Konečné pořadí Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Ke své­mu závě­ru dospěl letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy pořá­da­né naším klu­bem. V zavře­ných tur­na­jích se hrá­ly vyřa­zo­va­cí boje o prv­ní čty­ři mís­ta, v ote­vře­ném tur­na­ji měli začí­na­jí­cí hrá­či posled­ní mož­nost zís­kat body do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní. A jak to vše dopadlo? Tur­naj A semi­fi­ná­le — Lang­ma­jer — Josef Šťast­ný 2:0, Lang­ma­je­ro­vá — T. Mast­ný 2:2 (*při remí­ze 2:2 postu­po­val […]

5. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

5. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy, Plzeň 8. 3. 2019   Tur­na­je A, B, C a D dospě­ly do kon­ce základ­ní čás­ti. Hrá­či na 1. až 4. mís­tě v kaž­dé sku­pi­ně postu­pu­jí do vyřa­zo­va­cí čás­ti, kte­rá se ode­hra­je for­mou mini­zá­pa­sů (1. pro­ti 4., 2. pro­ti 3., násled­ně finá­le).   Semi­fi­ná­lo­vé dvo­ji­ce jsou tedy násle­du­jí­cí: Sku­pi­na A: Lang­ma­jer — Šťast­ný Josef Lang­ma­je­ro­vá — Mast­ný The­o­dor Sku­pi­na B: […]

4. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 4.turnaj, 8.2.2019 stu­dov­na FAV ZČU Sku­pi­na A 1.Langmajer Jan 8,5/10, 2.Janouš Marek 6/9, 3.Šťastný Josef 6/11, 4.Langmajerová Jana 5,5/9, 5.Mastný The­o­dor 5,5/10, 6.Mametev Artem 4,5/12, 7.Šťastný Jiří 3/10, 8.Folková Mar­ké­ta 1/9 http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 13,5/15, 2.Les Jiří 11/19, 3.Novák Ondřej 10/15, 4.Mastný Leo­nard 7/10, 5.Plic Edu­ard 6/14, 6.Pšenák Micha­el […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Tur­naj A 1.Janouš Marek 6 (z 9), 2.–3.Langmajer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5 (ze 6), 4.Mametev Artem 4,5 (z 9), 5.Šťastný Josef 4,5 (z 9), 6.Šťastný Jiří 3 (z 9), 7.Mastný The­o­dor 2 (z 6), 8.Folková Mar­ké­ta 0 (ze 6). http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Tur­naj B 1.Kopčil Jakub 8,5 (z 10), 2.Les Jiří 7 (z 12), 3.Novák Ondřej 6 (z 8), 4.Mastný Leo­nard 3 (ze 7), 5.Pšenák […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Sku­pi­na A 1.–2.Lang­ma­jer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5/6., 3.Janouš Marek 3,5/6, 4.–5.Mame­tev Artem a Šťast­ný Josef 3/6, 6.Šťast­ný Jiří 2,5/6, 7.Mastný The­o­dor 2/6, 8.Folková Mar­ké­ta 0/6. http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 5,5/7, 2.Les Jiří 5/8, 3.Mastný Leo­nard 4/7, 4.Novák Ondřej 3/4, 5.Pšenák Micha­el 1,5/4, 6.Plic Edu­ard 1/5, 7.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 1/7, 8.Trh­lík Samu­el 0/0. http://chess-results.com/tnr392004.aspx?lan=5 Sku­pi­na C 1.Kopčil […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 1.turnaj 1. Samu­el Luděk 7, 2.Rohanová Anna 5, 3.Le David 4,5, 4.Kasl David 3,5, 5.Stehlík Rudolf 3,5, 6.Krmíčková Ida 3, 7.Samuel Ondřej 1,5, 8.Mareš Jakub 0. http://chess-results.com/tnr383307.aspx?lan=5 Zavře­ný tur­naj A Pořa­dí po třech kolech: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana 2,5, 2.Lang­ma­jer Jan 2, 3.Mame­tev Artem 2, 4.Šťast­ný Jiří 2, 5.Šťast­ný Josef 1,5, 6.Janouš Marek […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 — konečné výsledky

Finá­le pro­běh­lo v pátek 20.4.2018. To skon­či­lo bodo­vou děl­bou (4body) na čele mezi Jir­kou Šťast­ným a Víťou Vilím­kem. O vítěz­ství se tak roz­ho­do­va­lo v mini­zá­pa­se hra­ném bles­ko­vým tem­pem. V nich Víťa Vilí­mek pora­zil Jir­ku Šťast­né­ho 2–0 a stal se vítě­zem letoš­ní plzeň­ské šacho­vé ligy! Bodo­vá děl­ba (3 body) byla mezi Arte­mem Mame­te­vem a Kubou Kop­či­lem na tře­tím mís­tě. V dodat­ko­vém zápa­se hrál Artem s Kubou […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 — finále

Plzeň­ská šacho­vá liga, finá­le 20.4.2018, stu­dov­na FAV ZČU Finá­le nej­lep­ších šes­ti hrá­čů je již roz­lo­so­vá­no! Star­tov­ní čís­la 1. Mame­tev Artem 1398 2. Hasman Vla­di­slav 1095 3. Lávič­ka Ondřej 1195 4. Kop­čil Jakub 1338 5. Vilí­mek Vít 1604 6. Šťast­ný Jiří 1345 Roz­lo­so­vá­ní 1.kolo: Mame­tev – Šťast­ný, Hasman – Vilí­mek, Lávič­ka – Kop­čil 2.kolo: Šťast­ný – Kop­čil, […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 — semifinále

Kona­lo se tra­dič­ně ve stu­dov­ně FAV ZČU v Plzni 9.3.2018 a roz­ho­do­va­lo se o fina­lis­tech letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy: Výsled­ky semi­fi­ná­le A: 1.Vilímek Vít (1604) 5, 2.Lávička Ondřej (1195) 3, 3.Šafářová Mag­da­lé­na (1174) 3, 4.Les Jiří (1317) 2, 5.Šafářová Anna Marie (1014)  1, 6.Plic Edu­ard (1041) 1, Výsled­ky semi­fi­ná­le B: 1.Mametev Artem (1398) 5, 2.Hasman Vla­di­slav (1095) […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 — čtvrtfinále

Plzeň­ská šacho­vá liga – čtvrt­fi­ná­le již v pátek 26.1.2018 (pozor – změ­na ter­mí­nu!!! Změ­na pro­ve­de­na z důvo­du koli­ze původ­ní­ho ter­mí­nu s ter­mí­nem polo­let­ních prázd­nin), hra­je se v tra­dič­ním mís­tě – stu­dov­ně FAV ZČU na Bor­ských polích. Čtvrt­fi­ná­lo­vé sku­pi­ny již byly nalo­so­vá­ny: Sku­pi­na A (podrob­nos­ti na http://chess-results.com/tnr325392.aspx): Křen Adam 1100 ŠK 64 Plzeň Hasman Vla­di­slav 1088 ŠK 64 Plzeň Mame­tev […]