Plzeňská šachová liga – finále

V pátek 12. červ­na se po vynu­ce­né pře­stáv­ce uza­vřel již 8. roč­ník série šacho­vých tur­na­jů pro mlá­dež - Plzeň­ská šacho­vá liga. Tur­na­jů se v prů­bě­hu sezó­ny opět zúčast­ni­lo přes šest desí­tek mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry. Zla­to letos vybo­jo­val suve­rén­ním počí­ná­ním ve finá­lo­vém klá­ní Ond­ra Novák, stří­bro zís­kal Jir­ka Les po pří­mém sou­bo­ji s nako­nec bron­zo­vým Edou Pli­cem, když jej při bodo­vé rov­nos­ti v minizápase […]

Plzeňská šachová liga – semifinále

Semi­fi­ná­le A: 1.Les Jiří 4, 2.Samuel Luděk 3, 3.Plic Edu­ard 3, 4.Jan Tade­áš 2, 5.Kuchta Ště­pán 1,5, 6.Le Quoc Anh David 1,5. http://chess-results.com/tnr521242.aspx?lan=5 Semi­fi­ná­le B: 1.Novák Ondřej 4,5, 2.Jančík Voj­těch 3,5, 3.Hodl Voj­těch 3, 4.Folková Mar­ké­ta 2, 5.Stepanyshyn Kate­ri­na 2, 6.Kubík Jan 0. http://chess-results.com/tnr521243.aspx?lan=5 Do finá­le letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy postu­pu­jí prv­ní tři hrá­či z obou […]

Plzeňská šachová liga – čtvrtfinále

Letoš­ní­ho roč­ník vel­mi oblí­be­né Plzeň­ské šacho­vé ligy má za sebou čtvrt­fi­ná­le a zná­me již všech 12 semi­fi­na­lis­tů. Výsled­ky čtvrt­fi­ná­le, Plzeň 31. 1. 2020: Dopro­vod­ný tur­naj - http://chess-results.com/tnr512494.aspx?lan=5&art=1 Čtvrt­fi­ná­le A - http://chess-results.com/tnr511672.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le B - http://chess-results.com/tnr511673.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le C - http://chess-results.com/tnr511674.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le D - http://chess-results.com/tnr511675.aspx?lan=5&art=4 V semi­fi­ná­le se pro­ti sobě v jed­né sku­pi­ně utka­jí postu­pu­jí­cí ze sku­pin A a B: Kuchta Š., Le, Jan, […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

3. kva­li­fi­kač­ní tur­naj (tuč­ně aktiv­ní čle­no­vé ŠK 64 Plzeň): 1.Tomek Jakub 6,5, 2.Nguyen Mar­tin 6, 3.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 5,5, 4.Myslík Anto­nín 5,5, 5.Jan Tade­áš 5, 6.Kubík Jan 5, 7.Něme­ček Daniel 4,5, 8.Šneberk Vít 4,5, 9.Steh­lík Rudolf 4,5, 10.Samuel Ondřej 4, 11.Zíka Richard 4, 12.Myslík Fran­ti­šek 4, 13.Klimentová Natá­lie 4, 14.Mareš Jakub 4, 14.Racek David 4, 16.Trh­lík Mar­tin 4, […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

2.kvalifikační tur­naj 1. Tomek Jakub 6,5, 2. Cirn­fus Jan 5,5, 3. Mys­lík Anto­nín 5,5, 4. Něme­ček Daniel 5, 6. Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 5, 7. Kuchta Lukáš 5, 9. Zíka Richard 4,5, 11. Trh­lík Mar­tin 4, 13. Mys­lík Fran­ti­šek 4, 16. Hen­drych­o­vá Tere­za 4, 17. Hadin­ger Jan 3,5, 18. Caj­tha­mlo­vá Anna 3, 19. Kasl David 3, 20. […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

Seri­ál tur­na­jů pro začí­na­jí­cí hrá­če Plzeň­ská šacho­vá liga pořá­da­ná naším klu­bem začal v pátek 18. 10. 2019 prv­ním kva­li­fi­kač­ním tur­na­jem. Nej­lé­pe z našich hrá­čů se ved­lo Kubo­vi Tom­ko­vi, kte­rý s 6 body obsa­dil 2. mís­to. Výbor­ná byla i účast 29 hrá­čů, k tomu dal­ších 13 v dopro­vod­ném tur­na­ji, to dává výbor­ný počet 42 hrá­čů! 1.kvalifikační tur­naj 1.Jan Tade­áš 21.ZŠ 6, 2.Tomek Jakub 2.ZŠ  6, 3.Kubík Jan […]

Konečné pořadí Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Ke své­mu závě­ru dospěl letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy pořá­da­né naším klu­bem. V zavře­ných tur­na­jích se hrá­ly vyřa­zo­va­cí boje o prv­ní čty­ři mís­ta, v ote­vře­ném tur­na­ji měli začí­na­jí­cí hrá­či posled­ní mož­nost zís­kat body do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní. A jak to vše dopadlo? Tur­naj A semi­fi­ná­le - Lang­ma­jer - Josef Šťast­ný 2:0, Lang­ma­je­ro­vá - T. Mast­ný 2:2 (*při remí­ze 2:2 postupoval […]

5. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

5. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy, Plzeň 8. 3. 2019   Tur­na­je A, B, C a D dospě­ly do kon­ce základ­ní čás­ti. Hrá­či na 1. až 4. mís­tě v kaž­dé sku­pi­ně postu­pu­jí do vyřa­zo­va­cí čás­ti, kte­rá se ode­hra­je for­mou mini­zá­pa­sů (1. pro­ti 4., 2. pro­ti 3., násled­ně finá­le).   Semi­fi­ná­lo­vé dvo­ji­ce jsou tedy násle­du­jí­cí: Sku­pi­na A: Lang­ma­jer - Šťast­ný Josef Lang­ma­je­ro­vá - Mast­ný The­o­dor Sku­pi­na B: Mast­ný Leo­nard - Les Novák […]

4. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 4.turnaj, 8.2.2019 stu­dov­na FAV ZČU Sku­pi­na A 1.Langmajer Jan 8,5/10, 2.Janouš Marek 6/9, 3.Šťastný Josef 6/11, 4.Langmajerová Jana 5,5/9, 5.Mastný The­o­dor 5,5/10, 6.Mametev Artem 4,5/12, 7.Šťastný Jiří 3/10, 8.Folková Mar­ké­ta 1/9 http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 13,5/15, 2.Les Jiří 11/19, 3.Novák Ondřej 10/15, 4.Mastný Leo­nard 7/10, 5.Plic Edu­ard 6/14, 6.Pšenák Micha­el 5,5/11, […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Tur­naj A 1.Janouš Marek 6 (z 9), 2.-3.Langmajer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5 (ze 6), 4.Mametev Artem 4,5 (z 9), 5.Šťastný Josef 4,5 (z 9), 6.Šťastný Jiří 3 (z 9), 7.Mastný The­o­dor 2 (z 6), 8.Folková Mar­ké­ta 0 (ze 6). http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Tur­naj B 1.Kopčil Jakub 8,5 (z 10), 2.Les Jiří 7 (z 12), 3.Novák Ondřej 6 (z 8), 4.Mastný Leo­nard 3 (ze 7), 5.Pšenák Michael […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Sku­pi­na A 1.-2.Lang­ma­jer Jan a Lang­ma­je­ro­vá Jana 5/6., 3.Janouš Marek 3,5/6, 4.-5.Mame­tev Artem a Šťast­ný Josef 3/6, 6.Šťast­ný Jiří 2,5/6, 7.Mastný The­o­dor 2/6, 8.Folková Mar­ké­ta 0/6. http://chess-results.com/tnr392005.aspx?lan=5 Sku­pi­na B 1.Kopčil Jakub 5,5/7, 2.Les Jiří 5/8, 3.Mastný Leo­nard 4/7, 4.Novák Ondřej 3/4, 5.Pšenák Micha­el 1,5/4, 6.Plic Edu­ard 1/5, 7.Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 1/7, 8.Trh­lík Samu­el 0/0. http://chess-results.com/tnr392004.aspx?lan=5 Sku­pi­na C 1.Kopčil […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

Plzeň­ská šacho­vá liga – 1.turnaj 1. Samu­el Luděk 7, 2.Rohanová Anna 5, 3.Le David 4,5, 4.Kasl David 3,5, 5.Stehlík Rudolf 3,5, 6.Krmíčková Ida 3, 7.Samuel Ondřej 1,5, 8.Mareš Jakub 0. http://chess-results.com/tnr383307.aspx?lan=5 Zavře­ný tur­naj A Pořa­dí po třech kolech: 1.Lang­ma­je­ro­vá Jana 2,5, 2.Lang­ma­jer Jan 2, 3.Mame­tev Artem 2, 4.Šťast­ný Jiří 2, 5.Šťast­ný Josef 1,5, 6.Janouš Marek 1, 7.Mastný […]