Plzeňská šachová liga – finále

Letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy vyvr­cho­lil finá­lo­vým tur­na­jem v pátek 29. 4. 2022. Ve stu­dov­ně FAV ZČU si to o pohár pro vítě­ze roz­da­lo šest hrá­čů: tři hrá­či z Let­né: Matěj Křiv­ka, Michal Heř­man a Michal Macho a tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Makar Hon­cha­rov, Ště­pán Kuchta a Deni­sa Mare­šo­vá. S nej­vyš­ším ratingem sice do tur­na­je vstu­po­val Matěj Křiv­ka, ale roz­dí­ly v elo byly mezi […]

Semifinále Plzeňské šachové ligy

Semi­fi­á­le Plzeň­ské šacho­vé ligy 2021/2022 pro­běh­lo uply­nu­lý pátek opět již pou­ze za reál­ný­mi šachov­ni­ce­mi ve stu­dov­ně FAV ZČU. Dva­náct­ka semi­fi­na­lis­tů byla roz­dě­le­na do dvou šes­ti­člen­ných sku­pin. Sku­pi­na A byla na prv­ních mís­tech vel­mi napí­na­vá a brzy bylo jas­né, že na jed­no­ho ze čtve­ři­ce Jakub Ježek, Michal Heř­man, Ště­pán Kuchta, Matěj Křiv­ka zby­de čer­ný Petr ve for­mě čtvrtého […]

Čtvrtfinále Plzeňské šachové ligy

Letoš­ní čtvrt­fi­ná­le Plzeň­ské šacho­vé ligy se usku­teč­ni­lo v tro­chu hyb­rid­ním duchu. Ze 24 účast­ní­ků se hned 6 v oka­mžik koná­ní nachá­ze­lo v karan­té­ně, a tak se čtvr­tá sku­pi­na ode­hrá­la onli­ne for­mou. To neby­la jedi­ná změ­na. Ta dal­ší se týka­la mís­ta koná­ní. Azy­lem pro mla­dé milov­ní­ky krá­lov­ské hry se stal spo­le­čen­ský sál Hote­lu Lions. Nej­pr­ve ovšem k tomu, co se dělo za […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 3. kvalifikace

Výsled­ky Chess-Results - https://chess-results.com/tnr595366.aspx?lan=5 Koneč­né výsled­ky 3. tur­na­je PŠL: 1.Zelenka Tomáš (TJ Košut­ka Plzeň) 7, 2.Dach Kris­ti­an (21. ZŠ) 6, 3.Hon­cha­rov Makar (17. ZŠ) 5, 4.Trh­lík Mar­tin (ZŠ Bole­vec­ká) 5, 5.Šneberk Vít (21. ZŠ) 4,5, 6.Bursa Áron (31. ZŠ) 4, 7.Garay Jakub (ZŠ Zbůch) 4, 8.Mareš Jakub (13. ZŠ) 4, 9.Kužel Denis (20. ZŠ) 4, 10.Holý Maxi­mi­li­án (18. ZŠ) […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 2. kvalifikace

Z dru­hé­ho kva­li­fi­kač­ní­ho klá­ní Plzeň­ské šacho­vé ligy 2021/22 vyšel vítěz­ně Ríša Plic, kte­rý uply­nu­lé páteč­ní odpo­led­ne vybo­jo­val 6 bodů a sklo­nil krá­le pou­ze jed­nou jedin­krát. Pět bodů zís­ka­li stří­br­ný Kris­ti­án Dach a bron­zo­vý Hon­za Bušek. Za zmín­ku sto­jí i účast dopo­sud nejmlad­ší účast­ni­ce Plzeň­ské šacho­vé ligy napříč vše­mi roč­ní­ky - tepr­ve pěti­le­té Emič­ky Trč­ko­vé! Cel­ko­vé pořa­dí ligy vede po dvou […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 1. kvalifikace

Po roč­ní pan­de­mic­ké odml­ce se o své slo­vo opět při­hlá­si­la Plzeň­ská šacho­vá liga. Přes­ně dvě desít­ky mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry, z nichž pro někte­ré to byl jejich úpl­ně prv­ní tur­naj, zaví­ta­ly v pátek 22. říj­na do stu­dov­ny FAV, aby pomě­ři­ly své síly. Kdo sve­de sou­boj o zla­to bylo brzy jas­né. Makar Hon­cha­rov a Tomáš Zelen­ka remi­zo­va­li pou­ze spo­lu a jinak úspěš­ně smetávali […]

Plzeňská šachová liga – finále

V pátek 12. červ­na se po vynu­ce­né pře­stáv­ce uza­vřel již 8. roč­ník série šacho­vých tur­na­jů pro mlá­dež - Plzeň­ská šacho­vá liga. Tur­na­jů se v prů­bě­hu sezó­ny opět zúčast­ni­lo přes šest desí­tek mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry. Zla­to letos vybo­jo­val suve­rén­ním počí­ná­ním ve finá­lo­vém klá­ní Ond­ra Novák, stří­bro zís­kal Jir­ka Les po pří­mém sou­bo­ji s nako­nec bron­zo­vým Edou Pli­cem, když jej při bodo­vé rov­nos­ti v minizápase […]

Plzeňská šachová liga – semifinále

Semi­fi­ná­le A: 1.Les Jiří 4, 2.Samuel Luděk 3, 3.Plic Edu­ard 3, 4.Jan Tade­áš 2, 5.Kuchta Ště­pán 1,5, 6.Le Quoc Anh David 1,5. http://chess-results.com/tnr521242.aspx?lan=5 Semi­fi­ná­le B: 1.Novák Ondřej 4,5, 2.Jančík Voj­těch 3,5, 3.Hodl Voj­těch 3, 4.Folková Mar­ké­ta 2, 5.Stepanyshyn Kate­ri­na 2, 6.Kubík Jan 0. http://chess-results.com/tnr521243.aspx?lan=5 Do finá­le letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy postu­pu­jí prv­ní tři hrá­či z obou […]

Plzeňská šachová liga – čtvrtfinále

Letoš­ní­ho roč­ník vel­mi oblí­be­né Plzeň­ské šacho­vé ligy má za sebou čtvrt­fi­ná­le a zná­me již všech 12 semi­fi­na­lis­tů. Výsled­ky čtvrt­fi­ná­le, Plzeň 31. 1. 2020: Dopro­vod­ný tur­naj - http://chess-results.com/tnr512494.aspx?lan=5&art=1 Čtvrt­fi­ná­le A - http://chess-results.com/tnr511672.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le B - http://chess-results.com/tnr511673.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le C - http://chess-results.com/tnr511674.aspx?lan=5&art=4 Čtvrt­fi­ná­le D - http://chess-results.com/tnr511675.aspx?lan=5&art=4 V semi­fi­ná­le se pro­ti sobě v jed­né sku­pi­ně utka­jí postu­pu­jí­cí ze sku­pin A a B: Kuchta Š., Le, Jan, […]

3. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

3. kva­li­fi­kač­ní tur­naj (tuč­ně aktiv­ní čle­no­vé ŠK 64 Plzeň): 1.Tomek Jakub 6,5, 2.Nguyen Mar­tin 6, 3.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 5,5, 4.Myslík Anto­nín 5,5, 5.Jan Tade­áš 5, 6.Kubík Jan 5, 7.Něme­ček Daniel 4,5, 8.Šneberk Vít 4,5, 9.Steh­lík Rudolf 4,5, 10.Samuel Ondřej 4, 11.Zíka Richard 4, 12.Myslík Fran­ti­šek 4, 13.Klimentová Natá­lie 4, 14.Mareš Jakub 4, 14.Racek David 4, 16.Trh­lík Mar­tin 4, […]

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

2.kvalifikační tur­naj 1. Tomek Jakub 6,5, 2. Cirn­fus Jan 5,5, 3. Mys­lík Anto­nín 5,5, 4. Něme­ček Daniel 5, 6. Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 5, 7. Kuchta Lukáš 5, 9. Zíka Richard 4,5, 11. Trh­lík Mar­tin 4, 13. Mys­lík Fran­ti­šek 4, 16. Hen­drych­o­vá Tere­za 4, 17. Hadin­ger Jan 3,5, 18. Caj­tha­mlo­vá Anna 3, 19. Kasl David 3, 20. […]

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2019/2020

Seri­ál tur­na­jů pro začí­na­jí­cí hrá­če Plzeň­ská šacho­vá liga pořá­da­ná naším klu­bem začal v pátek 18. 10. 2019 prv­ním kva­li­fi­kač­ním tur­na­jem. Nej­lé­pe z našich hrá­čů se ved­lo Kubo­vi Tom­ko­vi, kte­rý s 6 body obsa­dil 2. mís­to. Výbor­ná byla i účast 29 hrá­čů, k tomu dal­ších 13 v dopro­vod­ném tur­na­ji, to dává výbor­ný počet 42 hrá­čů! 1.kvalifikační tur­naj 1.Jan Tade­áš 21.ZŠ 6, 2.Tomek Jakub 2.ZŠ  6, 3.Kubík Jan […]