Festival PLZEŇ 2019

Open turnaj

Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor Velit­sh­ko. Z hrá­čů ŠK 64 Plzeň byl nej­lep­ším na 12. mís­tě Jan Bechyn­ský, 20. mís­to obsa­dil se 4 body Artem Mame­tev a 25. mís­to se 2,5 body Vác­lav Hrd­lič­ka.

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr462772.aspx?lan=5

Turnaj mládeže

Tur­naj mlá­de­že hrá­lo 7 mla­dých šachis­tů, vítězkou tur­na­je se sta­la se 6 body Anič­ka Šafá­řo­vá, dru­hé mís­to obsa­dil se stej­ným bodo­vým zis­kem Vác­lav Kon­ja­ta. O půl bodu méně skon­či­li na tře­tím mís­tě Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá a čtvr­tý Voj­těch Jan­čík. Páté mís­to obsa­dil Ondřej Velich (3 body) a o 6.–7. mís­to se podě­li­li Bar­bo­ra Veli­cho­vá a Josef Wang.

Ško­da jen, že mož­nos­ti zahrát si pěk­ný tur­naj s kva­lit­ní­mi sou­pe­ři a zís­kat dal­ší zku­še­nos­ti nevy­u­ži­lo více hrá­čů naše­ho klu­bu. Vždyť pro ně ten tur­naj pořá­dá­me…

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr465229.aspx?lan=5

Fotogalerie