Krajský přebor juniorů

Vítě­zem tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru juni­o­rů hra­né­ho pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 18.-19.9.2021 se stal nejmlad­ší účast­ník – Maty­áš Rou­bal z Kla­tov, kte­rý se tak s 5,5 body stal kraj­ským pře­bor­ní­kem chlap­ců do 18 let. O 2. – 5. mís­to se 4,5 body se děli­li tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Nej­lep­ší pomoc­né hod­no­ce­ní měl dru­hý Marek Janouš. Za tře­tím Jiřím Ško­dou, kte­rý se stal kraj­ským pře­bor­ní­kem kate­go­rie H20 skon­či­li tře­tí (2. v H20) Artem Mame­tev a čtvr­tý (3.v H20) Jan Lang­ma­jer. Dal­ším ze zástup­ců ŠK 64 Plzeň byla Micha­e­la Mare­šo­vá, kte­rá se 3,5 body obsa­di­la 8.místo a sta­la se pře­bor­ni­cí dívek do 20 let. A ješ­tě jeden pře­bor­nic­ký titul pro náš klub; zís­ka­la jej v kate­go­rii dívek do 18 let Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, cel­ko­vě s 1,5 bodem na 11. mís­tě. V tur­na­ji nastou­pil ješ­tě Matěj Šeter­le, bohu­žel ode­hrál zdra­vot­ně indis­po­no­ván pou­ze 4 kola, uhrál 1 bod a skon­čil dva­nác­tý (5. v H20). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr579008.aspx?lan=5&art=1.

Fotogalerie