Los soutěží družstev 2021/2022

Po sobot­ním losu sou­tě­ží ŠSPK už máme kom­plet­ní infor­ma­ce o tom, jaké naše druž­stvo bude kte­ré kolo kde hrát. Los sou­tě­ží, kte­ré se nás týka­jí vypa­dá následovně:

A: 2.liga A 
1. TJ Pan­krác B
2. ŠK 64 Plzeň

3. Chess Club Písek
4. Uni­chess Sekáček
5. Šach­klub Sokol Klatovy
6. TJ Spar­tak Vla­šim B
7. Sokol Tábor
8. Sokol Pra­ha Vršovice
9. ŠO TJ Tatran Prachatice
10. Sokol Vyše­hrad B
11. SK OAZA Pra­ha B
12. Šacho­vý klub Pří­ram Baník

B: KP2
1. Suši­ce A
2. ŠK 64 Plzeň B
3. Dvo­rec B
4. Kaz­ně­jov A
5. Loko B
6. Domažli­ce B
7. Košut­ka B
8. Pet­řín B
9. Heř­Nýř A
10. Líně D
11. Postře­kov A
12. Přeš­ti­ce A
C: KP3
1. Líně E
2. Dvo­rec C
3. Holoub­kov A
4. Suši­ce B
5. Košut­ka D
6. Let­ná B
7. Heř­nýř B
8. ŠK 64 Plzeň C 
9. Loko C
10. Uni­on A
11. Košut­ka C
12. Heř­Nýř C
D: RP A
1. Kla­to­vy D
2. Kla­to­vy C
3. ŠK 64 Plzeň D
4. Domažli­ce C
5. Čer­ve­né Poříčí
6. Let­ná C
7. Dvo­rec D

Sezó­nu odstar­tu­je 10. říj­na naše Céč­ko na Košut­ce pro­ti tam­ní­mu Déčku.
17. říj­na při­ví­tá naše Áčko v odlo­že­né dru­ho­li­go­vé pre­mi­é­ře Béč­ko Oazy. Béč­ku na úvod KP2 dora­zí Postře­kov a Déč­ku Let­ná C.

Posled­ní­ho 31. říj­na zaví­tá do Hote­lu Lions Let­ná B změ­řit síly s naším Céčkem.
7. lis­to­pa­du vyra­zí naše Áčko na Pan­krác (B), naše béč­ko čeká ces­ta do Suši­ce (A) a Déč­ko se vydá do Dvor­ce (D).

Ve 3. kole KP3 se 14. lis­to­pa­du poku­sí naše Céč­ko bodo­vat ven­ku s Heř­Ný­ří B.
V dal­ším domá­cím troj­zá­pa­se o týden poz­dě­ji při­ví­tá Áčko Pří­bram, s Béč­kem při­je­dou změ­řit síly Přeš­ti­ce a za Déč­kem dora­zí Déč­ko Klatov.

Ve 4. kolo si Céč­ko po 14 dnech zopa­ku­je výjezd za Heř­Ný­ří, ten­to­krát C.
5. pro­sin­ce se doma Áčko střet­ne s Pís­kem a Béč­ko s Dvor­cem (B), Déč­ko popu­tu­je na daleký jih do Klatov ©.

V posled­ních před­vá­noč­ních kolech se Céč­ko 12. pro­sin­ce utká doma s Céč­kem Loko­mo­ti­vy, o týden poz­dě­ji Áčko vyra­zí na Uni­chess, Béč­ko do Kaz­ně­jo­va (A), Déč­ko má volno.

Po Váno­cích plni sil 9. led­na vyru­ku­jí bor­ci naše­ho Céč­ka na doma hra­jí­cí Union.
16. led­na do Lions zaví­ta­jí Kla­to­vy na duel s naším Áčkem, Béč­ku při­je­de Loko B a Déč­ku Domažli­ce C.

7. kolo (23. led­na) sve­de naše­mu Céč­ku do ces­ty v domá­cím pro­stře­dí Céč­ko Košutky.
30. led­na snad bude sed­mič­ka šťast­ným čís­lem jak pro naše Áčko ve Vla­ši­mi (B), tak pro Béč­ko v Domažli­cích (B) i pro Déč­ko, kte­ré na závěr své­ho půso­be­ní poje­de do Čer­ve­né­ho Poříčí.

V 8. kole KP3 (6. úno­ra) nastou­pí naše Céč­ko v Líních (E).
13. úno­ra v domá­cím dvoj­zá­pa­se při­ví­tá Áčko Tábor a Béč­ko Košut­ku B.

V 9. kole KP3 se u nás 20. úno­ra před­sta­ví Dvo­rec C, o týden poz­dě­ji Áčko vyra­zí do Vršo­vic a Béč­ko na Pet­řín (B).

V před­po­sled­ním 10. kole 6. břez­na čeká Céč­ko výlet do Holoubkova.
Áčko se doma střet­ne 20. břez­na s Pra­cha­ti­ce­mi a Béč­ko s týmem Heř­Nýř A.

Sezó­nu pak, nepři­jdou-li opět něja­ké pan­de­mic­ké kom­pli­ka­ce, zakon­čí Céč­ko domá­cím due­lem 27. břez­na se Suši­cí B. 3. dub­na Áčko vyru­ku­je na báj­ný Vyše­hrad a poku­sí se olou­pit míst­ní o cen­né body. Béč­ko si v epi­lo­gu KP2 zaje­de do Líní (D).