MČR družstev v bleskovém šachu 2021

Tep­li­ce 4. 9. 2021

Obě naše družstva v první dvacítce s 20 body

S roč­ní pře­stáv­kou způ­so­be­nou pan­de­mií jsme se roz­je­li do Tep­lic na MČR druž­stev v bles­kov­kách - ten­to­krát dokon­ce se dvě­ma týmy! Ty jsme dle věku roz­dě­li­li na star­ší (Kia­ni, Bechy, Macha­lík, Lorenc, Hrd­lič­ka) a mlad­ší (Šeter­le, Lang­ma­jer, Mame­tev, Pepa Šťast­ný). Star­ší si nes­li ozna­če­ní A, mlad­ší B, což se hned po prv­ním kole uká­za­lo jako nevhod­né :). V osm­a­dva­ce­ti­člen­ném star­tov­ním poli byly oba naše týmy nasa­ze­ny ve dru­hé polo­vi­ně (18. a 24.). Mla­dí­ci hned na počát­ku vza­li čáru a až nevy­da­ře­ný závěr je při­pra­vil o ješ­tě lep­ší než koneč­né 17. mís­to. Áčko se čás­tí tur­na­je až na skvě­le hra­jí­cí­ho Kia­ni­ho pro­trá­pi­lo a koneč­né 19. mís­to, jeden flek za nasa­ze­ním, je nako­nec cel­kem milos­ti­vé. Již zmi­ňo­va­ný Kia­ni si při­psal 10,5/15 a pro naše dru­ho­li­go­vé Áčko bude jis­tě skvě­lou posi­lou. Mla­dí­ky lze pochvá­lit do jed­no­ho všech­ny, nej­ví­ce však posled­ní dobou s leh­kos­tí hra­jí­cí­ho Hon­zu Lang­ma­je­ra, kte­rý zazna­me­nal 9,5/15.

Výsledky

17. ŠK 64 Plzeň B 20 (Šeter­le Matěj 7,5/15 - výkon 2027, Lang­ma­jer Jan 9,5/15 - 2089, Mame­tev Artem 4,5/15 - 1785, Šťast­ný Josef 6/15 - 1803)
19. ŠK 64 Plzeň A 20 (Kia­ni Kia­ra­sh 10,5/14 - 2148, Bechyn­ský Jan 4,5/14 - 1799, Macha­lík Marek 5,5/13 - 1759, Lorenc David 6,5/10 - 1615, Hrd­lič­ka Vác­lav 0,5/9 - 1199)

http://chess-results.com/tnr576913.aspx?lan=5

Fotogalerie