Lednový král západu 2

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV.

Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři nej­lep­ší výsled­ky (body uhra­né v tur­na­ji). Pro vítě­ze kate­go­rií budou při­pra­ve­ny drob­né věc­né ceny! Tře­tí tur­naj je již zít­ra v sobo­tu 16.1.2021, při­hla­šo­vat se může­te již nyní na: https://lichess.org/swiss/p7rNkWad.