Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři nej­lep­ší výsled­ky (body uhra­né v tur­na­ji). Pro vítě­ze kate­go­rií budou při­pra­ve­ny drob­né věc­né ceny! Tur­naj je určen pro hrá­če 2003 a mlad­ší bez roz­dí­lu výkon­nos­ti (i začí­na­jí­cí, kte­ří si mohou vyzkou­šet atmo­sfé­ru šacho­vé­ho tur­na­je z tep­la své­ho poko­je!) Pří­lo­hou zasí­lám pro­po­zi­ce, prv­ní tur­naj je již 2.1.2021, hrát se bude na: https://lichess.org/swiss/WjBqfjvn. Již teď se může­te při­hla­šo­vat! Těším se na boha­tou účast!