Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klubem.

Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu)

Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3. (2.H16) Kasík Denis (Sokol Kla­to­vy) 5,5, 4. (1.H12) Blud­ský Vít (ŠK64 Plzeň) 5,5, 5. (2.H12) Váňa Jan (Sla­voj Tachov) 5, 6. (3.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 7. (3.H12) Blud­ský Hynek (ŠK64 Plzeň) 5, 8. (4.H16,1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 9. (2.H14) Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 5, 10. (4.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 5, 11. (1.H10) Kre­u­zman Daniel (Sokol Kla­to­vy) 4, 12. (5.H12) Macho Michal (Gar­de Kaz­ně­jov) 4, 13. (5.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 4, 14. (6.H16) Han­dlov­ský Jáchym (Sokol Domažli­ce) 4, 15. (7.H16) Dofek Tomáš (Sokol Domažli­ce) 4, 16. (2.H10) Mach Jan (---) 4, 17. (3.H10) Ježek Jakub (Sokol Let­ná) 4, 18. (6.H12) Bukvaj Jan (Sokol Kla­to­vy) 4, 19. (3.H14,1.D14) Kře­no­vá Natá­lie (ŠK64 Plzeň) 4, 20. (8.H16) Les Jiří (ŠK64 Plzeň) 4, 21. (4.H14) Požár Pavel (Sokol Kla­to­vy) 4, 22. (9.H16,2.D16) Suchá Eliš­ka (ŠK64 Plzeň) 4, 23. (7.H12) Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 3,5, 24. (8.H12, 1.D12) Lukáš­ko­vá Ellen (ŠK Lípa) 3,5, 25. (4.H10, 1.D10) Nová Anež­ka (Sokol Kla­to­vy) 3, 26. (5.H14) Dun­dr Filip (Sokol Kla­to­vy) 3, 27. (5.H10, 2.D10) Luňáč­ko­vá Eliš­ka (Gar­de Kaz­ně­jov) 3, 28. (6.H10) Jan­čík Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 3, 29. (10.H16) Hodl Voj­těch (ŠK64 Plzeň) 3, 30. (7.H10,3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa (ŠK64 Plzeň) 3, 31. (1.H18,1.D18) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na (ŠK64 Plzeň) 3, 32. (8.H10) Pipiš­ka Erik (Gar­de Kaz­ně­jov) 3, 33. (6.H14) Mores Anto­nín (ŠK Smí­chov) 3, 34. (9.H10) Ježek Jiří (Sokol Let­ná) 2,5, 35. (1.H8) Hof­f­mann Jiří (ŠK64 Plzeň) 2,5, 36.Elma­go­mer­lin --mimo sou­těž-- 2, 37. (10.H10) Trh­lík Mar­tin (ŠK64 Plzeň) 2, 38. (9.H12) Maza­nec Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 2, 39. (11.H10) Suchý David (ŠK64 Plzeň) 2, 40. (7.H14,2.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie (ŠK64 Plzeň) 2, 41. (10.H12) Pro­cház­ka Matěj (Sokol Kla­to­vy) 2, 42. (12.H10,4.D10) Hen­drych­o­vá Tere­za (ŠK64 Plzeň) 2, 43. (11.H12) Maza­nec Radek (Sokol Kla­to­vy) 1,5, 44. (13.H10) Dun­dr Voj­ta (Sokol Kla­to­vy) 1, 45. (12.H12) Lebiš Denis (Sokol Let­ná) 1.

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/WjBqfjvn.

Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři nej­lep­ší výsled­ky (body uhra­né v tur­na­ji). Pro vítě­ze kate­go­rií budou při­pra­ve­ny drob­né věc­né ceny! Dru­hý tur­naj je již zít­ra v sobo­tu 9.1.2021, při­hla­šo­vat se může­te již nyní na: https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV.