Členské příspěvky 2020

Váže­ní čle­no­vé,

blí­ží se nová sezó­na a to při­ná­ší povin­nost vyplý­va­jí­cí z člen­ství v klu­bu — zapla­tit člen­ské pří­spěv­ky za rok 2020! 

Pro­sí­me tedy o zaslá­ní člen­ských pří­spěv­ků do 15.10.2020 na ban­kov­ní účet klu­bu:

257349750/0300

Výše pří­spěv­ků je stej­ná jako v minu­lých letech:

Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR starší18 let (2001 a star­ší) — 310 Kč
Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR do 18 let (2002 a mlad­ší) — 185 Kč
Čle­no­vé a pří­z­niv­ci klu­bu star­ší 18 let (nere­gis­tro­va­ní) — 50 Kč

Do zprá­vy k plat­bě napiš­te, za kte­ré čle­ny je pří­spě­vek pla­cen. Ti, kte­ří již mají na letoš­ní rok uhra­ze­no, zno­va pla­tit nemu­sí. Pokud si nejste jis­ti, jest­li jste pla­ti­li, kon­tak­tuj­te hos­po­dář­ku Míšu Novou, tel: 777208424, e‑mail: misa@novy.email.