Přeskočit na obsah

1. turnaj Plzeňské šachové ligy 2023-24

Úvod­ní klá­ní Plzeň­ské šacho­vé ligy 2023/2024 bylo roz­dě­le­no na dva tur­na­je - kva­li­fi­kač­ní a kon­t­rol­ní tur­naj nadě­jí. V tom prv­ním zápo­li­lo 31 účast­ní­ků o prv­ní body do kva­li­fi­ka­ce, ze kte­ré se rekru­tu­je část čtvrt­fi­ná­lo­vých účast­ní­ků, v tom dru­hém pomě­ři­lo síly 11 hrá­čů, kte­ří již mají čtvrt­fi­ná­lo­vou účast buď jis­tou, nebo neod­po­ví­da­jí věko­vým kritériím.

Ačko­liv byl v kva­li­fi­kač­ním tur­na­ji do páte­ho kola Ale­xej Tirb nepo­ra­žen, dvě klo­pýt­nu­tí na závěr jej odsou­di­la mimo medai­lo­vé pozi­ce, na kte­ré nako­nec bylo potře­ba mini­mál­ně 5,5 bodu. Ty vybo­jo­va­ly Vít Šne­berk a Yevhen Stra­zhnyk (při­čemž prv­ně jme­no­va­né­mu lep­ší pomoc­né hod­no­ce­ní při­sou­di­lo stří­bro) a cel­ko­vý zisk 6 bodů pak zna­me­nal zla­tý tri­umf pro Ton­du Bejvla!

Ve vel­mi vyrov­na­ném kon­t­rol­ním tur­na­ji si nikdo nemohl být ničím jis­tý! Ani úvod­ní čty­ři výhry v řadě nako­nec nesta­či­ly Hon­zo­vi Böhmo­vi na více než bronz. V pomy­sl­né závě­reč­né rovin­ce ho přesprin­to­va­li Kuba Vaník a Vítek Horváth a díky lep­ší vzá­jem­né par­tii se ze zla­ta mohl rado­vat Vítek.

Rád bych všem ješ­tě jed­nou podě­ko­val za bez­pro­blé­mo­vý prů­běh a dou­fám, že se se vše­mi uvi­dím při dru­hém pokra­čo­vá­ní PŠL 24. lis­to­pa­du. Do té doby však může­te vyu­žít k šacho­vé­mu vyřá­dě­ní se napří­klad naše pra­vi­del­né pon­děl­ní tur­na­je na https://lichess.org/team/sk-64-plzen.

Výsledky

https://chess-results.com/tnr832477.aspx?lan=5

Fotogalerie