Přeskočit na obsah

Vydařené Mistrovství republiky

Mis­trov­ství ČR mlá­de­že je kaž­do­roč­ním vrcho­lem mezi sou­tě­že­mi mlá­de­že v Čes­ké repub­li­ce, kte­ré se mohou zúčast­nit jen ti nej­lep­ší z nej­lep­ších ve svých věko­vých kate­go­ri­ích (v kate­go­rii chlap­ců jen 24 hrá­čů). Letoš­ní mis­trov­ství se kona­lo­od 11. do 18. břez­na v Tep­li­cích, hrá­lo se o osm titu­lů mis­tra Čes­ké repub­li­ky (v kate­go­ri­ích H16, H14, H12, H10, D16, D14, D12 a D10).

Mezi účast­ní­ky nej­pres­tiž­něj­ší kate­go­rie H16 se dosta­li také Marek Janouš (dokon­ce jako prv­ní nasa­ze­ný) hra­jí­cí v tom­to roce v bar­vách ŠK Říča­ny 1895 a Artem Mame­tev (5.). Mar­ko­vi start do sou­tě­že vyšel (2 ze 2), ale ve tře­tím kole pod­lehl po neko­rekt­ní obě­ti poz­děj­ší­mu vítě­zi tur­na­ji, pak násle­do­va­li dvě remí­zy a v šes­tém kole bohu­žel dal­ší pro­hra s poz­děj­ším stří­br­ným medai­lis­tou. Po šes­ti kolech tak Marek se 3 body byl na 11. mís­tě a vidi­na medai­le se dosti vzdá­li­la. Nicmé­ně Marek opět potvr­dil pověst bojov­ní­ka, závě­reč­ná tři kola vyhrál (pře­de­vším posled­ní par­tie se zahá­je­ním 1.b3 bylo infark­to­vé), a skon­čil se 6 body (do ela +8 bodů) na výbor­ném čtvr­tém mís­tě (a sta­či­lo, aby par­tie na 4. šachov­ni­ci skon­či­la remí­zou a Marek by bral dokon­ce bronz!).

Artem vstou­pil do sou­tě­že smol­ně, hned v prv­ním kole z lep­ší pozi­ce po pře­hléd­nu­tí vid­lič­ky musel kapi­tu­lo­vat, pak se ale rych­le okle­pal, po výhře ve dru­hém kole při­šla série tří remíz a cen­né výhry v 6. a 7. kole. Dvě kola před kon­cem se tak dostal na 5. mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí, ale los se s Arte­mem nemaz­lil. V osmém kole se dostal na prv­ní šachov­ni­ci s dosa­vad­ním líd­rem sou­tě­že. Bohu­žel zdra­vot­ně hen­di­ke­po­va­ný Artem v rov­né pozi­ci umož­nil sou­pe­ři po chy­bě obě­to­vat se zis­kem pěš­ce a par­tii musel vzdát. A v posled­ním kole pro­ti němu zase­dl dokon­ce frý­dec­ký Pase­ka, kte­rý se nako­nec stal mis­trem repub­li­ky. Artem ze zahá­je­ní vyšel s vyhra­nou pozi­cí, nepo­kra­čo­val ale přes­ně, dovo­lil sou­pe­ři pře­vzít ini­ci­a­ti­vu, kte­rou pak dotla­čil do vítěz­né­ho kon­ce. Koneč­ný účet Arte­ma – 4,5 bodu a -51 bodů do elo – je méně než se čeka­lo, ale před­ve­de­ný výkon roz­hod­ně nebyl špat­ný a Artem uká­zal, že mezi repub­li­ko­vou špič­ku patří!

V kate­go­rii nejmlad­ších chlap­ců – H10 – bojo­val Vašík Kou­tec­ký. Vstou­pil do sou­tě­že skvě­le dvě­ma výhra­mi a ve tře­tím kole nastou­pil na prv­ní šachov­ni­ci se suve­ré­nem sou­tě­že Filin­da­shem, kte­rý se svým ratingem 2021 (!!) nako­nec sou­těž ovlá­dl s 9 body z 9 mož­ných. Po pro­hře při­šla ale série nevy­da­ře­ných par­tií (pro­hra ve čtvr­tém, remí­za v pátém a pro­hry v šes­tém i sed­mém kole) a Vašík se pro­pa­dl až na 19. mís­to. Pak ale zabo­jo­val, vyhrál osmé kola a remí­zo­val v kole posled­ním a se 4 body se umís­til na koneč­ném 14. mís­tě. Na elo sice ztrá­cí -53 bodů, ale uká­zal, že mezi nej­lep­ších 24 nej­lep­ších hrá­čů této kate­go­rie urči­tě pat­ří, zvláš­tě když je v této kate­go­rii „mlad­ším“ ročníkem.

V kate­go­rii děv­čat do 14 let bojo­va­la Ema Urvál­ko­vá, nasa­ze­ná jako před­po­sled­ní 30tá, po úvod­ních dvou pro­hrách zís­ka­la bod kon­tu­mač­ně, poté uhrá­la dvě cen­né remí­zy. V šes­tém kole vybo­jo­va­la svou pre­mi­é­ro­vou mis­trov­skou výhru, kte­rou ješ­tě zopa­ko­va­la v kole sed­mém. Po pro­hře v osmém kole dosáh­la v posled­ním devá­tém kole vyhra­né pozi­ce, jeden neo­pa­tr­ný tah ale pozi­ci oto­čil a bohu­žel mís­to páté­ho bodu při­šla pro­hra. Přes­to Ema se 4 body pří­jem­ně pře­kva­pi­la, když v kon­ku­ren­ci zku­še­něj­ších sou­pe­řek obsa­di­la koneč­né 24. místo.

I kate­go­rie D12 byla z naše­ho pohle­du vel­mi peč­li­vě sle­do­vá­na, pro­to­že zde hrá­la Mag­da­le­na Kou­tec­ká. Start měla ze všech nej­těž­ší, utka­la se s poz­děj­ší vítězkou tur­na­je a bohu­žel ode­šla pora­že­na. Pak stří­da­la výhry a pro­hry až do šes­té­ho kola, kde tro­chu smol­ně pro­hrá­la (jedi­ná pro­hra čer­ný­mi kame­ny). Po výhře v sed­mém kole a pro­hře v osmém sou­těž zakon­či­la výhrou v posled­ním kole s krás­nou obě­tí střel­ce. Se 4 body Mag­da obsa­di­la 21. místo.

V národ­ním OPEN tur­na­ji bojo­va­la vel­mi úspěš­ně Tere­za Urvál­ko­vá. Ačko­li ode­hrá­la jen 7 par­tií (2x kolo vyne­cha­la), vybo­jo­va­la 6 bodů (!!) a obsa­di­la skvě­lé 7. mís­to (2. mezi žena­mi). Do elo zís­ka­la +99 bodů!!

S naší výpra­vou spo­lu­pra­co­va­li ješ­tě Adam Rudlof z Domažlic (20. mís­to se 3,5 body v H12) a sušic­ký Jakub Val­d­man (v národ­ním Ope­nu 8. mís­to s 5,5 body). Tur­naj byl vel­mi vyda­ře­ný i z hle­dis­ka pořa­da­te­lů, skvě­lá byla i atmo­sfé­ra v naší výpra­vě, všich­ni hrá­či strá­vi­li „dob­ro­vol­ně“ na roz­bo­rech a pří­pra­vách hodi­ny času a urči­tě nové poznatky vyu­ži­jí při dal­ších tur­na­jích. Ješ­tě dodejme, že z hrá­čů naše­ho kra­je se nej­lé­pe ved­lo dvě­ma hráč­kám Soko­la Kla­to­vy - Anež­ka Nová v D12 vybo­jo­va­la bron­zo­vou medai­li a skvě­lá byla také Barun­ka Tyka­lo­vá, kte­rá ač o dva roky mlad­ší než její kon­ku­rent­ky, uhrá­la v D10 6 bodů a obsa­di­la skvě­lé 4. místo.

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr736628.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE.

Fotogalerie

Fotogalerie pořadatelů

Tomáš Dana­da - https://eu.zonerama.com/tomasdanada/Album/9528920
Len­ka Vorá­čo­vá - https://montreux-2022.rajce.idnes.cz/MCR_do_16_let