Mistrovství ČR školních družstev

Zlín, 18.–19.6.2019 Kate­go­rie střed­ní ško­ly Napros­to suve­rén­ně s obrov­ským násko­kem 7 bodů vyhrá­lo druž­stvo Gym­ná­zia Miku­láš­ské nám. v sesta­vě Jonáš Eret, Mar­tin Simet, Matouš Eret, David Hlo­žek a Michal Nechut­ný Mis­trov­ství ČR škol­ních druž­stev v kate­go­rii střed­ních škol a sta­lo se mis­try ČR pro rok 2019. Člen ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek ode­hrál na čtvr­té šachov­ni­ci 7 par­tií a vybo­jo­val 5,5 bodu (do […]

Z Mistrovství ČR družstev mladších žáků 11. místo!

Pošes­té za posled­ních sedm let se druž­stvo mlad­ších žáků ŠK 64 Plzeň pro­bo­jo­va­lo na Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. To letoš­ní se kona­lo ve dnech 14. – 16. 6. 2019 na Vyso­či­ně ve měs­tě Třešť a všich­ni jsme byli plni oče­ká­vá­ní, neboť letoš­ní sesta­va s mis­trem repub­li­ky dva­nác­tek Mar­kem Janou­šem (1703) na prv­ní vstu­po­va­la do sou­tě­že jako nasa­ze­ná devít­ka. […]

Mistrovství České republiky družstev starších žáků (57. Zaječice)

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (57.Zaječice), 1.–2.6.2019 Chru­dim Vel­ká výpra­va ŠK 64 Plzeň odces­to­va­la na letoš­ní Mis­trov­ství ČR do Chru­di­mi (na tra­dič­ní a slav­né Zaje­či­ce, kte­ré se letos kona­li bez pře­ru­še­ní již po 57.!!). Dvě šes­ti­člen­ná druž­stva do hlav­ní­ho tur­na­je, jed­na dvo­ji­ce do tur­na­je nejmlad­ších dvo­jic, dva hrá­či do dopro­vod­né­ho open tur­na­je a k tomu 10 dopro­vo­dů. […]

Denisa Marešová čtvrtá v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dívek do 8 let Skvě­lé čtvr­té mís­to vybo­jo­va­la zis­kem 6 bodů na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dívek do 8 let ve Frý­d­­ku-Míst­­ku hráč­ka ŠK Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá. V deví­ti par­ti­ích v kon­ku­ren­ci 21 hrá­ček nar. 2011 a ml. z celé repub­li­ky šest­krát vyhrá­la a jen tři­krát pro­hrá­la (sho­dou okol­nos­tí se vše­mi tře­mi medai­list­ka­mi) a na medai­li chy­běl pou­hý půl­bod. Skvě­lý výsle­dek!! Podrob­né výsled­ky […]

Marek Janouš mistrem republiky!!

Z Kou­tů nad Des­nou při­šla skvě­lá zprá­va: Marek Janouš na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky ovlá­dl kate­go­rii chlap­ců do 12 let a zis­kem 7,5 bodu se stal mis­trem Čes­ké repub­li­ky chlap­ců do 12 let pro rok 2019. Fan­tas­tic­ké­ho úspě­chu dosá­hl po výbor­ném výko­nu ve všech par­ti­ích. V prv­ním kole jej čekal Kaňák z frý­dec­ko­mís­tec­ké­ho Inter­ches­su. Úvod kaž­dé­ho tur­na­je je […]

Mistrovství České republiky mládeže, Kouty nad Desnou

Nej­dů­le­ži­těj­ší mis­trov­ská sou­těž jed­not­liv­ců mlá­de­že Mis­trov­ství ČR mlá­de­že pro­bí­há v těch­to dnech (9.–16.3.2019) v Kou­tech nad Des­nou. Náš klub má troj­ná­sob­né zastou­pe­ní, Marek Janouš je v tur­na­ji H12 osmý nasa­ze­ný, Micha­e­la Mare­šo­vá je v D14 nasa­ze­ná s č.17 a v D10 boju­je Káťa Ste­pa­nyshyn. Marek Janouš vstou­pil do sou­tě­že skvě­le, po výhře v prv­ním kole v tom dru­hém po výbor­ném výko­nu pora­zil prv­ní­ho nasa­ze­né­ho […]

Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2018

Bles­ko­vé­ho mis­trov­ství repub­li­ky se v sobo­tu 22.12.2018 v Pra­ze v kon­ku­ren­ci 317 hrá­čů zúčast­nil také David Hlo­žek. Se star­tov­ním čís­lem 207 vybo­jo­val 7 bodů a obsa­dil 205. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr399532.aspx?lan=5

Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu

Na prv­ním akci nové­ho škol­ní­ho roku – Mis­trov­ství ČR mlá­de­že v rapid šachu ve Žďá­ru nad Sáza­vou (8. – 9. 9. 2018) se zúčast­ni­li hned tři hrá­či ŠK 64 Plzeň. Marek Janouš v nabi­té kon­ku­ren­ci kate­go­rie H12 (nasa­zen s č.13) před­ve­dl pěk­ný výkon, vybo­jo­val 5,5 bodu a obsa­dil výbor­né 11. mís­to (stej­ně jako hrá­či na 9. a 10. mís­tě) a do rapi­do­vé­ho FIDE ELO zís­kal +58 […]

David Hložek mistrem republiky!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol­ních druž­stev, Zlín 19.–20.6.2018 Hrá­lo se hned ve třech kate­go­ri­ích  – 1.–5.třída ZŠ, 6.–9.třída ZŠ a střed­ní ško­ly. A prá­vě nej­star­ší kate­go­rie při­nes­la pro plzeň­ský šach a také pro náš klub vel­ký úspěch. Druž­stvo Gym­ná­zia, Miku­láš­ské náměs­tí s Davi­dem Hlož­kem v sesta­vě na čtvr­té šachov­ni­ci (1.Jonáš Eret, 2.Martin Simet, 3.Matouš Eret) zís­ka­lo 29 bodů a s násko­kem 2,5 bodu […]

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků – Varnsdorf 15.–17.6.2018

V pátek po úspěš­ně absol­vo­va­né ces­tě v 16,10 celý náš tým ve žlu­tém nastu­po­val v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Jir­ka Les, Samu­el Trh­lík, Hynek Blud­ský a Natá­lie Kře­no­vá se star­tov­ním čís­lem 19 k prv­ní­mu kolu pro­ti jed­no­mu z vel­kých favo­ri­tům – týmu VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce. A hned na úvod vel­mi zají­ma­vý zápas, dlou­ho to vypa­da­lo vel­mi vyrov­na­ně, nako­nec se ale […]