Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

10. – 12. 6. 2022, Jih­la­va Hned 14 dní po fan­tas­tic­kém pátém mís­tě na MČR druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi měl náš klub žha­vé želíz­ko v ohni na dal­ší pres­tiž­ní sou­tě­ži – Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. Výpra­va do Jih­la­vy číta­la 11 čle­nů, hrá­či Hynek Blud­ský (1.šachovnice), Vít Blud­ský (2.), Makar Hon­cha­rov (3.), Voj­těch Jan­čík (4.), Deni­sa Mare­šo­vá  (5.) a Jiří Hoffmann […]

Mistrovství ČR školních družstev 2022

Kate­go­rie 1. - 5. tří­da Nové Hra­dy 31. 5. – 1. 6. 2022 Člen ŠK 64 Plzeň Voj­těch Jan­čík hrál za druž­stvo 28. ZŠ Plzeň, kte­ré zis­kem 22,5 bodu obsa­di­lo tře­tí mís­to a vybo­jo­va­lo bron­zo­vé medai­le. Voj­ta při­spěl zis­kem 6,5 bodu z 9 par­tií. Voj­to­vi k bron­zo­vé medai­li z Mis­trov­ství ČR gra­tu­lu­je­me! Pořa­dí: 1.ZŠ ČSA Frý­­dek-Mís­­tek - 24,0 2.ZŠ U sv. Ště­pá­na Pra­ha - 23,5 3.28.ZŠ […]

Mistrovství České republiky družstev starších žáků

28. – 29. 5. 2022, Chru­dim Krů­ček od medai­le Druž­stvo ŠK 64 Plzeň ve slo­že­ní 1.Janouš Marek, 2.Mametev Artem, 3.Bludský Hynek, 4.Bludský Vít, 5.Honcharov Makar, 6.Marešová Deni­sa, 7.Urválková Ema se zúčast­ni­lo tra­dič­ní­ho již 58. (!!) roč­ní­ku šacho­vých Zaje­čic, kte­rý se hrál jako Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků. Cílem jsme si sta­no­vi­li bojo­vat o prv­ní desít­ku koneč­né­ho pořadí, […]

Mistrovství ČR družstev mládeže, skupina B

Finá­lo­vým blo­kem pod názvem Mis­trov­ství ČR druž­stev mlá­de­že vyvr­cho­li­la letoš­ní extra­li­ga druž­stev mlá­de­že. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň hrá­lo ve sku­pi­ně B o záchra­nu. Ze základ­ní sku­pi­ny si naše druž­stvo při­nes­lo jen 3 body za výhru nad DP Pra­ha PORG, tak­že cíl vyhnout se sestu­pu, tj. dostat se mezi prv­ní čty­ři, byl hod­ně vzdá­le­ný. Páteč­ní prv­ní zápas (tedy 4. kolo) […]

Mistrovství České republiky dětí do 8 let

Hrá­lo se ve dnech 9. – 10. 4. 2022 v Kla­to­vech Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dětí do 8 let. V mis­trov­ské kate­go­rii H8 z naše­ho klu­bu nastou­pil náš nový člen Vác­lav Kou­tec­ký. Po třech kolech se sice „krčil“ s jed­ním bodem na 33. mís­tě, pak se ale roze­hrál ke skvě­lým výko­nům, zazna­me­nal šest výher v řadě (!!) a obsa­dil v koneč­ném pořa­dí vyni­ka­jí­cí 4. mís­to!! Na tře­tí místo […]

Marek Janouš vicemistrem republiky!

Vel­kým úspě­chem skon­či­lo v sobo­tu 19. 3. 2022 v Luha­čo­vi­cích Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že. V kate­go­rii chlap­ců do 16 let Marek Janouš (dle ratingu šes­tý nasa­ze­ný) díky skvě­le zvlád­nu­té­mu fini­ši tur­na­je vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil jen díky hor­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní 2. mís­to a zís­kal stří­br­nou medai­li! Při­tom začá­tek tur­na­je tomu vůbec nena­svěd­čo­val: po „povin­ném“ vítěz­ství v prv­ním kole vel­ký a nako­nec úspěš­ný boj o remí­zu ve dru­hém kole a prohra […]

Polofinále Mistrovství ČR juniorů

Špindle­rův Mlýn, 13. – 20. 11. 2021 V těž­ké kon­ku­ren­ci špič­ko­vých čes­kých juni­o­rů se roz­hod­ně neztra­ti­li naši zástup­ci Marek Janouš a Artem Mame­tev. Mezi 86 hrá­či, kde 32 (!) hrá­čů mělo rating nad hod­no­tou 2000, byl Marek Janouš nasa­zen se star­tov­ním čís­lem 39, Artem Mame­tev s 67. Oba zahrá­li napros­to famóz­ně. Marek po 9 kolech zazna­me­nal na svém kon­tě 5,5 bodu a obsa­dil skvě­lé 19. místo […]

MČR družstev v bleskovém šachu 2021

Tep­li­ce 4. 9. 2021 Obě naše druž­stva v prv­ní dva­cít­ce s 20 body S roč­ní pře­stáv­kou způ­so­be­nou pan­de­mií jsme se roz­je­li do Tep­lic na MČR druž­stev v bles­kov­kách - ten­to­krát dokon­ce se dvě­ma týmy! Ty jsme dle věku roz­dě­li­li na star­ší (Kia­ni, Bechy, Macha­lík, Lorenc, Hrd­lič­ka) a mlad­ší (Šeter­le, Lang­ma­jer, Mame­tev, Pepa Šťast­ný). Star­ší si nes­li ozna­če­ní A, mlad­ší B, což […]

Mistrovství České republiky mládeže

Kou­ty nad Des­nou 22. – 29. 6. 2021 Letoš­ní Mis­trov­ství ČR mlá­de­že se kona­lo na tra­dič­ním mís­tě – v Kou­tech nad Des­nou v Jese­ní­kách, netra­dič­ně ale až kon­cem červ­na, což dalo mož­nost k výle­tům po zají­ma­vos­tech v oko­lí. Náš klub ŠK 64 Plzeň měl troj­ná­sob­né zastou­pe­ní v mis­trov­ských tur­na­jích – Marek Janouš bojo­val v kate­go­rii H14, Míša Mare­šo­vá hrá­la mezi děv­ča­ty do 16 let […]

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan […]

Mistrovství ČR družstev mladších žáků

Hra­je se koneč­ně naži­vo, od 11. do 13. 6. 2021, sesta­va ŠK 64 Plzeň je: 1.Blud­ský Hynek, 2.Blud­ský Vít, 3.Jan­čík Voj­těch, 4.Mare­šo­vá Deni­sa, 5.Mach Jan, 6.Hof­f­mann Jiří. Mezi 28 druž­stvy je náš tým nasa­zen jako č.16, tak­že na začát­ku dru­hé polo­vi­ny star­tov­ní­ho pole, cílem je umís­tě­ní do 13.místa, při dob­ré kon­ste­la­ci na desít­ky. Drž­te našim bor­cům pal­ce, výsled­ky můžete […]

Betsys MČR v online bleskovém šachu 2021

94.David Hlo­žek 8, 185.Artem Mame­tev 6,5, cel­kem 393 hrá­čů. Skvě­lé výko­ny a umís­tě­ní našich hrá­čů! Podrob­né výsled­ky https://www.chess.com/tournament/live/betsys-mr-v-online-bleskovm-achu-2021-2241628 http://chess-results.com/tnr557356.aspx?lan=5&art=4 Záznam živé­ho pře­no­su na webu Čes­ké tele­vi­ze https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213078745-sachy/221254002460001-mcr-v-online-bleskovem-sachu-2021/