Tři zlaté z Krajského přeboru mládeže

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Nepo­muk 7. – 8. 5. 2022

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let – nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ský tur­naj mládeže–jednotlivců o postup na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že – se konal pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu ve dnech 7. - 8. 5. 2022 v Nepo­mu­ku. Hrá­ly se 4 tur­na­je: HD16 pro hrá­če nar. 2007 a 2008, HD14 r. 2009 a 2010, HD12 r. 2011 a 2012 a HD10 2013 a mladší.

Náš klub ŠK 64 Plzeň obsa­dil všech­ny tur­na­je. V tur­na­ji dese­ti­le­tých (v rám­ci kte­ré se hrá­lo také kraj­ský pře­bor osmi­le­tých a mateř­ských škol) hrá­li z naše­ho klu­bu Vác­lav Kou­tec­ký, Alex Tirb a Ema Trč­ko­vá, dále čle­no­vé našich tré­nin­ko­vých sku­pin Mar­tin Pod­be­rec­ký a Petr Milo­slav Diví­šek. Nej­lé­pe se ved­lo Vác­la­vu Kou­tec­ké­mu, kte­rý se i díky skvě­lé­mu závě­ru (3 ze 3) dostal na koneč­né 7. mís­to. A pro­to­že před ním byla jed­na dív­ka (hra­jí­cí kate­go­rii D10) a dva hrá­či s přímým postu­pem Vašík si jako čtvr­tý vybo­jo­val postup na lis­to­pa­do­vé Mis­trov­ství Čech do 8 let! Půl bodu za Vaš­kem skon­čil na 10. mís­tě Ale­xej Tirb, Petr Diví­šekMar­tin Pod­be­rec­ký se tře­mi body umís­ti­li na 19. a 20. mís­tě. Ema Trč­ko­vá vybo­jo­va­la 2 body a obsa­di­la cel­ko­vě 23. mís­to, mezi děv­ča­ty do 8 let to ale bylo skvě­lé 3. mís­to a zisk bron­zo­vé medaile!

V tur­na­ji dva­nác­ti­le­tých byl na tom sice ratingo­vě nej­lé­pe tře­tí nasa­ze­ný Voj­ta Jan­čík, hod­ně se čeka­lo od  Maka­ra Hon­cha­ro­va (nasa­zen jako č.10), kte­rý v posled­ní době zazna­me­nal výraz­ný výkon­nost­ní vze­stup. Dal­ší­mi naši­mi bojov­ní­ky byli Deni­sa Mare­šo­vá (mezi dív­ka­mi s 3. nej­vyš­ším ratingem) a Ste­pan Sinel­ni­kov. V tur­na­ji potvr­dil svo­ji stou­pa­jí­cí výkon­nost Makar Hon­cha­rov, i přes poráž­ku v prv­ním kole doká­zal v dal­ším prů­bě­hu posbí­rat 5,5 bodu a celý tur­naj vyhrál. Stal se tak Kraj­ským pře­bor­ní­kem v kate­go­rii chlap­ců do 12 let a suve­rén­ně postou­pil na Mis­trov­ství Čech H12!! Voj­ta Jan­čík ode­hrál tur­naj s bilan­cí 3 výhry, 2 remí­zy a 2 pro­hry a bylo z toho koneč­né 7. mís­to, v H12 mís­to páté, bohu­žel dvě mís­ta od postu­pu. Deni­sa Mare­šo­vá měla tro­chu smůlu na los, tři pro­hry utr­pě­la v sou­bo­ji s prv­ní tře­mi hrá­či koneč­né­ho pořa­dí, a tak z toho bylo se 3,5 body koneč­né 9. mís­to (mezi děv­ča­ty D12 4. mís­to). Ste­pan Sinel­ni­kov ode­hrál pou­ze sobot­ní část tur­na­je, vybo­jo­val 1 bod a skon­čil na 17. místě.

V tur­na­ji čtr­nác­ti­le­tých jsme měli hor­ká želíz­ka v obou kate­go­ri­ích. Mezi klu­ky byl Hynek Blud­ský nasa­zen se star­tov­ním čís­lem 2., Ema Urvál­ko­vá byla mezi děv­ča­ty dru­hou nasa­ze­nou. K tomu Víťa Blud­ský byl nasa­ze­ná čtyř­ka, a ješ­tě hrá­li Lukáš Kuchta (7.) a Ivo Švam­berg (11.). Tur­naj napros­to ovlá­dl Hynek Blud­ský, šest výher a jedi­ná remí­za (s brá­chou) zna­me­na­ly jas­né prv­ní mís­to v tur­na­ji v kate­go­rii H14 a dru­hé zla­to pro náš klub! Ema Urvál­ko­vá vybo­jo­va­la v těž­ké kon­ku­ren­ci pěk­né tři body, obsa­di­la koneč­né 8. mís­to a záro­veň byla nej­lep­ší dív­kou, tak­že se sta­la kraj­kou pře­bor­ni­cí v kate­go­rii D14. Tře­tí zla­to pro ŠK 64!! Medai­lo­vou sbír­ku ješ­tě roz­ší­řil Víťa Blud­ský, kte­rý s 5 body za 3 výhry a 4 remí­zy vybo­jo­val 3. mís­to jak cel­ko­vě v tur­na­ji, tak v kate­go­rii H14 a spo­leč­ně s Hyn­kem postou­pil na říj­no­vé Mis­trov­ství Čech. Ivo Švam­berg ode­hrál sluš­ný tur­naj, zís­kal 3 body a obsa­dil 7. mís­to, Lukáš Kuchta se stej­ným bodo­vým zis­kem uza­ví­ral prv­ní desítku.

V tur­na­ji nej­star­ších HD16, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo pou­hých 6 hrá­čů, bojo­val také Ště­pán Kuchta. V pěti­ko­lo­vém tur­na­ji kaž­dý s kaž­dým uhrál jedi­ný bod a obsa­dil 6. mís­to (v kate­go­rii H16 byl pátý).

Gra­tu­la­ce všem našim medai­lis­tům a díky všem za účast! Pro náš klub ŠK 64 Plzeň to s bilan­cí 3 zla­té a 2 bron­zo­vé byl vel­mi úspěš­ný přebor!

Podrob­né výsled­ky najde­te na http://chess-results.com/tnr633076.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE.

Foto­ga­le­rie na strán­kách ŠSPK - https://www.sachyplzen.cz/krajsky-prebor-mladeze-do-16-let-2/