Bronzová Denisa

Člen­ka ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na Mis­trov­ství Čech mezi dív­ka­mi do 8 let v Mos­tě díky výhře v posled­ním devá­tém kole zis­kem 5 bodů skvě­lé tře­tí mís­to a zís­ka­la bron­zo­vou medai­li! Vel­ká gra­tu­la­ce! V tur­na­ji chlap­ců se umís­ti­la na koneč­ném 12.místě a do rapi­do­vé­ho národ­ní­ho elo při­psa­la 8 bodů. Její sest­ra Micha­e­la Mare­šo­vá se na stej­ném mís­tě zúčast­ni­la dopro­vod­né­ho open tur­na­je. Dlou­ho […]

Pozlacený Harrachov

Týden v Harra­cho­vě na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že byl krás­ný. Pod­zim obar­vil okol­ní lesy do zla­to­va, naše výpra­va si ješ­tě k tomu jed­no zla­to odvez­la domů! To dosta­la při závě­reč­ném cere­mo­ni­á­lu na krk Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­rá vyhrá­la Mis­trov­ství Čech v kate­go­rii děv­čat do 16! Vybo­jo­va­la 4,5 bodu, cel­ko­vě v tur­na­ji obsa­di­la 36.místo (nasa­ze­na jako č.44) a mezi děv­ča­ty vyhrá­la s půl­bo­do­vým násko­kem. […]

Bronz z Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let!

Na Mis­trov­ství Čech vybo­jo­va­la mezi děv­ča­ty do 8 let člen­ka naše­ho ŠK 64 Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá 3. mís­to a vybo­jo­va­la bron­zo­vou medai­li. Ve spo­leč­ném tur­na­ji osmi­le­tých zís­ka­la 4 body a obsa­di­la 35. mís­to. Vel­ká gra­tu­la­ce!! Mezi hochy do osmi let si výbor­ně ved­li také klu­ci Blud­ští, kte­ří oba na prv­ním vel­kém tur­na­ji zís­ka­li 5,5 bodu a umís­ti­li se do dva­cá­té­ho mís­ta. Hynek […]

Mistrovství Čech mládeže

Boha­tá výpra­va ŠK 64 Plzeň se vypra­vi­la do Harra­cho­va na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Vyni­ka­jí­cí­ho úspě­chu dosá­hl v kate­go­rii H12 Marek Janouš. Vybo­jo­val z deví­ti par­tií výbor­ných 6 bodů, obsa­dil 6.místo a postou­pil na Mis­trov­ství ČR, kte­ré se bude konat v břez­nu 2018 v Kou­tech nad Des­nou. Dokon­ce z roč­ní­ku 2007 byl abso­lut­ně nej­lep­ším, zazna­me­nal výkon 1562 a do ela při­pi­su­je více než 100 […]

Zlato a bronz z Mistrovství Čech !!

Vel­mi úspěš­né pro náš klub bylo Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Míša Mare­šo­vá v kate­go­rii dívek do 12 let vyhrá­la a sta­la se mis­try­ní Čech v kate­go­rii D12!! Adri­an­ka Mál­ko­vá v kate­go­rii dívek do 14 let obsa­di­la 3. mís­to a skon­či­la tře­tí. Vel­ká gra­tu­la­ce obě­ma! Míša Mare­šo­vá do posled­ní­ho kola vstu­po­va­la v pořa­dí dívek ze 4. mís­ta s cílem vyhrát posled­ní par­tii. To se poved­lo, když […]

Míša Marešová Mistryní Čech dívek do 12 let

Míša Mare­šo­vá se sta­la Mis­try­ní Čech dívek do 12 let pro rok 2015 !! V Harra­cho­vě na spo­leč­ném tur­na­ji do 12 let vybo­jo­va­la 5 bodů, obsa­di­la cel­ko­vě 30. mís­to, mezi děv­ča­ty byla však nej­lep­ší a odvez­la si zla­tou medai­li a pohár pro vítězku! Vel­ká gra­tu­la­ce !!  V Harra­cho­vě bojo­va­li i dal­ší hrá­či ŠK 64 Plzeň a našich tré­nin­ko­vých sku­pin. V kate­go­rii chlap­ců do 14 […]

Postup Davida Hložka na republiku

David Hlo­žek vybo­jo­val na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že v kate­go­rii H12 výbor­né čtvr­té mís­to a vybo­jo­val postup na břez­no­vé Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky a pří­mý postup na příští Mis­trov­ství Čech H14. V tur­naj vybo­jo­val z 9 par­tií 6,5 bodu za pět výher, jed­nu remí­zu a dvě pro­hry. Kro­mě Davi­da bojo­va­la s vět­ší­mi či men­ší­mi úspě­chy dal­ší hrá­či ŠK 64 či čle­no­vé našich tré­nin­ko­vých sku­pin: H12: 4. […]

Adriana Málková Mistryní Čech dívek do 10 let!

Adri­a­na Mál­ko­vá se v nedě­li 17. 11. 2013 v Hrdo­ňo­vě sta­la Mis­try­ní Čech v kate­go­rii dívek do 10 let!! Adri­an­ka si zaslou­že­né vítěz­ství v kate­go­rii a ceko­vé 6. mís­to vybo­jo­va­la výhrou v posled­ním kole přímým úto­kem na krá­le zakon­če­ný obě­tí střel­ce a matem. Vyni­ka­jí­cí úspěch Adri­an­ky i celé­ho klu­bu! Výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr115563.aspx?lan=5&art=4&wi=821