Přeskočit na obsah

Makar Honcharov vicemistrem Čech H12

Letoš­ní Mis­trov­ství Čech se kona­lo v Harra­cho­vě od 20. do 28. 10. 2023. Z naše­ho klu­bu se před­sta­vi­lo osm hrá­čů. V tur­na­ji HD16 bojo­va­la Ema Urvál­ko­vá, kte­rou po prv­ním kole dopl­nil Víťa Blud­ský. Ten sice prv­ní kolo začal výhrou ve FIDE Ope­nu, ale pak při­šla nabíd­ka pořa­da­te­lů hrát H16, což Víťa rád vyu­žil. V HD14 nastou­pi­li Hynek Blud­ský, Voj­těch Jan­čík a Vik­to­riia Stra­zhnyk a v HD12 Makar Hon­cha­rov (dokon­ce jako prv­ní nasa­ze­ný) a Mag­da­le­na Kou­tec­ká. Ve FIDE Ope­nu bojo­val Vašík Kou­tec­ký a jed­no kolo Víťa Bludský.

Začne­me tou nej­vět­ší naší rados­tí. V kate­go­rii H12 uhrál Makar Hon­cha­rov 7 bodů (k 6 výhrám při­by­la 1 poráž­ka a dvě remí­zy), obsa­dil skvě­lé dru­hé mís­to a po záslu­ze vybo­jo­val na Mis­trov­ství Čech v kate­go­rii H12 stří­br­nou medai­li! A to ješ­tě v posled­ním kole v pří­pa­dě výhry by se díky lep­ší­mu skó­re stal mis­trem Čech, bohu­žel par­tie skon­či­la „jen“ remí­zou. I tak obrov­ská pochva­la! Mag­da­le­na Kou­tec­ká ve stej­ném tur­na­ji uhrá­la pěk­ných 4,5 bodu, obsa­di­la v cel­ko­vém pořa­dí 48. mís­to, ale mezi děv­ča­ty D12 z toho bylo pěk­né 7. místo.

V HD16 se sešla oprav­du skvě­lá kon­ku­ren­ce, tak­že Víťa Blud­ský se svým ratingem 1525 byl až 37. nasa­ze­ný. Uhra­né 4 body z osmi par­tií a koneč­né 42. mís­to nejsou špat­né, ale pře­ci jen k úpl­né spo­ko­je­nos­ti to chtě­lo ale­spoň jeden bodík navíc. Pozo­ru­hod­né ale je, že Víťa byl v tur­na­ji nej­lé­pe umís­tě­ným hrá­čem Plzeň­ské­ho kra­je. Ema Urvál­ko­vá uhrá­la v nároč­ném tur­na­ji 3 body, obsa­di­la 56. mís­to (nasa­ze­na 58.) a mezi děv­ča­ty z toho bylo 8. mís­to! Neby­lo to špat­né, ale mys­lím, že Ema má na víc…

Na roz­díl od HD16 bylo v kate­go­rii HD14 hned něko­lik adep­tů na medai­le a postup z Plzeň­ské­ho kra­je. A z 8 postu­po­vých míst hned 4 (!!) obsa­di­li hrá­či Plzeň­ské­ho kra­je (navíc zla­to pro tachov­ské­ho Váňu a bronz pro kla­tov­ské­ho Rou­ba­la). Bohu­žel postu­po­vá mís­ta se netý­ka­la hrá­čů ŠK 64 Plzeň. Nej­lep­ší z nich Hynek Blud­ský po sed­mém kole v pěk­ně roze­hra­ném tur­na­ji ata­ko­val postup z 10. mís­ta, poráž­ky v roz­ho­du­jí­cích posled­ních dvou kolech jej „sra­zi­ly“ až na koneč­né 24. mís­to. Voj­ta Jan­čík sehrál něko­lik pěk­ných kva­lit­ních par­tií, koneč­ný výsle­dek 4,5 bodu jej zařa­dil na 38. mís­to. Pří­jem­ným pře­kva­pe­ním byl výkon Vik­to­rie Stra­zhnyk, kte­rá nastu­po­va­la do tur­na­je s nulo­vým ratingem jako 67. nasa­ze­ná. Pre­zen­to­va­la se pěk­nou útoč­nou hrou, uhrá­la 4 body a obsa­di­la cel­ko­vě 45. mís­to a mezi děv­ča­ty D14 skvě­lé 5. místo!

Ve FIDE Ope­nu se před­sta­vil deví­ti­le­tý Vašík Kou­tec­ký, koneč­né 4 body a 40. mís­to nejsou špat­né, kdy­by se ale vyva­ro­val zby­teč­ných jed­no­du­chých chyb v par­ti­ích, moh­lo těch bodů být dale­ko více.

Ješ­tě je nut­no vyzdvih­nout skvě­lou atmo­sfé­ru, kte­rá v naší výpra­vě pano­va­la, při par­ti­ích všich­ni bojo­va­li napl­no, desít­ky hodin strá­vi­li na roz­bo­rech sehra­ných par­ti­ích a pří­pra­vách na par­tie – naši hrá­či jsou pros­tě skvě­lá par­ta a týden­ní pobyt v Harra­cho­vě si urči­tě uži­li!! Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr822617.aspx?lan=5&art=0&fed=CZE.