Matěj Šeterle vítězem národního OPEN turnaje!

Nej­o­če­ká­va­něj­ší akce pod­zi­mu, Mis­trov­ství Čech mlá­de­že, se hrá­lo ve dnech 26. 10. – 2. 11. 2019 v Pří­cho­vi­cích u Koře­no­va. V mis­trov­ských kate­go­ri­ích HD16 měl náš klub hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní – Hon­za Lang­ma­jer vstu­po­val do sou­tě­že se star­tov­ním čís­lem 36., Adri­a­na Mál­ko­vá 41. (mezi děv­ča­ty se st. č.2), Micha­e­la Mare­šo­vá 57. a Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá 70.

V kate­go­rii HD14 bohu­žel dva dny před tur­na­jem one­moc­něl Artem Mame­tev, tak­že v této kate­go­rii nastou­pi­la dvě děv­ča­ta Anna Marie Šafá­řo­vá (62.) a Natál­ka Kře­no­vá (70.).

Dal­ší zastou­pe­ní – dokon­ce sed­mi­člen­né – jsme měli v národ­ním open tur­na­ji: Matěj Šeter­le (5.), Jana Lang­ma­je­ro­vá (19.), Ondřej Novák (41.), Hynek Blud­ský (48.), Vít Blud­ský (49.), Jiří Les (51.) a Alex Málek (71.).

Ješ­tě než se dosta­ne­me k výsled­kům nut­no říci, že pří­jezd do mís­ta koná­ní byl vel­kým roz­ča­ro­vá­ním – na poko­jích roz­bi­té poste­le i kli­ky, chy­bě­jí­cí židle, zápach ze zácho­du, nedo­sta­teč­né osvět­le­ní (vyře­še­no dokon­ce náku­pem lam­pič­ky), k tomu občas nechut­né jíd­lo. Vše pak umoc­ni­la infor­ma­ce, že vzhle­dem k malé­mu hra­cí­mu sálu se národ­ní OPEN tur­naj nebu­de hrát v hote­lu Koří­nek, kde se hrá­li mis­trov­ské sou­tě­že a kde jsme měli i uby­to­vá­ní, ale bude se hrát v 500 m vzdá­le­ném hote­lu Pří­cho­vi­ce s nut­nos­tí pře­su­nu podél ruš­né sil­ni­ce.

I přes pro­blémy naše výpra­va fun­go­va­la skvě­le, za což je nut­no podě­ko­vat nejen hrá­čům s pří­klad­ným pří­stu­pem k par­ti­ím i k pří­pra­vám a roz­bo­rům, ale také všem rodi­čům, kte­ří pomoh­li vše zvlád­nout na výbor­nou a vytvo­ři­li výbor­nou atmo­sfé­ru.

Vše ješ­tě umoc­ni­ly koneč­né výsled­ky, v národ­ním OPEN tur­na­ji dosá­hl Matěj Šeter­le fan­tas­tic­ké­ho úspě­chu. V deví­ti­ko­lo­vém tur­na­ji odstar­to­val tře­mi výhra­mi, a v dal­ším prů­bě­hu ke čtyřem remí­zám při­dal ješ­tě dal­ší dvě výhry. Po remí­ze v posled­ním kole po dra­ma­tic­kém prů­bě­hu se pak už jen čeka­lo na výsle­dek par­tie nej­vět­ší­ho kon­ku­ren­ta (nako­nec remí­za) a pak ješ­tě na zve­řej­ně­ní výsled­ků a na to, jak dopadlo při děl­bě bodů pomoc­né hod­no­ce­ní. Nako­nec nás ona zprá­va zastih­la při obě­dě: Matěj Šeter­le se se 7 body díky lep­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní stal vítě­zem národ­ní­ho OPEN tur­na­je! Obrov­ská gra­tu­la­ce Matě­jo­vi a podě­ko­vá­ní za skvě­lou repre­zen­ta­ci naše­ho klu­bu!

Sym­pa­tic­kých 5,5 bodu s bilan­cí čty­ři výhry, tři remí­zy a dvě pro­hry vybo­jo­va­la Jana Lang­ma­je­ro­vá a obsa­di­la 20. mís­to (mezi žena­mi národ­ní­ho OPENU na dru­hém mís­tě).

Výbor­ný tur­naj ode­hrál také Hynek Blud­ský, pro kte­ré­ho to byl prv­ní tur­naj váž­ným tem­pem. Vedl si nad­mí­ru úspěš­ně, zís­kal 4,5 bodu, obsa­dil koneč­né 38. mís­to a kro­mě toho byl oce­něn jako nej­lep­ší hráč tur­na­je do 12 let! Se stej­ným bodo­vým výsled­kem absol­vo­va­li tur­naj také Ond­ra Novák se čtyř­mi výhra­mi a jed­nou remí­zou (koneč­né 43. mís­to) a Jir­ka Les s vyrov­na­nou bilan­cí tří výher, tří remíz a tří pro­her (ten byl z našich hrá­čů na 50% nej­lep­ší — 37.místo). Se 4 body se s tur­na­jem úspěš­ně popa­so­val Vít Blud­ský, pro kte­ré­ho to byla také pre­mi­é­ra ve „váž­ném tur­na­ji“ (koneč­né 54. mís­to). Pře­kva­pe­ní pak bylo při vyhlá­še­ní výsled­ků, kde byl Víťa oce­něn jako nej­lep­ší hráč do 10 let. A bylo pak vel­mi dojem­né při vyhla­šo­vá­ní věko­vých kate­go­rií vidět na pódiu hned tři žlu­té dre­sy ŠK 64 Plzeň, kro­mě Hyn­ko­va a Vťo­va ješ­tě Matě­jův dres za nej­lep­ší­ho juni­o­ra tur­na­je! Posled­ní z našich zástup­ců v národ­ním OPEN tur­na­ji Alex Málek pře­kva­pil hned v prv­ním kole, kde remi­zo­val s hráč­kou s ratingem 1374, v dal­ším prů­bě­hu při­dal ješ­tě dva body a se 2,5 body obsa­dil koneč­né 75. mís­to.

Teď k výsled­kům mis­trov­ských tur­na­jů:

Hon­za Lang­ma­jer vstou­pil do tur­na­je HD16 famóz­ně (3 ze 3), když po povin­ném vítěz­ství v prv­ním kole si při­psal dva cen­né skal­py s ratingo­vě sil­něj­ší­mi hrá­či. Pře­de­vším výhra po obě­ti jezd­ce nad budě­jo­vic­kým Hosne­d­lem, kte­rý nako­nec vybo­jo­val bron­zo­vou medai­li, pat­ří mezi ozdo­by celé­ho tur­na­je. Ve čtvr­tém kole se Hon­za dokon­ce dostal na prv­ní šachov­ni­ci, bohu­žel dal­ší hráč nad 1900 jej doká­zal zatla­čit a donu­tit ke kapi­tu­la­ci. A v pátém kole sou­peř dokon­ce s ratingem nad 2000 a dal­ší pro­hra. To pro Hon­zu zna­me­na­lo pro­pad z prv­ní šachov­ni­ce do tře­tí desít­ky. Hon­za pak ješ­tě v dal­ším prů­bě­hu hrál i se sil­něj­ší­mi sou­pe­ři pěk­né a vyrov­na­né par­tie, bohu­žel ale časo­vé tís­ně a drob­né nepřes­nos­ti mu nedo­vo­li­li uhrát v dal­ších kolech více než 1,5 bodu. Koneč­ný výsle­dek 4,5 bodu a 35. mís­to (s nej­lep­ším pomoc­ným hod­no­ce­ním z hrá­čů se 4,5 body! Na postu­po­vou osmou příč­ku ve vyrov­na­ném poli chy­bě­lo 1,5 bodu) a cen­ných +64 elo­bo­dů, a pro Hon­zu vel­ká pochva­la, uká­zal, že doká­že hrát s kým­ko­li (jen ty časo­vé tís­ně…).

Adri­a­na Mál­ko­vá prv­ních sedm kol absol­vo­va­la dle teo­re­tic­kých před­po­kla­dů: slab­ší ratingy porá­že­la, se sil­něj­ší­mi pro­hrá­va­la. Pro koneč­né umís­tě­ní se uká­za­lo být roz­ho­du­jí­cí osmé kolo, kde Adri bohu­žel po chy­bě krát­ce po zahá­je­ní pro­hrá­la bílý­mi s ratingo­vě slab­ší pří­mou kon­ku­rent­kou na dív­čí medai­li a i přes pře­svěd­či­vou výhru v posled­ním kole z toho byly 4 body a cel­ko­vě 45.místo a 6. mís­to v kate­go­rii děv­čat do 16 let (do fide ratingu ‑31)

Míša Mare­šo­vá odstar­to­va­la cel­kem vlaž­ně (1 ze 4), dal­ší bod při­da­la v pátém kole a do posled­ních tří kol šla s bilan­cí 2 body z 6. Finiš ale měla skvě­lý. K výhře v sed­mém kole při­da­la půl­ku v osmém kole s hrá­čem s ratingem 1913 a v posled­ním kole v boji o vše vyhrá­la nad hrá­čem 1624. Skon­či­la se 4,5 body na cel­ko­vém 42. mís­tě a mezi děv­ča­ty z toho bylo výbor­né 4. mís­to, jen o pomoc­né hod­no­ce­ní od medai­le (do ratingu FIDE +63).

V tur­na­ji šest­nác­ti­le­tých hrá­la i Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá. Dva zís­ka­né body zna­me­na­ly koneč­né 70. mís­to a 16. mís­to v D16. Za pozor­nost stá­la výhra se sil­něj­ším sou­pe­řem v sed­mém kole.

V tur­na­ji čtr­nác­ti­le­tých bohu­žel chy­běl Artem Mame­tev, kte­rý by se svo­jí výkon­nos­tí mohl klid­ně pomýš­let na postup, tak­že naše bar­vy háji­ly pou­ze Anič­ka Šafá­řo­váNatál­ka Kře­no­vá. Anič­ka zís­ka­la z deví­ti par­tií 3 body, pěk­ná byla její výhra nad kla­tov­ským Kasí­kem s elem 1430. Obsa­di­la koneč­né 63. mís­to (mezi děv­ča­ty do 14 let 14. mís­to), Natál­ka uhrá­la 2 body a obsa­di­la 72. mís­to (v D14 na 21. mís­tě).

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr481231.aspx?lan=5

Fotogalerie