Mistrovství Čech do 8 a 10 let

Mis­trov­ství Čech do 8 a 10 let, 13. – 17. 11. 2019 v Most

V tur­na­ji Mis­trov­ství Čech do 10 let nastou­pi­li Vít Blud­ský, Hynek Blud­ský a Deni­sa Mare­šo­vá. Víťa a Hynek dlou­ho bojo­va­li o umís­tě­ní v prv­ní desít­ce, sehrá­li řady vel­mi kva­lit­ních par­tií, dokon­ce od páté­ho do posled­ní­ho kola byl vždy ale­spoň jeden z nich na on-line šachov­ni­cích (tj. na šachov­ni­ci 1–8). Bohu­žel nezda­ry v posled­ních kolech je vyřa­di­li z prv­ní desít­ky. I tak ale 13. mís­to Víti Blud­ské­ho (5,5 bodu) a 21. mís­to Hyn­ka Blud­ské­ho (5 bodů) nejsou špat­né. Oba pro­ká­za­li, že mají na to (až se vyva­ru­jí těch zby­teč­ných chyb) bojo­vat v této kate­go­rii i s těmi nej­lep­ší­mi! Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la 3 body a obsa­di­la cel­ko­vé 55. mís­to. Mezi děv­ča­ty do 10 let z toho bylo sym­pa­tic­ké osmé mís­to – a dokon­ce mezi děv­ča­ty roč­ní­ku 2011 byla tře­tí nej­lep­ší!

V tur­na­ji Mis­trov­ství Čech do 8 let bojo­val Jir­ka Hof­f­mann. I on je o rok mlad­ší než vět­ši­na účast­ní­ků, byl to pro něj prv­ní “vel­ký tur­naj”. Po úvod­ním „rozkou­ká­vá­ní“ (1 z 5) se roze­hrál, v závě­reč­ných čtyřech kolech při­dal dal­ší tři body a se 4 body obsa­dil koneč­né 26. mís­to. Roz­hod­ně ale nezkla­mal a nasbí­ral cen­né zku­še­nos­ti, klid­ně pak může již příští rok v tom­to tur­na­ji bojo­vat o příč­ky nej­vyš­ší!

Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results

do 8 let — http://chess-results.com/tnr484244.aspx?lan=5

do 10 let — http://chess-results.com/tnr484246.aspx?lan=5