Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 2.kolo: Dukla Praha - ŠK 64 Plzeň A 4,5:3,5

Vyrov­na­né utká­ní nako­nec o jeden bod vyhrá­li domá­cí, ale roz­hod­ně se nemu­sí­me sty­dět. Na prv­ní šachov­ni­ci Marek Janouš udr­žel remí­zu se sou­pe­řem s titu­lem IM, remí­zou skon­či­la také par­tie Arte­ma Mame­te­va, když se sou­peř hor­ko těž­ko zachra­ňo­val věč­ným šachem. Na troj­ce Filip Holý ztra­til ve střed­ní hře pěš­ce a sou­peř Fili­po­vu akti­vi­tu doká­zal eli­mi­no­vat a vyhrát. Na čtyř­ce remi­zo­val při pře­cho­du do kon­cov­ky nestej­no­ba­rev­ných střel­ců David Hlo­žek. Na pět­ce v tak­tic­ké šar­vát­ce ve střed­ní hře při­šel Míra Palek o figu­rua krát­ce na to i o celou par­tii. To Hon­za Bechyn­ský sla­vil svým úto­kem na šest­ce vítěz­ství, zatím­co Dan Nový (7.) pro­hrál poté, co s pěš­cem více sou­peř úspěš­ně odra­zil jeho útok. Pět hodin se bojo­va­lo na osmé des­ce, kde Petr Herejk nako­nec vyhrál ve věžo­vé kon­cov­ce. Bohu­žel to zna­me­na­lo už jen sní­že­ní na koneč­ných 4,5:3,5.

Po dvou kolech jsme se 3 body na prů­běž­ném 5. místě.

KPII, 2.kolo: ŠK 64 Plzeň C – ŠK Kdyně 5,5:2,5

Béč­ko v KPII při­ví­ta­lo siný tým z Kdy­ně. K utká­ní nastou­pi­li jen tři hrá­či ze základ­ní sesta­vy, i tak ale zápas skon­čil vel­mi pře­kva­pi­vým vítěz­stvím našich bor­ců v pomě­ru 5,5 – 2,5. Vítěz­stvím skon­či­ly par­tie Maka­ra Hon­cha­ro­va na prv­ní šachov­ni­ci (se sou­pe­řem s ratingem přes 2000), Víta Ště­pán­ka (4.), Vaš­ka Pelíš­ka (5.) a také na osmé Vik­to­riia Stra­zhnyk, kte­rá pora­zi­la sou­pe­ře s ratingem přes 1600. Remí­zu vybo­jo­va­li Matěj Šeter­le (2.), Lukáš Daňhel (3.) a Voj­ta Hodl (6.). Jedi­nou poráž­ku utr­pěl Voj­ta Jan­čík (7.).

Regionální přebor, 2. kolo: ŠK 64 Plzeň E - ŠK Dvorec D 3:2

V RP naše Éčko ve dru­hém kole zazna­me­na­lo dru­hou výhru v sou­tě­ži, když vyhrá­li Jir­ka Les (1.), Mar­tin Tenk (3.) a Mag­da Kou­tec­ká (5.). Své par­tie pro­hrá­li Vác­lav Kou­tec­ký (2.) a Víťa Vokrač­ka (4.).