Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 1.kolo: ŠK 64 Plzeň A - Tachov 6:2

O zápa­se Áčka repor­tu­je Filip Holý:

Zača­la naše dal­ší sezó­na. Opro­ti minu­lé sezó­ně se do základ­ní sesta­vy dostal Artem Mame­tev, pre­mi­é­ru v lize si odbyl také Makar Hon­cha­rov. Čeka­lo nás druž­stvo Tacho­va, kte­ré je v sou­tě­ži teo­re­tic­ky jed­no z těch slabších.

Prv­ní skon­čil Marek Janouš na prv­ní. Hrál bílý­mi pro­ti Phi­li­do­ro­vě obra­ně, kde čer­ný nebe­re na d4, a brzy se sho­dl se sil­ným sou­pe­řem na remíze.

Jir­ka Houš­ka (2.) hrál čer­ný­mi Grün­fel­do­vu indic­kou pro­ti nátla­ko­vé­mu pozič­ní­mu sys­té­mu bílé­ho s g3, ale Jir­ka se z toho dostal. Remíza.

Artem Mame­tev (3.) hrál bílý­mi pro­ti Sicil­ské. V pozič­ním sou­bo­ji se postup­ně dostal do pro­blé­mů, sou­peř ale chyb­ně obě­to­val v kon­cov­ce figu­ru, což Artem bez­peč­ně vyu­žil k cen­né­mu vítězství.

Moje par­tie (Filip Holý 4.) byla od zahá­je­ní mír­ně lep­ší za mě, po zis­ku pěš­ce jsem si už mys­lel, že dlou­ho­do­bě vítě­zím, tak jsem opti­mis­tic­ky nabí­dl výmě­nu dam, kte­rou sou­peř pře­kva­pi­vě při­jmul. Najed­nou měl akti­vi­tu, kte­rá zna­me­na­la, že boju­ji o remí­zu já. Dou­fal jsem, že ješ­tě stih­nu vyu­žít výmě­nu pěš­ců s mým vzdá­le­ným tak, abych bílé­mu vysbí­ral všech­ny pěš­ce. Nako­nec se to poved­lo, ale byl to tuhý boj. Remis.

David Hlo­žek (5.) bílý­mi hrál pro­ti pozič­ní vari­an­tě Caro-Kan­nu s g6, kte­rá sice vypa­da­la pev­ně, ale čer­ný umož­nil Davi­do­vi úder pěš­cem e6, kte­rý vždy vel­mi naru­ší sou­hru figur a dosta­ne ho pod tlak (už jsem to takhle kdy­si pro­hrál). Dal­ší sna­hy sou­pe­ře o vyrov­ná­ní už byly jenom kale­ním vody a David bez­peč­ně dove­dl par­tii k výhře.

Míra Palek (6.) v pozič­ních záplet­kách čer­ný­mi v Réti­ho hře postup­ně pře­šel do kon­cov­ky, kde sice stál mír­ně lépe, ale sou­peř při správ­né hře by měl udr­žet remí­zu. Sou­peř ale chy­bo­val, pře­šel do pěš­co­vé kon­cov­ky, kte­rou Míra jas­ně vyhrál.

Petr Herejk (7.) hrál pro­ti Fran­cii, kde se vymě­ni­ly dámy v zahá­je­ní, ale bílé­mu zůstá­vá ini­ci­a­ti­va. Potom dlou­ho­do­bě tla­čil, tla­čil, až tech­nic­ky pro­sa­dil výhru v koncovce.

Makar Hon­cha­rov (8.) ve své dru­ho­li­go­vé pre­mi­é­ře hrál pro­ti Bir­do­vě hře čer­ný­mi rov­nou hru. Čekal jsem, že se mu pove­de udě­lat něja­ký prů­lom, ale po krát­ké pře­střel­ce skon­či­la par­tie remízou.

Utká­ní skon­či­lo 6-2, tak­že jsme udě­la­li sluš­ný úvod do sezó­ny. Jen neu­snout na vavřínech.

(Filip Holý)

KPII, 1.kolo: ŠK 64 Plzeň C – Košutka B 5:3

K prv­ní­mu kolu v KPII pro­ti naše­mu Céč­ku při­je­lo Béč­ko Košut­ky, bohu­žel sesta­va byla bez všech osmi hrá­čů základ­ní sesta­vy a vzhle­dem k tomu, že na všech osmi šachov­ni­cích jsme čeli­li sou­pe­řo­vě elo­vé pře­va­ze, bylo jas­no, kdo je vel­kým favo­ri­tem. Uště­pač­né poznám­ky sou­pe­řů o sla­bém sou­pe­ři jsme nebra­li váž­ně, pro­to­že moc dob­ře víme, jakou máme v naší sesta­vě sílu!

A to se také pro­je­vi­lo hned od začát­ku, sou­peř se nesta­čil divit a rych­le mu zmi­zel úsměv ze tvá­ří. Rych­le vyhrá­la úto­kem na krá­le Vik­tor­ka Stra­zhnyk (8.), dal­ší bod při­dal Voj­ta Hodl (6.) a cen­nou remí­zu zazna­me­nal s ratingo­vě nej­sil­něj­ším hrá­čem sou­pe­ře Vašek Hrd­lič­ka (2.). Pak sice Voj­ta Jan­čík (7.) pod­lehl tla­ku sou­pe­ře, ale kon­tro­val Vašek Pelí­šek (5.) – sou­peř nechtěl remí­zu opa­ko­vá­ním tahů, tak vzal jeho krá­le Vašek prud­kým úto­kem a bylo to 3,5 : 1,5. Sou­peř ješ­tě sní­žil, když pro­hrá­la Mar­ti­na Špač­ko­vá (3.), ale závě­reč­né dvě par­tie byli v naší režii. Víťa Ště­pá­nek (4.) po dlou­hém boji, kdy sou­peř hrál až do matu, vyhrál a zajis­til druž­stvu výhru, a vše zakon­čil cen­nou remí­zou na prv­ní šachov­ni­ci hra­jí­cí David Lorenc (1.)

Regionální přebor, 1. kolo: ŠK 64 Plzeň E - Klatovy D

Druž­stvo Kla­tov při­je­lo s vel­mi mla­dou sesta­vou a tak byl zápas jed­no­znač­nou zále­ži­tos­tí naše­ho Éčka. Vyhrá­li Jin­d­ra Beneš (2.), Ema Urvál­ko­vá (3.), Víťa Vokrač­ka (4.) a Alex Tirb (5.), remí­zu na závěr pode­psal Karel Beneš (1.).