Přeskočit na obsah

Semifinále Plzeňské šachové ligy 2022/23

Semi­fi­ná­lo­vá klá­ní Plzeň­ské šacho­vé ligy byla počet­ně opět nabi­tá! Kro­mě dvou šes­ti­člen­ných semi­fi­ná­lo­vých sku­pin se dopro­vod­né­ho tur­na­je zúčast­ni­lo dal­ších 37 hrá­čů! Sku­pi­nu A opa­no­val se 4 body (z 5 mož­ných) Kuba Ježek a do finá­le ho násle­du­jí Lukáš Křiv­kaAndrej Andru­se­vy­ch. Ze sku­pi­ny B se musel ze zdra­vot­ních důvo­dů odhlá­sit na posled­ní chví­li hlav­ní favo­rit Makar Hon­cha­rov a tak na čele skon­či­li se 4.5 body Matěj Křiv­kaMichal Macho. O zla­tu roz­ho­dl doda­teč­ný armaged­don ve pro­spěch prv­ně jme­no­va­né­ho. Bronz v této sku­pi­ně zís­kal Péťa Stři­hav­ka. Dopro­vod­ný tur­naj se stal kořis­tí Vít­ka Šne­ber­ka (7/7). Kro­mě pro­hry s ním byl sto­pro­cent­ní dru­hý Kris­ti­an Dach, bronz puto­val do rukou Maxe Holé­ho.

Kompletní výsledky

Sku­pi­na A - https://chess-results.com/tnr732693.aspx?lan=5
Sku­pi­na B - https://chess-results.com/tnr732695.aspx?lan=5
Open tur­naj - https://chess-results.com/tnr732696.aspx?lan=5

Fotogalerie