Plzeňská šachová liga – finále

Letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy vyvr­cho­lil finá­lo­vým tur­na­jem v pátek 29. 4. 2022. Ve stu­dov­ně FAV ZČU si to o pohár pro vítě­ze roz­da­lo šest hrá­čů: tři hrá­či z Let­né: Matěj Křiv­ka, Michal Heř­man a Michal Macho a tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Makar Hon­cha­rov, Ště­pán Kuchta a Deni­sa Mare­šo­vá. S nej­vyš­ším ratingem sice do tur­na­je vstu­po­val Matěj Křiv­ka, ale roz­dí­ly v elo byly mezi vše­mi šes­ti hrá­či napros­to mini­mál­ní, tak­že mohl vyhrát kdo­ko­li. Hned prv­ní kolo při­nes­lo pře­kva­pi­vé výsled­ky: Matěj Křiv­ka dostal mat s Deni­sou a Makar ode­vzdal bod Ště­pá­no­vi. Ště­pán i Deni­sa vyhrá­li i ve dru­hém kole a oba se usa­di­li na čele. Ve tře­tím kole ale Deni­su pře­hrál Makar Hon­cha­rov, a pro­to­že Ště­pán pokra­čo­val ve vítěz­né sérii, se tře­mi body se samo­stat­ně usa­dil na čele. Ve čtvr­tém kole Ště­pán opět neza­vá­hal (odnes­la to Deni­sa) a Makar vyhrál nad Heř­ma­nem. Na vedou­cí­ho sto­pro­cent­ní­ho Ště­pá­na se tak před posled­ním kolem s jed­no­bo­do­vým odstu­pem díval Makar Hon­cha­rov. Posled­ní kolo ale při­nes­lo pře­kva­pi­vé výsled­ky v podo­bě pro­hry jak Ště­pá­na, tak Maka­ra, to ale nic nezmě­ni­lo na tom, že vítě­zem letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy se stal Ště­pán Kuchta. Z pohle­du naše­ho klu­bu bylo pří­jem­né, že kro­mě Ště­pá­na si medai­le a pohá­ry odnes­li stří­br­ný Makar Hon­cha­rov a bron­zo­vá Deni­sa Mare­šo­vá.

Výsled­ky: 1.Ště­pán Kuchta 4, 2.Makar Hon­cha­rov 3, 3.Deni­sa Mare­šo­vá 3, 4.Michal Macho 2, 5.Matěj Křiv­ka 2, 6.Michal Heř­man 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr632595.aspx.

Hrál se i dopro­vod­ný tur­naj, i ten se stal kořis­tí našich hrá­čů. Vítě­zem se stal se 4,5 body Lukáš Kuchta, hned za ním se s 4 body umís­til Jakub Mareš. Se tře­mi body skon­či­li Ale­xej Tirb (6.místo), Deni­sa Kužel (7.místo) a Mar­tin Trh­lík (9.místo). Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 13.Ondřej Bouda 2, 15.Jan Hadin­ger 2, 17.Ivan Suli­a­tatchii, 18.Ema Trč­ko­vá 1, 19.Filip Kužel 1.

Fotogalerie