Online Blesk ŠK64 Plzeň — listopad 4

Tur­na­je pořá­da­né naším klu­bem se hra­jí tem­pem 5 min + 2 s/tah na 7 kol a pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí do 19:00, zúčast­nit se může kaž­dý zájem­ce. Vhod­né pro všech­ny výkon­nost­ní skupiny!!

Sta­čí jen zalo­žit si (bez­plat­ně) účet na lichess.org (zde je také mož­no tré­no­vat tak­ti­ku řeše­ním úloh), požá­dat o vstup do klu­bu ŠK 64 Plzeň na https://lichess.org/team/sk-64-plzen a pak se jen při­hlá­sit na nej­bliž­ší pon­děl­ní tur­naj. Vyu­žij­te mož­nos­ti zahrát si šachy s přá­te­li ale­spoň online!

Dal­ší onli­ne tur­naj pro­běh­ne již toto pon­dě­lí, při­hla­šo­vat se může­te na adre­se https://lichess.org/swiss/PU3557bl.