Přeskočit na obsah

Na Krajském přeboru mládeže čtyřikrát zlato!!

Nepo­muk 4. – 5. 5. 2024

V Nepo­mu­ku na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že vyrý­žo­va­li hrá­či ŠK 64 Plzeň hned 4 zla­té medai­le. Zaslou­ži­li se o ně Hynek Blud­ský v kate­go­rii H16, Ema Urvál­ko­vá v kate­go­rii D16, Vik­to­riia Stra­zhnyk v kate­go­rii D14 a Vašek Kou­tec­ký v kate­go­rii H12. Ze šes­ti zla­tých zís­ka­li hrá­či naše­ho klu­bu hned čty­ři. Skvě­lé! Vel­ká gratulace.

Hynek Blud­ský v tur­na­ji HD16 neměl kon­ku­ren­ci, vyhrál všech 7 par­tií a titul Kraj­ské­ho pře­bor­ní­ka zís­kal s násko­kem dvou bodů! Vít Blud­ský po dvou poráž­kách a jed­né remí­ze vybo­jo­val 4,5 bodu a obsa­dil 4. mís­to, ale spo­leč­ně s Hyn­kem vybo­jo­val postup na říj­no­vé Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Na skvě­lém pátém mís­tě se 4 body v tur­na­ji se umís­ti­la Ema Urvál­ko­vá, kte­rá jako nej­lep­ší dív­ka zís­ka­la titul kraj­ské pře­bor­ni­ce do 16 let. Tři body vybo­jo­val Anto­nín Mik, kte­rý obsa­dil cel­ko­vě 8. mís­to a stej­ný bodo­vý zisk měla na cel­ko­vě 11. mís­tě i Tere­za Hen­drych­o­vá, kte­rá tak vybo­jo­va­la stří­br­nou medai­li v kate­go­rii děv­čat do 16 let!

V tur­na­ji HD14 to všem sou­pe­řům „natře­la“ Viky Stra­zhnyk. Kro­mě toho, že se s 5,5 body sta­la se kraj­skou pře­bor­ni­cí do 14 let, totiž celý tur­naj v kon­ku­ren­ci nej­lep­ších klu­ků kate­go­rie vyhrá­la! Dal­ší naše želíz­ko, Voj­ta Jan­čík, ten­to­krá­te zůstal za oče­ká­vá­ním, když vybo­jo­val „jen“ 3,5 bodu a obsa­dil 9. mís­to. Cel­ko­vě 11. mís­to se 3 body zís­ka­la Mag­da­le­na Kou­tec­ká, což sta­či­lo na zisk bron­zo­vé medai­le mezi děv­ča­ty do 14 let. Tři body vybo­jo­val také Hon­za Méner, kte­rý obsa­dil 12. místo.

I tře­tí tur­naj – HD12 – vyhrál hráč naše­ho klu­bu, a to Vašek Kou­tec­ký. Od začát­ku si počí­nal napros­to suve­rén­ně a vyhrál tur­naj i svo­ji kate­go­rii klu­ků do 12 let s 6 body a bodo­vým násko­kem. Vel­mi pěk­ný výkon podal Karel Janov­ský, uhrál 4,5 bodu a obsa­dil pěk­né šes­té mís­to. Hned za ním s půl­bo­do­vým odstu­pem skon­či­li sed­mý Yevhen Stra­zhnyk a osmý Ale­xej Tirb. Se 2 body odjíž­děl na 17. mís­tě Ondřej Perout­ka a s 1 bodem skon­či­la Natál­ka Tetiu­ie­va, kte­rá ale záro­veň vybo­jo­va­la tře­tí mís­to a bron­zo­vou medai­li v kate­go­rii děv­čat do 12 let.

Cel­ko­vá bilan­ce 4 zla­té, 1 stří­br­ná a dvě bron­zo­vé, k tomu 6 umís­tě­ní do 10. místa!

Podrob­né výsled­ky na https://chess-results.com/tnr934843.aspx?lan=5&art=0.