Na Klatovské věži 4x vítězství

V cel­ko­vém hod­no­ce­ní seri­á­lu tur­na­jů začí­na­jí­cích hrá­čů – Kla­tov­ské věži 2016/2017 — vybo­jo­va­li naši hrá­či čty­ři vítěz­ství v kate­go­ri­ích.  V kate­go­rii 5.–9.třída vyhrál suve­rén­ně Jir­ka Les (na foto­gra­fii vle­vo) s maxi­mál­ním počtem 45 bod., ve stej­né kate­go­rii dívek vyhrá­la Mag­da Šafá­řo­vá (30 bodů), v kate­go­rii 1.–4.třída se díky vítěz­ství v posled­ním tur­na­ji dostal na 1.místo Ond­ra Novák (37 bodů — na foto­gra­fii vpra­vo), kte­rý pře­sko­čil dru­hé­ho Hon­zu Štvá­na o 5 bodů. Voj­ta Mužík skon­čil 4. (29 bodů) a Ště­pán Kuchta 6. (19 bodů). A nej­lep­ší mezi děv­ča­ty v kate­go­rii 1.–4. tř. byla Anna Marie Šafá­řo­vá s 16 body.

V pátém tur­na­ji Kla­tov­ské věže 22.4.2017 v Kla­to­vech vyhrál se 6 body Jir­ka Les, dru­hý skon­čil Ond­ra Novák za 5,5 bodu, 5.Voj­těch Mužík 5, 9.Honza Štván 4,5, 20.Anna Marie Šafá­řo­vá 3, 21.Dan Hor­nek 3, 26.Mag­da Šafá­řo­vá 2.

Vel­ká gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní za výbor­né výsled­ky!!