Přeskočit na obsah

Mistrovství České republiky družstev starších žáků

Chru­dim 25. – 26. 5. 2024

Osmé místo, bod za medailemi!

Do Chru­di­mi na víken­do­vé klá­ní o titul mis­tra Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků odje­la dvě druž­stva ŠK 64 Plzeň. Zatím­co B-druž­stvo v sesta­vě Kuba Tomek, Jin­d­ra Beneš, Mag­da­le­na Kou­tec­ká, Žeňa Stra­zhnyk, Ton­da Mik, a Hon­za Méner si jelo „jen“ zahrát, A-druž­stvo v sesta­vě Makar Hon­cha­rov, Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­ta Jan­čík, Viky Stra­zhnykVašík Kou­tec­ký taj­ně dou­fa­lo v obha­jo­bu loň­ské­ho skvě­lé­ho 4. mís­ta, i když bylo jas­né, že sesta­va nasa­ze­na s čís­lem 12 bude bojo­vat spí­še o prv­ní desítku.

Uby­to­vá­ní jsme opět zvo­li­li v nád­her­ném pro­stře­dí Pen­zi­o­nu Sláv­ka na pře­dě­lu Polabské rovi­ny s Želez­ný­mi hora­mi, sice tro­chu dále od Chru­di­mi, ale stá­lo to za to! V pátek po pří­jez­du na tera­se Pen­zi­o­nu pro­běh­lo před večer­kou při krás­ném zápa­du slun­ce sezná­me­ní druž­stev, leh­ká pří­pra­va a došlo i na tra­dič­ní „Kry­cí jména“.

Sobot­ní pro­gram zača­lo naše Áčko výhrou nad Béč­kem druž­stva Šachy Ště­pán 5 : 1, když na pře­kva­pi­vou pro­hru Maka­ra zare­a­go­va­li všich­ni ostat­ní spo­leh­li­vou výhrou. Ve dru­hém kole jsme udo­la­li nepří­jem­né druž­stvo Staré­ho Měs­ta B těs­ně 3,5 : 2,5, když po pro­hrách Viky a Vaší­ka vyhrá­li Hynek, Víťa a Voj­ta a výhru jis­til remí­zou Makar. Na tře­tí kolo jsme se stě­ho­va­li do „VIP“ sálu pro nej­lep­ších osm druž­stev, kde nás čekal jeden z favo­ri­tů sou­tě­že – druž­stvo Říčan A. A zápas to vůbec nebyl špat­ný, i když skon­čil naši poráž­kou 2 : 4. Ale vel­mi cen­nou výhru zazna­me­nal Makar, remí­zy při­da­li s elo­vě sil­něj­ší­mi sou­pe­ři Voj­ta a Vašík. Ško­da jen, že Hynek nena­šel v úto­ku vyhrá­va­jí­cí pokra­čo­vá­ní. Po obě­dě na nás čeka­lo druž­stvo z Hus­to­pe­čí, neho­du v podo­bě pro­hry Víti kom­pen­zo­va­li výhry Voj­ty, Viky a Vaší­ka, výhru druž­stva 4 : 2 jis­til z lep­ší­mu pozi­ce Hynek (i když by za „nor­mál­ních“ okol­nos­tí par­tii jis­tě dotá­hl k výhře) a krát­ce nato i Makar. V dal­ším kole nás čeka­lo nepří­jem­né druž­stvo Auro­ry B. To plně vyu­ži­lo ratingo­vou pře­va­hu na 4. – 6. šachov­ni­ci, kde pro­hrá­li Voj­ta, Viky i Vašík, ale naštěs­tí naše prv­ní tři šachov­ni­ce zabra­li (vyhrá­li Makar, Hynek i Víťa) a zápas skon­čil děl­bou bodů po výsled­ku 3 : 3. To této neplá­no­va­né ztrá­tě jsme v posled­ním sobot­ním kole nastou­pi­li na Áčko Vla­ši­mi, kte­ré bylo za posled­ních 12 let v Zaje­či­cích 5x prv­ní troj­ce. Jen­že kde­že loň­ské sněhy jsou, Vla­šim nemá špat­né druž­stvo, ale jsme favo­ri­ty. Bohu­žel jsme to ale v zápa­se nepo­tvr­di­li, vyhrá­li sice Viky a Vašík na 5. a 6. šachov­ni­ci, ale na před­ních šachov­ni­cích jsme po pro­hrách Hyn­ka a Voj­ty díky remí­zám Maka­ra a Víti opět vydře­li remí­zu 3 : 3. Remí­za zna­me­na­la pokles na prů­běž­né 12. mís­to, což ale zase neby­lo tak špat­né, pro­to­že jsme vlast­ně drže­li své nasa­ze­ní (a pou­hé 2 body od 2. místa!).

Béč­ko zača­lo sou­těž těž­kým sou­bo­jem s Áčkem Bohem­ky, poráž­ka 2 : 4 po výhrách Ton­dy a Hon­zy na 5. a 6. byla cel­kem při­ja­tel­ná. Ve dru­hém kole ale Béč­ko nesta­či­lo na ŠK Na Sme­tan­ce, po cen­né remí­ze Kuby a výhře Ton­dy z toho byla pro­hra 1,5 : 4,5. V kole tře­tím koneč­ně sou­peř elo­vě při­ja­tel­ný, ale opět z toho byla poráž­ka 2 : 4 (vyhrá­li Jin­d­ra a Ton­da). Ve čtvr­tém kole koneč­ně výhra, a jaká! S  Béč­kem pořa­da­tel­ských Zaje­čic jsme vyhrá­li 6 : 0 (vyhrá­li všich­ni, tedy Kuba, Jin­d­ra, Mag­da, Žeňa, Ton­da i Hon­za). A hned nato dal­ší výhra, ten­to­krá­te 4,5 : 1,5 s Béč­kem Oazy Pra­ha (vyhrá­li Kuba, Mag­da, Ton­da a Hon­za, remí­zo­val Jin­d­ra). A posled­ním sobot­ním kole los vymys­lel plzeň­ské der­by Béč­ka s Let­nou Střel­ci, což byl vlast­ně dru­hý leten­ský tým. A ško­da toho­to zápa­su, moh­ly být i body, ale nako­nec po výhrách Ton­dy a Hon­zy bojo­val o výhru a tím zápa­so­vou remí­zu Jin­d­ra, ale bohu­žel v kon­cov­ce se Stři­hav­kou nedo­ká­zal uplat­nit výho­du figu­ry. Ško­da, tak­to z toho byla těs­ná pro­hra 2,5 : 3,5 a noc trá­ve­ná na prů­běž­ném 60. místě.

Ces­tou zpět do Pen­zi­o­nu celá výpra­va 16 osob vel­mi zasko­či­la svým počtem pra­cov­ní­ky restau­ra­ce Liho­var, ale všich­ni se najed­li a šlo se spát v oče­ká­vá­ní neděl­ní­ho rozuzlení.

Nedě­le – sní­da­ně a pře­jezd do Chru­di­mi bez pro­blé­mů a 8,15 jsme zase­da­li k partiím.

Áčko čekal Desko Libe­rec, bez Fiň­ka hra­tel­ný sou­peř, ale bohu­žel pro­hry Maka­ra a Viky nám situ­a­ci vel­mi zkom­pli­ko­va­li. Pak ale Vašík po skvě­lé hře sní­žil, Voj­ta a Víti při­da­li remí­zy a zápas zachra­ňo­val Hynek. Nako­nec se mu poved­lo sou­pe­ře pře­tla­čit a sta­no­vil tak stav zápa­su na 3 : 3. Opět tedy potře­tí za sebou remí­za! A pokles na 14. mís­to. A ješ­tě k tomu v osmém nás los sve­dl pro­ti Béč­ku Frýd­ku-Míst­ku. Naštěs­tí se nám zápas pove­dl. Po pro­hře Vaší­ka vyhrá­la po skvě­lém úto­ku s obě­tí figu­ry nad ratingo­vě sil­něj­ší sou­peř­kou Viky, pak po pro­hře Voj­ty vyhrál spo­leh­li­vě hra­jí­cí Víťa a vede­ní na naši stra­nu pře­klo­pil Makar. Hynek pak v lep­ší (mož­ná i vyhra­né) pozi­ci dal par­tii za remí­zu, čímž zajis­til naši výhru 3,5 : 2,5. Skvě­lá týmo­vá prá­ce! A posled­ní kolo a vel­mi těž­ký los – pátý nasa­ze­ný tým Jezd­ců z Jun­dro­va s čes­kou mlá­dež­nic­kou hvěz­dič­kou Niki­tou Filin­das­chem na prv­ní. Ale naši repre­zen­tan­ti sehrá­li asi nej­lep­ší zápas tur­na­je. Ani na jed­né šachov­ni­ci jsme sou­pe­ře k niče­mu nepus­ti­li, a když postup­ně vyhrá­li skvě­le hra­jí­cí Vašík (se sou­pe­řem o 200 bodů sil­něj­ším), Voj­ta (se sou­pe­řem dokon­ce o téměř 300 bodů sil­něj­ším) i Viky, a potře­bo­va­li jsme už jen jed­nu remí­zu! A tu vítěz­nou napros­to bez­peč­ně v pěš­co­vé kon­cov­ce při­ne­sl Víťa a bylo jas­né, že vítě­zí­me. Pak ješ­tě sou­pe­řo­vu jed­nič­ku Filin­dasche čer­ný­mi zku­še­ně odre­mi­zo­val Makar a za roz­hod­nu­té­ho sta­vu dohrá­val Hynek. V kon­cov­ce dosá­hl vyhra­né­ho posta­ve­ní, sou­peř se ale vysmý­kl a i tato par­tie skon­či­la remí­zou. Áčko po famóz­ním výko­nu vyhrá­lo 4,5 : 1,5!

Při obě­dě se čeka­lo na koneč­né výsled­ky, po jejich zve­řej­ně­ní zavládlo nad 8. mís­tem tro­chu zkla­má­ní, pře­ci jen jsme jen s jed­nou poráž­kou měli stej­ně bodů jako čtvr­té Říča­ny a jen bod za tře­tí Lysou (na vítěz­né Sta­ré Měs­to 3 body), ale pomoc­né hod­no­ce­ní nás ve sku­pi­ně 13tibodových zařa­di­lo až na konec, tedy na osmé mís­to. I tak je to ale fan­tas­tic­ké umís­tě­ní, tře­tí rok po sobě v prv­ní desít­ce koneč­né­ho pořa­dí (2022 s Mar­kem Janou­šem a Arte­mem Mame­te­vem na 5. mís­tě, loni s Andre­jem Andru­se­vi­čem na 4. mís­tě, letos 8.), to mají jen ta nej­lep­ší druž­stva v repub­li­ce. A příští rok? Může hrát stej­ná sestava!…

Béč­ko v nedě­li zahá­ji­lo asi nej­lep­ším zápa­sem, když pře­hrá­lo ŠACH­klub Tábor 3,5 : 2,5. Zaslou­ži­li se o to Jin­d­ra (nad sou­pe­řem o téměř 400 elo­bo­dů sil­něj­ším), Mag­da a (o 200 bodů sil­něj­ší sou­peř) a Žeňa (sou­peř o 150 elo­bo­dů sil­něj­ší), remí­zu při­dal Ton­da. Před­po­sled­ní kolo při­hrá­lo Béč­ku Hlin­sko a ško­da toho zápa­su, body byly blíz­ko. Nako­nec ale z toho byla těs­ná poráž­ka 2,5 : 3,5, když o body se posta­ra­li Žeňa a Ton­da a půl­kou Kuba. V posled­ním kole smů­la na los – nej­sil­něj­ší sou­peř z bodo­vé sku­pi­ny 6ti-bodo­vých – Ústí nad Labem B. A při­šla bohu­žel dal­ší poráž­ka, ten­to­krá­te po výhrách Ton­dy a Hon­zy 2 : 4. V koneč­ném účto­vá­ní Béč­ko zís­ka­lo 6 bodů a obsa­di­lo 62. mís­to, ale výbor­né skó­re 26,5, kte­ré, kdy­by se hrá­lo na skó­re, je zařa­di­lo až na 43. mís­to (ale objek­tiv­ně – Áčko by v tom pří­pa­dě skon­či­lo až na 15. mís­tě, tak­že nech­me teoretizování…).

A jaké byly výsled­ky jed­not­liv­ců? V Áčku vzác­ná vyrov­na­nost, všich­ni uhrá­li z 9 mož­ných 5 nebo 5,5 bodu. Makar na prv­ní 5 bodů, spo­leh­li­vá jed­nič­ka, ško­da jen ztrá­ty v prv­ním kole, Hynek na dru­hé pěk­ných 5,5 bodu, to ješ­tě dával ve dvou zápa­sech remí­zy v lep­ších pozi­cích, aby zajis­til výhru druž­stva – vel­mi cen­ný týmo­vý výkon. Víťa na tře­tí také 5,5 bodu, po dvou pro­hrách ve 3. a 4. kole zabo­jo­val a byl spo­leh­li­vým doda­va­te­lem bodů. Voj­ta na čtvr­té uhrál 5 bodů, vel­mi cen­ná je pře­de­vším výhra v posled­ním kole s hrá­čem, kte­rý měl do té doby 8 z 8! Viky uhrá­la 5 bodů, ško­da mož­ná zby­teč­ných pro­her ve 2. a 3. kole, ale bod pro­ti Béč­ku Frýd­ku v před­po­sled­ním kole po obě­ti figu­ry druž­stvu hod­ně pomohl. A na šes­té šachov­ni­ci Vašík zaslou­ží vel­kou pochva­lu, bojo­val sta­teč­ně a uhrál skvě­lých 5,5 bodu.

V Béč­ku exce­lo­vat Ton­da, kte­rý na páté šachov­ni­ci uhrál z 9 par­tií vyni­ka­jí­cích 8,5 bodu. Ale ani ostat­ní nezkla­ma­li. Těž­kou úlo­hu jed­nič­ky a kapi­tá­na zvlá­dl Jakub Tomek, uhrál 3 body a zvláš­tě cen­ná byla výhra v 5. kole s hráč­kou s elo téměř 1500. Na dru­hé uhrál Jin­d­ra 4 body, zají­ma­vos­tí je, že všech­ny body uhrál v roz­me­zí 3. – 7. kola, ško­da jen, že k výhře nedo­tá­hl par­tii s leten­ským Stři­hav­kou. Na tře­tí Mag­da uhrá­la 3 body, což roz­hod­ně není špat­né, při lep­ším hos­po­da­ře­ní s časem ale moh­lo těch bodů být více. Žeňa uhrál také 3 body, ale je pra­vým opa­kem Mag­dy, o vět­ší bodo­vý zisk jej při­pra­vi­la zby­teč­ně rych­lá hra. A na šes­té úspěš­ně bojo­val Hon­za, vybo­jo­val pěk­ných 5 bodů.

Všech hrá­čům pat­ří vel­ké podě­ko­vá­ní za skvě­lou repre­zen­ta­ci klu­bu, utvo­ři­la se skvě­lá par­ta, za což pat­ří také dík dopro­vo­dům a řidi­čům Tere­ze Kou­tec­ké, Vasi­lu Stra­zhny­ko­vi a Serhii Hon­cha­ro­vo­vi! Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr940328.aspx?lan=5.