Přeskočit na obsah

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

Harra­chov, Harra­chov 14. – 16. 6 2024

Ze čtvrtého místa do druhé desítky

Zatím­co před tře­mi týd­ny v Chru­di­mi nás na Mis­trov­ství ČR druž­stev star­ších žáků výhry v posled­ních kolech posu­nu­ly na koneč­né 8.místo, v Harra­cho­vě na MČR druž­stev mlad­ších žáků to bylo přes­ně nao­pak. Po šes­ti kolech bylo naše druž­stvo v sesta­vě Makar Hon­cha­rovBára Tyka­lo­vá (hos­tu­jí­cí za naše druž­stvo z Kla­tov), Vašek Kou­tec­kýMag­da Kou­tec­káŽeňa Stra­zhnykAlex Tirb Pepík Šamá­nek (tedy sesta­va se dvě­ma „úřa­du­jí­cí­mi“ mis­tra repub­li­ky Maka­rem a Bar­čou) na skvě­lém 4. mís­tě, ale pro­hry v mlýni­ci prv­ních šachov­nic v 7., 8. a „jen“ remí­za v posled­ním kole zařa­di­ly naše druž­stvo na 14. mís­to, tedy bohu­žel prv­ní mís­to „pod čarou“ zajiš­ťu­jí­cí pro příští rok jed­no postu­po­vé mís­to navíc pro náš kraj.

Pojď­me ale postup­ně: v prv­ním kole jsme hrá­li s Líně­mi, po výhrách Maka­ra, Vaš­ka a Ženi a pro­hrách Mag­dy (na čas) a Ale­xe zajis­ti­la sice „upo­ce­nou“, ale pře­ci jen výhru cen­nou remí­zou Bar­ča (3,5 : 2,5). Hned ve 2. kole nás los sve­dl na prv­ním sto­le s prv­ní nasa­ze­nou Bes­kyd­skou šacho­vou ško­lou, zápas pro­ti vyso­ké­mu favo­ri­to­vi se nepo­ve­dl, ode­šli jsme s poráž­kou 0:6 (pro­hrá­li . Tře­tí kolo a dal­ší dru­hé kraj­ské der­by s Let­nou. Po remí­ze Vaš­ka, výhrách Maka­ra a Bar­či, pro­hrách Mag­dy (nešťast­ná pro­hra ve vyhra­né pozi­ci) a Ale­xe roz­ho­dl zápas v náš pro­spěch výhrou v kon­cov­ce nestej­no­ba­rev­ných střel­ců Žeňa (3,5 : 2,5). Ve čtvr­tém kole jsme nara­zi­li na praž­ský Smí­chov a zápas po výhrách Maka­ra, Bar­či, Pepy a pro­hrách Mag­dy a Ženi roz­ho­dl výhrou nad ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem Vašek (4 : 2). V pátém kole se pro­ti nám posta­vi­la nebez­peč­ná Opa­va, ale po skvě­lém výko­nu celé­ho druž­stva jsme bez jedi­né poráž­ky vyhrá­li 4,5 : 1,5 (vyhrá­li Makar, Vašek a Alex, remí­zo­va­li Bar­ča, Žeňa a Pepa). V šes­tém kole jsem se z pozi­ce páté­ho druž­stva prů­běž­né­ho pořa­dí dosta­li opět na prv­ní šachov­ni­ce, ten­to­krá­te pro­ti suve­rén­ním Říča­nům. A pod­le oče­ká­vá­ní sou­peř byl lep­ší, své par­tie pro­hrá­li Vašek, Mag­da, Alex a Pepík, ale skvě­le vyhrál Makar a vel­mi pří­jem­ná byla i remí­za Bar­či (1,5 : 4,5). Sed­mé kolo, posled­ní po nároč­ném dni v sobo­tu nás sved­lo na tře­tí šachov­ni­ci pro­ti Béč­ku Frýd­ku. A byl to zápas, kte­rý výhra byla blíz­ko. Mag­da sice rych­le pro­hrá­la, ale vyrov­nal Makar, kte­rý ješ­tě v zahá­je­ní zís­kal figu­ru a lehce vyhrál. Ale v ostat­ních par­ti­ích jsme stá­li po zahá­je­ní lépe! Ale… Bar­ča skvě­lým úto­kem dosta­la sou­pe­ře obě­tí figu­ry téměř na lopat­ky, ale mís­to bra­ní střel­cem s nekry­tel­ným matem sebra­la pěš­cem a sou­peř našel obra­nu a vyhrál. Žeňa s pěš­cem více si bohu­žel nechal zavřít střel­ce a bez něj nedo­ká­zal čelit tla­ku sou­pe­řo­vých figur. Vašík po výbor­ném prů­bě­hu pomo­cí stu­di­o­vé obě­ti střel­ce pro­šel pěš­cem a měl dámu více (!), bohu­žel ale neštěs­tí necho­dí po horách, jed­no­ta­ho­vé nasta­ve­ní dámy zna­me­nal oka­mži­tý konec par­tie. Alex pak ve skvě­le hra­né par­tii udr­žel v kon­cov­ce remí­zu. Ale vel­ká ško­da, mís­to jas­né výhry jsme pro­hrá­li 1,5:4,5 a šli jsme spát na prů­běž­ném 9. mís­tě. V 8. kole v nedě­li dopo­led­ne na nás čeka­lo sil­né druž­stvo z Želez­ných hor. Už už to vypa­da­lo, že bychom moh­li po jas­né výhře Maka­ra bodo­vat, ale pro­hry Báry, Ženi (v obou pří­pa­dech po jed­no­ta­ho­vých ztrátách věže), Mag­dy a Vaš­ka veš­ke­ré nadě­je na body vza­ly za své, pěk­nou výhrou zápas ale­spoň na 2:4 upra­vil Pepík. V posled­ním kole nám los při­hrál Jih­la­vu, což měl být poměr­ně jed­no­du­chý sou­peř. Začá­tek zápa­su tomu nasvěd­čo­val, když rych­le vyhrá­li Vašek a Alex a Makar zís­kal figu­ru, kte­rou poz­dě­ji pro­mě­nil ve výhru, ale z výhry (a, jak se poz­dě­ji uká­za­lo, z 8. mís­ta) jsme po poráž­kách Ženi, Mag­dy i Bar­či nera­do­va­li (3:3).

Vel­kou pochva­lu zaslou­ží Makar Hon­cha­rov, byl skvě­lým líd­rem týmu, uhrál na prv­ní šachov­ni­ci z 9 par­tií 8 bodů (výkon přes 2000 elo) a to v kon­ku­ren­ci nej­lep­ších hrá­čů repub­li­ky, a zazna­me­nal vůbec nej­lep­ší výsle­dek na 1. šachov­ni­ci. Na dru­hé šachov­ni­ci nás posí­li­la Bar­ča Tyka­lo­vá, v prv­ní polo­vi­ně tur­na­je hrá­la skvě­le, z prv­ních šes­ti par­tií uhrá­la 3,5 bodu při prů­mě­ru sou­pe­řů 1520, v závě­ru tur­na­je ale došly síly. I tak 3,5 bodu a výkon 1549 zaslou­ží pochva­lu. Tře­tí šachov­ni­ci hájil Vašek Kou­tec­ký, uhrál pěk­ných 4,5 body s výko­nem 1538, ale Vašík sám dob­ře ví, že těch bodů moh­lo být více. Na čtvr­té Mag­da Kou­tec­ká bojo­va­la, v kaž­dém zápa­se dohrá­va­la vět­ši­nou jako posled­ní, ale po „neho­dách“ v prv­ních třech kolech (2x pro­hra na čas a jed­nou mat ve vyhra­né pozi­ci) začal čer­ví­ček ner­vo­zi­ty hlo­dat více než bylo zdrá­vo a bohu­žel z toho byla nula na kon­tě Mag­dy. Žeňa Stra­zhnyk hrál vět­ši­nou výbor­né par­tie, uhrál 2,5 bodu, ško­da jen závě­ru, pro­to­že i on všech­ny body uhrál v prv­ních šes­ti kolech. Ale mini­mál­ně v dal­ších třech par­ti­ích stál lépe, ale nedo­tá­hl je. Alex Tirb nastou­pil k šes­ti par­ti­ím, po dvou tro­chu zby­teč­ných poráž­kách na úvod se vzcho­pil a koneč­ná bilan­ce 2,5 ze 6 není špat­ná. Z pozi­ce náhrad­ní­ka nastu­po­val nejmlad­ší člen druž­stva Pepík Šamá­nek a zaslou­ží vel­kou pochva­lu. Na to, že to byl jeho prv­ní vel­ký tur­naj, podal vel­mi pěk­ný a nebo­jác­ný výkon, vybo­jo­val z pěti par­tií 2,5 bodu s pěk­ným výko­nem 1349. Díky všem hrá­čům i všem dopro­vo­dům za vytvo­ře­ní skvě­lé atmo­sfé­ry v týmu!

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr956464.aspx.