Král Šumavy 2019

Kla­to­vy, 22. 12. 2019

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu Král Šuma­vy se konal 22. 12. 2019 v Kla­to­vech. V kate­go­rii H13 vybo­jo­val  Artem Mame­tev se 4,5 body koneč­né 4. mís­to, o půl bodu méně uhrál Jir­ka Les, kte­rý obsa­dil 6.místo. Stej­ný bodo­vý zisk měla i Natál­ka Kře­no­vá, kte­rá v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie vybo­jo­va­la výbor­né 8. mís­to. Byla nej­lep­ší z dívek a vybo­jo­va­la titul Krá­lov­na Šuma­vy v kate­go­rii D13.

V kate­go­rii H11 Lukáš Urbá­nek uhrál 4 body a obsa­dil 8. mís­to. Krá­lem Šuma­vy se v kate­go­rii H9 stal Voj­ta Jan­čík, vyhrál zis­kem 6 bodů (ze 7).

V sou­běž­ně hra­ném tur­na­ji dospě­lých Memo­ri­ál Ing. Jaro­mí­ra Nová­ka si skvě­le vedl Hon­za Lang­ma­jer. Do tur­na­je vstou­pil fan­tas­tic­kou výhrou nad prv­ním nasa­ze­ných mezi­ná­rod­ní mis­trem Iva­nem Hausne­rem (2371), v dal­ším prů­bě­hu donu­til ke kapi­tu­la­ci dal­ší tři hrá­če s ratingem nad 1900 a zis­kem 4,5 bodu vybo­jo­val fan­tas­tic­ké 9. mís­to a pře­de­vším famóz­ní je jeho výkon na úrov­ni KM – 2127.

Kompletní výsledky

HD7http://chess-results.com/tnr499731.aspx?lan=5&art=0
HD9http://chess-results.com/tnr499732.aspx?lan=5
HD11http://chess-results.com/tnr499733.aspx?lan=5&art=0
HD13http://chess-results.com/tnr499734.aspx?lan=5&art=0
Memo­ri­ál J. Nová­kahttp://chess-results.com/tnr499735.aspx?lan=5&art=0