Přeskočit na obsah

Krajský přebor mládeže do 8 a 10 let

Na letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 8 a 10 let do Kla­tov odje­lo 7 hrá­čů ŠK 64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Nej­lep­ší­ho výsled­ku dosá­hl Josef Šamá­nek, kte­rý vybo­jo­val 4,5 bodu a obsa­dil 11. mís­to. O půl bodu méně měli osm­nác­tý Dan Ngu­yen a deva­te­nác­tý Ondřej Perout­ka. Se 3 body odjíž­dě­li Jakub Poul (24. mís­to), Jakub Jed­lič­ka (25. mís­to) a Ema Trč­ko­vá (28. mís­to), kte­rý obsa­di­la mezi děv­ča­ty do 10 let výbor­né 5. mís­to! Na 42. mís­tě se umís­til zis­kem 2 bodů Matthi­as Chro­mík.

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr929595.aspx?lan=5&art=1.