Krajský přebor mládeže do 16 let — 7× zlato pro ŠK 64!!

Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že – jed­not­liv­ců se hrál prv­ní čer­ven­co­vý víkend 4. – 6. 7. 2020 v Rado­by­či­cích. Nevhod­ný prázd­ni­no­vý ter­mín se pocho­pi­tel­ně pro­je­vil na slab­ší účas­ti, ale to našich hrá­čům nijak neva­di­lo.

V tur­na­ji HD10 hrá­li mezi 20 účast­ní­ky tři čle­no­vé ŠK 64. A všich­ni s medai­lo­vý­mi ambi­ce­mi! Pro Voj­tu Jan­čí­ka to byl po pře­stu­pu z Let­né k nám prv­ní tur­naj v našich bar­vách, nastu­po­val do tur­na­je jako nej­vý­še nasa­ze­ný a své nasa­ze­ní potvr­dil! Po „zahří­va­cí“ remí­ze v prv­ním kole dal­ší pět kol vyhrál a v posled­ní par­tii mu tak sta­či­la remí­za ke zla­té medai­li a k zis­ku titu­lu Kraj­ské­ho pře­bor­ní­ka v kate­go­rii H10. Jir­ka Hof­f­mann bojo­val o medai­li v kate­go­rii H8, skvě­lým závě­rem (2 ze 2) se dostal do sku­pi­ny čtyř­bo­do­vých, bylo z toho mezi dese­ti­le­tý­mi výbor­né 9. mís­to, ale mezi osmi­le­tý­mi byl dokon­ce nej­lep­ší a byla z toho dru­há zla­tá pro žlu­té bar­vy ŠK 64 Plzeň. To Deni­sa Mare­šo­vá bylo po pěti kolech mezi děv­ča­ty do 10 let prv­ní s půl­bo­do­vým násko­kem, posled­ní dvě kola jí ale nevy­šla (0 ze 2) a byla z toho mezi děv­ča­ty do 10 let bron­zo­vá medai­le za tře­tí mís­to (cel­ko­vě v tur­na­ji 11. mís­to).

To v tur­na­ji HD12 hrá­lo jen 10 účast­ní­ků, mezi nimi i Hynek a Víťa Blud­ští – oba mlad­ší roč­ní­ky. Během sobot­ních pěti kol si ale Hynek počí­nal napros­to suve­rén­ně a se 4,5 body se usa­dil s bodo­vým násko­kem na čele. Víťa byl se 3 body na prů­běž­ném 4. mís­tě. Prv­ní neděl­ní par­tie ale při­nes­la pře­kva­pe­ní,  v bra­t­ro­vra­žeb­ném sou­bo­ji Víťa pora­zil Hyn­ka a boj o kraj­ské­ho pře­bor­ní­ka se zdra­ma­ti­zo­val a Víťa se dostal do boje o tře­tí postu­po­vé mís­to. O všem roz­hod­lo posled­ní kolo, Hynek s pře­hle­dem a poměr­ně lehce vyhrál a s 5,5 body (sice na pomoc­né hod­no­ce­ní) vyhrál kate­go­rii a stal se kraj­ským pře­bor­ní­kem v kate­go­rii H12 – tře­tí zla­to. Víťa ale bohu­žel svo­ji naděj­ně roze­hra­nou par­tii (pěšec navíc) nedo­tá­hl do vítěz­né­ho kon­ce, pro­hrál a se 4 body obsa­dil koneč­né 6. mís­to (jak se poz­dě­ji uká­za­lo, na postu­po­vé tře­tí mís­to sta­či­lo posled­ní par­tii remi­zo­vat). Ško­da, že mož­nost účas­ti nevy­u­ži­la v této kate­go­rii Káťa Ste­pa­nyshyn nebo Tere­za Hen­drych­o­vá, vzhle­dem k tomu, že nestar­to­va­la žád­ná dív­ka, sta­či­lo se jen zúčast­nit a bylo by z toho dal­ší zla­to…

V HD14 hrá­lo 17 hrá­čů, nej­vět­ším favo­ri­tem dle ratingo­vé nasa­ze­ní byl Artem Mame­tev, ten si počí­nal napros­to suve­rén­ně, dovo­lil sou­pe­řům jen dvě remí­zy (tu dru­hou v posled­ním kole, kdy bylo jas­né, že mu to sta­čí) a se 6 body se stal kraj­ským pře­bor­ní­kem kate­go­rie H14 – čtvr­tá zla­tá! Voj­ta Urbá­nek začal tur­naj dvě­ma poráž­ka­mi, pak se roz­jel a sérií čtyř výher se dostal na dosah postu­po­vé troj­ky (vlast­ně čtyř­ky, pro­to­že Hon­za Váňa z Tacho­va má postup v kate­go­rii H12). Remí­zou v posled­ním kole se sice dostal na děle­ní čtvr­té­ho mís­ta, ale bylo z toho se 4,5 body pěk­né páté mís­to. Boj o titul kraj­ské pře­bor­ni­ce mezi děv­ča­ty byl vlast­ně od začát­ku sou­bo­jem Anič­ky Šafá­řo­vé s Natál­kou Kře­no­vou. Po prv­ním dno a pěti kolech to vypa­da­lo na Natál­ku, kte­rá měla 3,5 bodu, zatím­co Anič­ka jen 2. Nedě­le ale vše oto­či­la, Natál­ka bohu­žel obě své par­tie pro­hrá­la, a tak titul kraj­ské pře­bor­ni­ce zís­ka­la se 4 body Anič­ka Šafá­řo­vá (cel­ko­vě v tur­na­ji na 8.místě) – pátá zla­tá pro ŠK 64 Plzeň, zatím­co pro Natál­ku Kře­no­vou se 3,5 body zůsta­lo v kate­go­rii D12 dru­hé mís­ta a cel­ko­vě v tur­na­ji 11. mís­to. V tur­na­ji ješ­tě star­to­va­li Lukáš Urbá­nek, kte­rý se 3 body vybo­jo­val 13. mís­to, a Ríša Zíka, kte­rý se sice sta­teč­ně pral, ale na víc než na 17. mís­to s 1 bodem to v sil­né kon­ku­ren­ci nesta­či­lo.

V tur­na­ji HD16 byl nej­vět­ším favo­ri­tem Hon­za Lang­ma­jer. Toho ale na ces­tě zasta­vi­la neče­ka­ná pro­hra z 2. kola, když si nechal chy­tit dámu upro­střed šachov­ni­ce, pak ale trpě­li­vě sbí­ral body a výhrou v posled­ním kole se dostal do vedou­cí sku­pi­ny pěti­bo­do­vých a díky nej­lep­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní sta­nul na nej­vyš­ším mís­tě – šes­tý titul!! A vlast­ně od začát­ku bylo jas­né, že zla­to bude také z kate­go­rie D16, neboť Míša Mare­šo­vá byla jedi­ná. Míša se ale v tur­na­ji mezi klu­ky vůbec neztra­ti­la, před posled­ním polem byla dokon­ce s půl­bo­do­vým násko­kem ve vede­ní celé­ho tur­na­je, remí­zou v posled­ním kole udr­že­la nepo­ra­zi­tel­nost v tur­na­ji; na pomoc­né hod­no­ce­ní ji sice pře­sko­čil Hon­za a i tak cel­ko­vé dru­hé mís­to je výbor­ným výsled­kem. Tře­tí z našich hrá­čů v kate­go­rii Jir­ka Les se výhrou v posled­ním kole dostal na 4,5 body a jen hor­ším pomoc­ným hod­no­ce­ním skon­čil na výbor­ném pátém mís­tě, jen jed­no mís­to za postu­pem na Mis­trov­ství Čech. V tur­na­ji star­to­val ješ­tě člen naší tré­nin­ko­vé sku­pi­ny Eda Plic, ten s 1 bodem obsa­dil v dese­ti­člen­ném star­tov­ním poli devá­tém mís­to.

Cel­kem tedy sedm zla­tým medai­lí (z dese­ti mož­ných), jed­na stří­br­ná a jed­na bron­zo­vá – vyni­ka­jí­cí bilan­ce hrá­čů ŠK 64 Plzeň!! Vel­ká pochva­la všem našim hrá­čům za skvě­lé výko­ny!

Konečné výsledky

H10 — http://chess-results.com/tnr529938.aspx?lan=5
H12 — http://chess-results.com/tnr529940.aspx?lan=5
H14 — http://chess-results.com/tnr529941.aspx?lan=5
H16 — http://chess-results.com/tnr529942.aspx?lan=5

Fotogalerie