Přeskočit na obsah

Krajský přebor mládeže do 12, 14 a 16 let

29. – 30. 4. 2023 Nepomuk,

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že se hrál v kate­go­ri­ích HD16 (2008 a 2009), HD14 (2010 a 2011), HD12 (2012 a mlad­ší) v  Soko­lov­ně Nepomuk.

V tur­na­ji HD16 bojo­va­li z naše­ho klu­bu­An­drej Andru­se­vič, Jakub Mareš, Vít Vokrač­ka a Ema Urvál­ko­vá. Skvě­lý výkon podal Andrej Andru­se­vič, kte­rý vyhrál všech 7 par­tií a po záslu­ze zís­kal titul kraj­ské­ho pře­bor­ní­ky H16 a vybo­jo­val postup na říj­no­vé Mis­trov­ství Čech H16. Nemé­ně skvě­le zahrá­la také Ema Urvál­ko­vá, kte­rá zís­ka­la 5 bodů a obsa­di­la v tur­na­ji vel­mi pěk­né 3. mís­to, což záro­veň zna­me­na­lo 2. mís­to a stří­br­nou medai­li v kate­go­rii D16. Kou­sek od život­ní­ho úspě­chu byl také Jakub Mareš, po šes­ti kolech měl tři body, sta­či­lo v posled­ním kole s figu­rou více vyhrát (i remi­zo­val) a byl by z toho postup z 3. mís­ta na Mis­trov­ství Čech. Po pro­hře z toho bylo 6. mís­to cel­ko­vě a 4. mezi H16. Víťa Vokrač­ka vybo­jo­val 1,5 bodu a obsa­dil cel­ko­vé 9. mís­to (v H16 7. místo).

V HD14 (2010 a 2011) hrá­li Makar Hon­cha­rov, Voj­těch Jan­čík, Ivo Švam­berg, Tere­za Hen­drych­o­vá a Iro­da Achi­lo­va. Makar Hon­cha­rov pod­le oče­ká­vá­ní bojo­val o vítěz­ství v tur­na­ji i v kate­go­rii H14, nako­nec s 5,5 body se mu poved­lo „jen“ to dru­hé, vyhrál kraj­ský pře­bor v kate­go­rii H14, cel­ko­vě v tur­na­ji z toho bylo 2. mís­to. Skvě­lý tur­naj ode­hrál Voj­ta Jan­čík, po poráž­ce v prv­ním kole od Maka­ra se roz­jel, nasbí­ral 4,5 bodu a obsa­dil v tur­na­ji 4. mís­to a v kate­go­rii H14 zís­kal bron­zo­vou medai­li za tře­tí mís­to. Dal­ším našim zástup­cům se již tolik neved­lo, Ivo Švam­berg uhrál 2 body a obsa­dil 12. mís­to (v kate­go­rii H14 9. mís­to), stej­ný počet bodů zís­ka­la i desá­tá Tere­za Hen­drych­o­vá, kte­rá v kate­go­rii D14 skon­či­la na 4. mís­tě (na medai­li chy­běl půl­bod…). Pro Iro­du Achi­lo­vu byl tur­naj spí­še o sbí­rá­ní zku­še­nos­tí, uhrá­la 1 bod a obsa­di­la 14. mís­to (v kate­go­rii D14 5.místo).

V tur­na­ji HD12 Jiří Hof­f­mann, Ale­xej Tirb, Vác­lav Kou­tec­ký a Mag­da­lé­na Kou­tec­ká. Nej­lé­pe se ved­lo Vaš­ko­vi Kou­tec­ké­mu, kte­rý zis­kem 4,5 bodu vybo­jo­val cel­ko­vě 5. mís­to, v kate­go­rii H12 jen hor­ším pomoc­ným hod­no­ce­ním 4. mís­to. Pěk­ný výkon podal také Jir­ka Hof­f­mann, kte­rý uhrál 4 body a obsa­dil 7. mís­to, v H12 6. mís­to. Stej­ný počet bodů zís­ka­la také cel­ko­vě osmá Mag­da­lé­na Kou­tec­ká, kte­rá vybo­jo­va­la v kate­go­rii D12 stří­bro za 2. mís­to. Ale­xej Tirb skon­čil se 3 body na 12. mís­tě (v H12 na 8. místě).

Výsledky hráčů ŠK 64 Plzeň

HD16: 1. (1.v H16) Andrej Andru­se­vič 7 ze 7, 3. (2.v D14) Ema Urvál­ko­vá 5, 6. (4.v H16) Jakub Mareš 3, 9. (7.v H16) Vít Vokrač­ka 1,5.
https://chess-results.com/tnr760594.aspx?lan=5

HD14: 2. (1.v H14) Makar Hon­cha­rov 5,5, 4. (3.v H14) Voj­těch Jan­čík 4,5, 12. (9.v H14) Ivo Švam­berg 2, 13. (4.v D14) Tere­za Hen­drych­o­vá 2, 14. (5.v D14) Iro­da Achi­lo­va 1.
https://chess-results.com/tnr760593.aspx?lan=5

HD12: 5. (4 v H12) Vác­lav Kou­tec­ký 4,5, 7. (6 v H12) Jiří Hof­f­mann 4, 8. (2 v D12) Mag­da­lé­na Kou­tec­ká 4, 12. (8. V H12) Ale­xej Tirb 3.
https://chess-results.com/tnr760591.aspx?lan=5

Cel­ko­vě v bilan­ci medai­lí hrá­či ŠK 64 Plzeň zís­ka­li dvě zla­té, dvě stří­br­né a jed­nu bron­zo­vou medai­li. Když k tomu při­poč­te­me ješ­tě tři čtvr­tá mís­ta, jed­ná se vel­mi úspěš­né vystou­pe­ní. Díky všem za účast i před­ve­de­nou hru!

Fotogalerie