Aktuální informace (k 9. 1. 2021)

Šachové soutěže

Všech­ny tur­na­je a zápa­sy druž­stev jsou stá­le odlo­že­ny na neu­r­či­to, v tuto chví­li se jed­ná o tom, zda bude sezó­na sou­tě­ží druž­stev úpl­ně zru­še­na. Zná­mo není nic ani o repub­li­ko­vých sou­tě­žích mlá­de­že, a už vůbec ne o krajských.

Sle­duj­te pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­va­nou strán­ku ŠSČR - https://www.chess.cz/preruseni-sachovych-soutezi-2

Tréninky v době koronaviru

V pon­dě­lí byly zahá­je­ny onli­ne tré­nin­ky ŠK64 Plzeň: od 16 do 17 hodin začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lí a od 17 do 18 hodin pokro­či­lí. Zájem­ci se mohou vždy 5 min. před zahá­je­ním při­po­jit do míst­nos­ti přes odkaz: https://www.gotomeet.me/Sachy/sk64plzen.

Kde hrát online?

Série bleskových turnajů ŠK64

Tur­na­je pořá­da­né naším klu­bem se hra­jí tem­pem 5 min + 2 s/tah na 7 kol a pro­bí­ha­jí kaž­dé pon­dě­lí do 19:00, zúčast­nit se může kaž­dý zájem­ce. Vhod­né pro všech­ny výkon­nost­ní skupiny!!

Sta­čí jen zalo­žit si (bez­plat­ně) účet na lichess.org (zde je také mož­no tré­no­vat tak­ti­ku řeše­ním úloh), požá­dat o vstup do klu­bu ŠK 64 Plzeň na https://lichess.org/team/sk-64-plzen a pak se jen při­hlá­sit na nej­bliž­ší pon­děl­ní tur­naj. Vyu­žij­te mož­nos­ti zahrát si šachy s přá­te­li ale­spoň online!

Garde aréna

Hra­je se na kaž­dý pátek pod klu­bem Gar­de Kaz­ně­jov – https://www.chess.com/club/pilsen-chess-freaks.

Online tréninky

Při­po­mí­nám všem zájem­cům – strán­ka je https://learningchess.net/cz/, při­hlá­sí­te se (vpra­vo naho­ře) svým jmé­nem (vět­ši­nou PrijmeniJ@CZ1011), zadá­te při­dě­le­né hes­lo a může­te pro­chá­zet lek­ce, řešit dia­gra­my, hrát par­tie či pou­žit se u vel­mis­trov­ských lek­cí! Ide­ál­ní pří­le­ži­tost na vlast­ní zlep­šo­vá­ní a to zábav­nou formou!!