Přeskočit na obsah

2. turnaj Plzeňské šachové ligy 2022/23

Dru­hý tur­naj kva­li­fi­kač­ní čás­ti Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/2023 byl opět v režii Vik­tor­ky Stra­zhnyk. Ta při­pus­ti­la svým sou­pe­řům a sou­peř­kám pou­ze dvě remí­zy a dokrá­če­la si tak, stej­ně jako na prv­ním tur­na­ji, pro zla­tou medai­li. Kva­lit­ní výkon před­ve­dl stří­br­ný Víťa Šne­berk, když vybo­jo­val pět a půl bodu a kapi­tu­lo­val pou­ze v par­tii s poz­děj­ší vítězkou. Boj o bronz byl napí­na­vý, adep­tů bylo více, když pět bodů uhrá­li Ema Urvál­ko­vá, Kris­ti­án Dach, Vašík Kou­tec­kýLukáš Křiv­ka. Pomoc­né hod­no­ce­ní při­řklo nako­nec tře­tí příč­ku Kris­ti­á­no­vi. Cel­ko­vé­mu pořa­dí po dvou tur­na­jích vévo­dí Vik­tor­ka Stra­zhnyk prá­vě před Kris­ti­á­nem Dachem, Petrem Stři­hav­kou, Simo­nou Šilhán­ko­vou a Ton­dou Bejvlem.

Výsledky

Chess-Results - https://chess-results.com/tnr693880.aspx?lan=5

Fotogalerie