Vydány propozice Šachového festivalu Plzeň 2021

Šacho­vý fes­ti­val Plzeň 2021 se usku­teč­ní v ter­mí­nu 23. — 29. 8. 2021. Kom­plet­ní pro­po­zi­ce, včet­ně všech dopro­vod­ných tur­na­jů, nalez­ne­te na strán­ce Pro­po­zi­ce. Bude­me se těšit na vaši účast!