V lize mládeže stále na 100%

Dal­ší dvě výhry si o víken­du v lize mlá­de­že, sku­pi­ně B, při­psa­lo naše ligo­vé druž­stvo. Ve čtvr­tém kole jsme pora­zi­li nebez­peč­né druž­stvo QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce 4 : 2 a odpo­led­ním kole Tábor dokon­ce 5 : 1! S plným počtem 15 bodů tak vede­me tabul­ku 1. ligy! Ale pojď­me postup­ně:

4.kolo

S Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi se oče­ká­val těž­ký zápas, naše sesta­va na ten­to zápas byla Hlo­žek, Rel­jič, Šeter­le, Janouš, Kre­sl a Lang­ma­je­ro­vá. Jak se nako­nec uká­za­lo, těž­ký zápas to byl (Pet­řín odpo­led­ne od nich dostal 0,5 : 5,5), ale otě­že jsme naštěs­tí drže­li my. Rych­le totiž vyhrá­la Jana Lang­ma­je­ro­vá (6.), kte­rá přes­ně vystih­la chy­bu sou­pe­ře k zis­ku figu­ry, k tomu při­da­la rych­lý útok zakon­če­ný matem a bylo to 1 : 0. Krát­ce nato vyu­žil sou­pe­řo­vu nepřes­nost Micha­el Rel­jič (2.) k prud­ké­mu úto­ku oko­ře­ně­né­ho dvě­ma oběť­mi figur zakon­če­né­mu matem. Fan­ta­zie, ved­li jsme rych­le 2 : 0. Ostat­ní par­tie se ale hrá­li až do časo­vých tís­ní, a uká­za­lo se, že sou­peř je hod­ně kva­lit­ní! Sní­žil, když se Matěj Šeter­le dostal pod tlak sou­pe­ře, kte­ré­mu nedo­ká­zal účin­ně čelit. Naštěs­tí Marek Janouš zlo­mil odpor sou­pe­ře v kon­cov­ce střel­ce pro­ti jezd­ci a dal týmu uklid­ňu­jí­cí tře­tí bod. Sou­peř ale ješ­tě jed­nou sní­žil, když se Filip Kre­sl chy­bo­val v sil­né časo­vé tís­ni a ztra­til kva­li­tu. Doká­zal ješ­tě kva­li­tu zís­kat zpět, ale vznik­lá věžo­vé kon­cov­ka byla bez­na­děj­ná. Roz­ho­do­val tak na prv­ní šachov­ni­ci David Hlo­žek. S ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem sehrál vyni­ka­jí­cí par­tii. Zatla­čil ho čer­ný­mi do defen­zi­vy a výho­du vystup­ňo­val v obou­stran­né časo­vé tís­ni až k mato­vé­mu závě­ru – skvě­lá par­tie. Pod­tr­že­no, sečte­no byla z toho hod­ně cen­ná výhra 4 : 2.

5.kolo

Odpo­led­ní zápas s Tábo­rem, kte­rý nastou­pil bez Háka a Stin­ky byl již jed­no­duš­ší a pře­va­ha našich hrá­čů se pro­je­vi­la hned od počát­ku. V sesta­vě došlo k plá­no­va­né změ­ně na 5. a 6. šachov­ni­ci, na pět­ku zased­la Adri­a­na Mál­ko­vá a na šest­ku Hon­za Lang­ma­jer. Už po zahá­je­ní jsme na všech šachov­ni­cích stá­li výbor­ně. Jako prv­ní zavě­si­la Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­rá pěk­ně potresta­la nepřes­ně hra­jí­cí­ho sou­pe­ře ode­brá­ním mate­ri­á­lu, hned nato vyhrál i Micha­el Rel­jič, když po výbor­ném nástu­pu na krá­lov­ském kří­d­le spo­je­ném s dese­ti­ta­ho­vým (!) pro­poč­tem zís­kal figu­ru a rych­le i celou par­tii, a na prv­ní David Hlo­žek, kte­rý lehce ode­bral sou­pe­ři kva­li­tu a došel svým pěš­cem na sed­mou řadu. Dal­ší bod při­dal Marek Janouš poté, co se nespo­ko­jil se zis­kem pěš­ce a figu­ry, ale spus­til vítěz­ný mato­vý útok. Ved­li jsme rych­le 4 : 0, tak­že ani neva­di­la neho­da Matě­je Šeter­le­ho, kte­rý po pěk­ně zalo­že­ném úto­ku na krá­le mís­to vyhrá­va­jí­cí­ho tahu (kte­rý Matěj viděl) pře­hlé­dl nekry­tou věž (neva­dí, sta­ne se!) a s kva­li­tou méně už pozi­ci neu­dr­žel. Na 5 : 1 ješ­tě zvý­šil Hon­za Lang­ma­jer, kte­rý si čer­ný­mi vytvo­řil sil­ný tlak a donu­til sou­peřku k chy­bě, kte­rá ved­la k zis­ku věže a dosta­ve­ní dru­hé dámy. S výjim­kou Matě­je všech­ny par­tie skon­či­ly do 35. tahu. Vel­ká pochva­la pro všech­ny za týmo­vý výkon a skvě­lé par­tie!

Po pěti ode­hra­ných kolech jsme stá­le v čele s plným počtem 15 bodů, ale jen o lep­ší skó­re před VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce A, tře­tí jsou Říča­ny B s 11 body, Dvo­rec je na 5. mís­tě s 8 body, Pet­řín je s 5 body devá­tý.

Bodo­vé zis­ky našich hrá­čů po pěti kolech: David Hlo­žek 4 z 5, Micha­el Rel­jič 3,5 ze 4, Matěj Šeter­le 2,5 z 5, Marek Janouš 3,5 z 5, Filip Kre­sl 0 ze 2, Josef Šťast­ný 2 ze 2, Jana Lang­ma­je­ro­vá 2 ze 2, Adri­a­na Mál­ko­vá 3 ze 3, Jan Lang­ma­jer 2 ze 2.

Liga pokra­ču­je dal­ší­mi dvě­ma koly v sobo­tu 19.1.2019, kdy poje­de­me do Pra­hy na dvo­ju­tká­ní s Oazou Pra­ha a Jawou Brod­ce.

Dal­ší podrob­nos­ti o sou­tě­ži na http://chess-results.com/tnr378543.aspx?lan=5.