Přeskočit na obsah

Extraliga mládeže - finále

Vla­cho­vi­ce, 19. - 21. 4. 2024

Hrá­lo se ve Vla­cho­vi­cích na Vyso­či­ně; už to, že naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň bojo­va­lo ve finá­lo­vé sku­pi­ně osmi nej­lep­ších druž­stev repub­li­ky o titul Mis­tra Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlá­de­že, je obrov­ský úspěch naše­ho klu­bu!! Druž­stvo odje­lo bez Hyn­ka a Víti Blud­ských, kte­ří pomá­ha­li Béč­ku v prv­ní lize a bez Kuby Val­d­ma­na v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Makar Hon­cha­rov, Domi­nik Velič­kov, Jiří LesVác­lav Kou­tec­ký.

KOBEX Říčany A – ŠK64 Plzeň 3,5 : 2,5

V úvod­ním páteč­ním kole (cel­kem 4.) na nás čeka­lo Áčko Říčan, kte­ří obha­jo­va­li mis­trov­ský titul z loň­ské sezó­ny. A zápas to z naše­ho pohle­du vůbec nebyl špat­ný, pře­kva­pi­vě, ale s pře­hle­dem vyhrál svo­ji prv­ní extra­li­go­vou par­tii Vašek Kou­tec­ký, sou­peř ale kon­tro­val, když své par­tie pro­hrá­li Marek Janouš, Makar Hon­cha­rov a Domi­nik Velič­kov. Výhru po skvě­le vede­né par­tii zazna­me­nal Artem Mame­tev. Jir­ka Les cen­nou remí­zou upra­vil na těs­ných 3,5:2,5.

ŠK64 Plzeň – KOBEX Říčany B 2,5 : 3,5

V sobo­tu dopo­led­ne nás pro změ­nu čeka­lo Béč­ko Říčan, pokud by si ale někdo mys­lel, že je slab­ší sou­peř, asi by se vel­mi mýlil, pro­to­že Béč­ko v tuto chví­li ved­lo tabul­ku! Ale zápas opět vel­mi zají­ma­vý a vyrov­na­ný. Za nás vyhrá­li opět Artem Mame­tev a také Domi­nik Velič­kov, pro­hry ale utr­pě­ly Makar Hon­cha­rov, Jir­ka Les a Vašek Kou­tec­ký a tak remí­za (ale hod­ně cen­ná s hrá­čem s ratingem 2416!!) zazna­me­nal Marek Janouš.

ŠŠPM Lipky HK A – ŠK64 Plzeň 3,5 : 2,5

V sobo­tu odpo­led­ne jsme hrá­li s krá­lo­vé­hra­dec­kým druž­stvem Lip­ky, což je ale vlast­ně kraj­ský (a nejen kraj­ský) výběr. A opět z toho byl nád­her­ný sou­boj, kdy chy­bě­lo málo, výsled­ky jed­not­liv­ců vlast­ně kopí­ro­va­li dopo­led­ní kolo (výhry Artem Mame­tev a Domi­nik Velič­kov, remí­za Marek Janouš a pro­hry Makar Hon­cha­rov, Jir­ka Les a Vašík Kou­tec­ký), tak­že z toho byla tře­tí těs­ná pro­hra.

ŠK64 Plzeň – BŠŠ Frýdek-Místek A 1 : 5

V nedě­li v posled­ním kole jsme se utka­li s Frýd­kem-Míst­kem, dlou­ho­do­bě jed­no z nej­ú­spěš­něj­ších druž­stev mezi mlá­de­ží v Čes­ké repub­li­ce (a vlast­ně kro­mě nás jedi­né druž­stvo, kte­ré hrá­lo bez hos­tů). Ten­to zápas se bohu­žel ode­hrál plně v režii Frýd­ku, když své par­tie pro­hrá­li Marek Janouš (s Ríšou Stal­ma­chem s ratingem 2446!, kte­rý mimo­cho­dem na Mis­trov­ství ČR mužů toto pon­dě­lí pora­zil čes­kou jed­nič­ku Davi­da Nava­ru!!), Makar Hon­cha­rov, Domi­nik Velič­kov a Vašík Kou­tec­ký, cen­né remí­zy uhrá­li Artem Mame­tev a Jir­ka Les.

I přes čty­ři poráž­ky vel­ká pochva­la všem našim hrá­čům i dopro­vo­dům, cel­ko­vě jsme obsa­di­li vyni­ka­jí­cí 7. mís­to! Vel­ké podě­ko­vá­ní pat­ří všem našim hrá­čům, kte­ří v letoš­ní sezó­ně za naše Áčko nastou­pi­li a při­spě­li k výbor­né­mu umístění.

Kon­krét­ně v celé sezó­ně: Marek Janouš 4,5 z 11 (výkon 2148), Artem Mame­tev 6,5 z 11 (2032, ale ve finá­le skvě­lých 3,5 ze 4), Makar Hon­cha­rov 3,5 z 11 (1752), Hynek Blud­ský 4 z 5 (1974), Jakub Val­d­man 3 ze 7 (1589), Domi­nik Velič­kov 8 z 11 (1840), Vít Blud­ský 1 z 1, Jiří Les 1 ze 4 (1695), Voj­těch Jan­čík 1 z 1, Vác­lav Kou­tec­ký 1 ze 4 (1569). 

Podrob­nos­ti k Extra­li­ze mlá­de­že viz https://chess-results.com/tnr800328.aspx?lan=5.