Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

KP I, 1.kolo: ŠK 64 Plzeň B - ŠK Dvorec B 4:4

Čtr­náct dní po star­tu 2.ligy, KPII a RP odstar­to­va­li také dal­ší sou­tě­že. Hned v prv­ním kole KPI čekal naše Béč­ko jeden z favo­ri­tů sou­tě­že – Dvo­rec B. Úvod pat­řil hos­tům, když muse­la vzdát po chy­ce­ní dámy Kat­ka Malá­ro­vá (4.) a krát­ce nato pod tla­kem sou­pe­řo­vých figur i Makar Hon­cha­rov (6.). Když pak pro­hrál v kon­cov­ce i Vašek Hrd­lič­ka (7.) a Víťa Ště­pá­nek hrál s pěš­cem méně a Hon­za Bechyn­ský byl pod obrov­ským tla­kem, vypa­da­lo to na deba­kl. Pak se ale situ­a­ce během chvil­ky obrá­ti­la: Matěj Šeter­le (5.), vyu­žil drob­né chy­by a krás­ným mané­vrem zís­kal dámu a krát­ce poté celý bod. Artem Mame­tev (1.) šikov­ným mané­vrem s výmě­nou dámu zís­kal kry­té­ho vol­né­ho pěš­ce, kte­ré­ho uplat­nil k výhře. Petr Herejk (3.) vyu­žil mate­ri­ál­ní výho­dy ve střel­co­vé kon­cov­ce a skvě­lou obra­nou se z tla­ku vyma­nil Hon­za Bechyn­ský (2.) a v kon­cov­ce pře­klo­pil vede­ní na naši stra­nu na 4:3. Pak se ješ­tě dlou­ho sna­žil vybo­jo­vat s pěš­cem méně Víťa Ště­pá­nek (8.), ale i přes bojov­ný výkon pozi­ci neu­dr­žel a zápas tak skon­čil cen­nou remízou.

KP III, 1. kolo: ŠK 64 Plzeň D - Planá 3,5:2,5

Sou­běž­ně se zápa­sem Béč­ka s Dvor­cem se v Lion­su hrál také duel Déč­ka s Pla­nou. Ačko­li Déč­ko nastou­pi­lo ve vel­mi mla­dé sesta­vě, o výsled­ku neby­lo o začát­ku pochyb. Rych­le vyhrál Jir­ka Les (3.), i když měl sou­peř na papí­ře vyš­ší rating, o chví­li poz­dě­ji i v kon­cov­ce Mar­tin Tenk (5.) a tře­tí vítěz­ný bod při­dal Voj­ta Jan­čík (4.). Pak remi­zo­val Voj­ta Hodl (2.), a jedi­ný výhru si sou­peř při­psal na prv­ní šachov­ni­ci, kde Vašek Pelí­šek (1.) pod­lehl tla­ku sou­pe­ře. A pro­to­že v sou­tě­ži nikdo nevy­hrál vyš­ším roz­dí­lem, je Déč­ko po prv­ním kole na prv­ním mís­tě tabulky.