Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

KP III, 3.kolo ŠK Líně F - ŠK 64 C 2 : 3

O zápa­se Céč­ka v KPIII infor­mu­je kapi­tán Matěj Šeter­le: „V nedě­li jsme se sešli v Líních v násle­du­jí­cí sesta­vě: 1-Matěj Šeter­le; 2-David Lorenc; 3-Tere­za Urvál­ko­vá; 4-Vašek Kou­tec­ký; 5-Mag­da Kou­tec­ká. Při­je­li jsme s oče­ká­vá­ním, že kvů­li vět­ší­mu počtu chy­bě­jí­cích hrá­čů moc úspěš­ní nebu­de­me. Jakmi­le jsme ale vidě­li, že ani naši sou­pe­ři - Líně C - nejsou v plné sesta­vě, naše nadě­je stouply. Ješ­tě více se zved­ly, když na tře­tí šachov­ni­ci Tere­za napros­to pře­hrá­la své­ho sou­pe­ře ve střed­ní hře. A ješ­tě lépe to zača­lo vypa­dat, když Vašek doká­zal pře­chyt­ra­čit své­ho sou­pe­ře a donu­til ho vzdát se. Dal­ší důle­ži­tý půl­bod při­da­la Mag­da, kte­rá sice ztra­ti­la figu­ru na začát­ku střed­ní hry, avšak doká­za­la ji v časov­ce zís­kat zpát­ky a se sou­pe­řem se dohod­la na remí­ze v dám­ské kon­cov­ce. Poté už dohrá­va­li na prv­ních des­kách Matěj s Davi­dem a bylo jas­né, že k výhře sta­čí z těch­to dvou par­tií jen půl bod. Matěj ale nedo­ká­zal udr­žet tlak sou­pe­ře a musel po chví­li vzdát. David poté dohrá­val věžo­vou kon­cov­ku s pěš­cem míň, tu ale doká­zal udr­žet a po dlou­hém boji jeho par­tie skon­či­la remí­zou, kte­rá sta­či­la k tomu, abychom si z Líní odvez­li všech­ny body.
Matěj Šeter­le 0, David Lorenc 0,5, Tere­za Urvál­ko­vá 1, Vác­lav Kou­tec­ký 1, Mag­da­le­na Kou­tec­ká 0,5

KP III, 3. kolo, Sušice B - ŠK 64 D 2 : 3

A o ces­tě Déč­ka do Suši­ce refe­ru­je Dan Nový: „Mlha­vým neděl­ním ránem jsme se po sil­ni­cích, kte­ré snad ani nejsou na mapách, dopra­vi­li do nej­vzdá­le­něj­ší letoš­ní desti­na­ce – do Sušic. Jak už tam bývá dob­rým zvy­kem, na všech­ny čeka­lo na úvod při­pra­ve­né malé občer­stve­ní. Po úvod­ní Dačo­vo remí­ze na prv­ní šachov­ni­ci násle­do­va­la pro­hra Jir­ky a bylo jas­né, že pro tři body potře­bu­je­me ze zbý­va­jí­cích tří par­tiií uhrát 2,5 bodu. Vzhle­dem k pozi­cím to ale neby­lo vůbec nere­ál­né. Zhru­ba v půl jed­né zakon­čil efekt­ní obě­tí věže a matem par­tii Voj­ta, ale roz­hod­nu­to bylo už chví­li před­tím, kdy si sou­peř nechal dát vid­lič­ku na dámu. Chví­li na to rekla­mo­val pře­kro­če­ní času Makar, ale pozi­ce byla už jas­ná – Maka­ro­vo spo­je­ní vol­ní pěš­ci d6-e6 byli pány šachov­ni­ce. Výbor­ná par­tie sty­lem start-cíl, sou­peř abso­lut­ně bez šan­cí. Hrdi­nou dne je ale beze­spo­ru Andrej. V záplet­kách ve střed­ní hře ztra­til pěš­ce a vše smě­řo­va­lo do jas­ně pro­hra­né kon­cov­ky. Sou­peř ale nehrál úpl­ně přes­ně, tak­že výho­du stá­le nedo­ká­zal rea­li­zo­vat. A po 5,5 hodi­nách hry se Andrii dočkal a po obě­ti střel­ce za pěš­ce si došel krá­lem pro sou­pe­řo­va posled­ní­ho pěš­ce a tomu zbyl samot­ný jez­dec (poz­dě­ji se dokon­ce uká­za­lo, že v 62. tahu šla rekla­mo­vat 3× opa­ko­va­ná pozi­ce). Tak­že po sko­ro 6 hodi­nách vybo­jo­va­ná remí­za a cel­ko­vě „tra­dič­ní“ výsle­dek 3:2 pro nás a udr­že­ní čela tabul­ky.“
Daniel Nový 0,5, Makar Hon­cha­rov 1, Andrej Andru­se­vy­ch 0,5, Voj­těch Hodl 1, Jiří Les 0