Soutěže družstev dospělých

Krajský přebor I  — 4. kolo

Favorit poražen!

V nedě­li 8. 12. 2019 bylo na pro­gra­mu 4. kolo KPI pro­ti favo­ri­zo­va­ným Líním B na jejich půdě. Záro­veň s naším zápa­sem se zde usku­teč­ni­la ješ­tě tři dal­ší utká­ní, kde mimo jiné nastou­pil i GM Jiří Što­ček v utká­ní 1. ligy. Do zápa­su jsme nastou­pi­li ve veli­ce dob­ré sesta­vě a s odhod­lá­ním potrá­pit sou­pe­ře. Již od začát­ku to vypa­da­lo na jed­not­li­vých šachov­ni­cích veli­ce sym­pa­tic­ky a tak troš­ku to nastí­ni­lo poz­děj­ší výsle­dek. Jako prv­ní dohrál Mar­tin (2. šach.), kte­rý časo­vě zatla­čil sou­pe­ře, ale bohu­žel nedo­tá­hl kon­cov­ku do vítěz­né­ho kon­ce a tak par­tie skon­či­la remí­zou. Dal­ší remí­zu obsta­ral Míra na (6. šach.), kde po zají­ma­vé střed­ní hře zůsta­la pozi­ce vyrov­na­ná a tak remí­za se sil­něj­ším sou­pe­řem byla rov­něž cen­ná. Poté jsme se díky Lukášo­vi (1. šach.) dosta­li dokon­ce do vede­ní. Ten ve své par­tii s pře­hle­dem pře­hrál sou­pe­ře a potvr­dil tak svo­ji výbor­nou for­mu. Bechy (4. šach.), kte­rý nastou­pil pro­ti jed­no­mu z nej­sil­něj­ších hrá­čů domá­cí­ho týmu, stál od začát­ku pasiv­ně. Nako­nec ho sou­peř po přes­né hře doslo­va umač­kal a stav byl v polo­vi­ně zápa­su 2 : 2. David L (8. šach.) sehrál par­tii, ve kte­ré se dostal lehce do úzkých, ale po přes­né obra­ně a věč­ném šachu vybo­jo­val cen­nou remí­zu. V ten oka­mžik už to pro náš začí­na­lo vypa­dat hod­ně naděj­ně. Marek (7. šach.), kte­rý měl tak­též sil­né­ho pro­tiv­ní­ka, doká­zal udr­žet ve věžo­vé kon­cov­ce remí­zu a naše šan­ce poté vypa­da­ly skvě­le. Ve zbý­va­jí­cích dvou par­ti­ích jsme totiž stá­li výbor­ně! Nej­pr­ve David H (4. šach.) pora­zil své­ho sou­pe­ře veli­ce zku­še­ně a rázem jsme byli více než jed­nou nohou blí­že vítěz­ství. Sta­či­la nám už jen remí­za, nicmé­ně skvě­lý den potvr­dil Petr (3. šach.), kte­rý pře­šel do kon­cov­ky s věží pro­ti střel­ci. Tu doká­zal postup­ně přes­ný­mi kro­ky upla­tit a peče­tit tak naše (ne)čekané vítěz­ství 5 : 3! Všem bych chtěl podě­ko­vat za skvě­lé a výko­ny a nasa­ze­ní, zvláš­tě pak Lukášo­vi, kte­rý při­jel ráno kvů­li důle­ži­té­mu zápa­su až z Mos­tu. Tabul­ku nyní vede­me o 3 body před týmem Líní C a dále živí­me reál­né šan­ce na postup do 2. ligy. (David Lorenc)

KPI, 4.kolo, ŠK Líně B – ŠK 64 Plzeň A 3 : 5 (Lukáš Kle­ment 1, Mar­tin Šedi­vý 0,5, Petr Herejk 1, David Hlo­žek 1, Jan Bechyn­ský 0, Miroslav Ran­da 0,5, Marek Janouš 0,5, David Lorenc 0,5)