Přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Zápas se hrál 14. 3. 2021 od 18:01 hodin ve dvou čás­tech, nej­pr­ve hrá­lo 16 hrá­čů vždy dvě par­tie v rapi­do­vém tem­pu, poté se hrál zápas na dvě par­tie v bles­ko­vém tem­pu. V rapi­do­vé čás­ti byly boje vel­mi vyrov­na­né a také cel­ko­vé skó­re se nako­nec zasta­vi­lo na hod­no­tách 16 : 16. O cel­ko­vém výsled­ku se tak roz­ho­do­va­lo v bles­ko­vé čás­ti. Zde již nastou­pi­lo 17 hrá­čů (naši sesta­vu posí­li­la na posled­ní chví­li povo­la­ná Anič­ka Šafá­řo­vá) a našim repre­zen­tan­tům se poda­ři­lo str­nout vítěz­ství v pomě­ru 20 : 14 na stra­nu ŠK Plzeň. Cel­ko­vé skó­re je tak Bohe­mi­ans Pra­ha vs. ŠK 64 Plzeň 30 : 36.

Skóre našich hráčů: 

Marek Janouš 3 : 1 (v rapi­du 1:1, v bles­ku 2:0),
Matěj Šeter­le 1,5 : 2,5 (0,5:1,5, 1:1),
Artem Mame­tev 3 : 1 (2:0, 1:1),
Jan Lang­ma­jer 3 : 1 (1:1, 2:0)
Micha­e­la Mare­šo­vá 2 : 2 (0:2, 2:0)
Hynek Blud­ský 3 : 1 (1:1, 2:0)
Adri­a­na Mál­ko­vá 3 : 1 (2:0, 1:1) 
Vít Blud­ský 2 : 2 (1:1, 1:1)
Filip Win­tr 0 : 4 (0:2, 0:2)
Jiří Les 1 : 3 (1:1, 0:2)
Voj­těch Jan­čík 3,5 : 0,5 (1,5:0,5, 2:0 - vynikající!!)
Deni­sa Mare­šo­vá 1,5 : 2,5 (0,5:1,5, 1:1)
Eliš­ka Suchá 0,5 : 3,5 (0:2, 0,5:1,5)
David Moj­dl 3 : 1 (1,5:0,5, 1,5:0,5)
Jan Mach 2 : 2 (1:1, 1:1)
Ondřej Novák 3 : 1 (2:0, 1:1)
Anič­ka Šafá­řo­vá 1 : 1 (hrá­la pou­ze bles­ko­vý zápas)

Našim repre­zen­tan­tům, kte­ří k zápa­su nastou­pi­li, ješ­tě jed­nou vel­ké díky za skvě­lý pří­stup a kolek­tiv­ní výkon, všich­ni zod­po­věd­ně bojo­va­li nejen za sebe, ale za celý tým a to je vel­mi pří­jem­né zjištění!!

A rýsu­je se odve­ta s Bohem­kou, tak se připravte!