OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl také Marek Janouš (2 body, 46.průběžné mís­to a +50 elo­bo­dů!!). Dan Nový byl se stej­ným bodo­vým zis­kem jen o jed­no mís­to před Mar­kem (+18 elo­bo­dů). V B‑turnaji si skvě­le boju­je Hon­za Lang­ma­jer (se 3 body na 26.místě a +59 elo­bo­dů!), Mar­ti­na Špač­ko­vá byla se 2 body na průběžném70. mís­tě (ale ‑26 elo­bo­dů) a Jana Lang­ma­je­ro­vá také se 2 body na 86.místě (+27 elo­bo­dů). Prů­běž­né výsled­ky může­te sle­do­vat na http://chess-results.com/Tnr428437.aspx?lan=5.

Fotogalerie