Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020

1.kolo

Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek Blud­ský a Víťa Blud­ský.

Na všech šachov­ni­cích se bojo­va­lo až do tře­tí hodi­ny hry. Pak ale v lep­ší pozi­ci Víťa mís­to výmě­ny dam se zjev­nou výho­dou si ješ­tě vzal otrá­ve­né­ho pěš­ce a bohu­žel pře­hlé­dl mato­vou hroz­bu a pro­hrál. Hynek ode­hrál se sil­nou sou­peř­kou výbor­nou par­tii. Ško­da jen úpl­né­ho závě­ru, kde mohl zís­kat výho­du pří­pad­ně dokon­ce roz­hod­nout krás­nou obě­tí dámy, mís­to toho jeden opa­tr­ný ústup dámy sta­čil, aby se sou­peř­ka zkon­so­li­do­va­la a dotáh­la par­tii do vítěz­né­ho kon­ce. I tak pro Víťu i Hyn­ka vel­ká pochva­la za výbor­né výko­ny! Skvě­le pak zabo­do­val Marek Janouš, zatla­čil sou­pe­ře do defen­zi­vy a roz­ho­dl v kon­cov­ce. Adri­a­na pak doká­za­la remi­zo­vat věžo­vou kon­cov­ku s pěš­cem méně, Artem pře­žil dob­rým pro­poč­tem sou­pe­řo­vu oběť dámy, pře­ve­dl pozi­ci do věžo­vé kon­cov­ky, dokon­ce zís­kal pěš­ce, pozi­ce ale dospě­la do remí­zy. Za sta­vu 2:3 dohrá­val Hon­za. V kon­cov­ce střel­ce pro­ti jezd­ci zís­kal pěš­ce a v dra­ma­tic­ké dohráv­ce doká­zal sou­pe­ře udo­lat a zajis­til tak s favo­ri­tem cen­nou remí­zu 3:3!

2.kolo

Céč­ko Říčan mělo být po obě­dě slab­ším sou­pe­řem, naše sesta­va zůsta­la stej­ná jako dopo­led­ne. Vel­mi rych­le vyhrá­la čer­ný­mi Adri­a­na, kte­rá sou­pe­ře rych­le zatla­či­la do defen­zi­vy a rych­le zakon­či­la. Obdob­ně rych­le vyhrál i Marek a i když sou­peř sní­žil na pět­ce, kde Hyn­ko­vy figu­ry nena­šly správ­ná pole. Sou­peř toho vyu­žil k zis­ku figu­ry a rych­lé výhře. Hrdi­nou zápa­su se ale stal Víťa Blud­ský. Své­ho o pět let star­ší­ho a dvě hla­vy vyš­ší­ho sou­pe­ře ve střed­ní hře pře­hrál, zís­kal figu­ru, kte­rou pak pěk­ně vrá­til za pře­chod do vyhra­né věžo­vé kon­cov­ky, kte­rou pozor­nou hrou dove­dl k výhře. Skó­re pak ješ­tě navý­šil Hon­za Lang­ma­jer, kte­rý v extrém­ně slo­ži­té pozi­ci před­ve­dl skvě­lý pro­po­čet, obě­to­val figu­ru, nechal sou­pe­ře sebrat na a1 věž s posta­ve­ním dru­hé dámy, aby pak sou­pe­řo­va krá­le mato­val upro­střed šachov­ni­ce. Dohrá­val Artem Mame­tev s kva­li­tou méně, bojov­nos­tí ale doká­zal pozi­ci držet a par­tie skon­či­la remí­zou. Nad Céč­kem Říčan jsme vyhrá­li 4,5 : 1,5.

3.kolo

Sesta­va v nedě­li dozna­la na 5. a 6. šachov­ni­ci změn, nastou­pi­la Míša Mare­šo­vá a Jir­ka Les.

Dlou­ho to vypa­da­lo na poho­do­vý zápas. Adri­a­na rych­le pod hroz­bou matu ješ­tě vlast­ně v zahá­je­ní ode­bra­la sou­pe­ři figu­ru a bez­peč­ně vyhrá­la. Pak sice Jir­ka Les, kte­rý v zahá­je­ní při­šel o kva­li­tu, pro­hrál (i když pro­šel bez povšim­nu­tí kolem kom­bi­na­ce se zis­kem dámy), Artem Mame­tev remi­zo­val tro­jím opa­ko­vá­ním pozi­ce ve věžo­vé kon­cov­ce, ale i tak, to za sta­vu 1,5:1,5 vypa­da­lo dob­ře. Zvláš­tě, když se pak Míša ve své (obvyk­lé) časo­vé tís­ni vyma­ni­la z tla­ku sou­pe­ře, ode­bra­la figu­ru a doved­la par­tii do vítěz­né­ho kon­ce. Za sta­vu 2,5:1,5 dohrá­va­ly prv­ní dvě šachov­ni­ce a vypa­da­lo to jas­ně. Hon­za pěš­ce více a Marek se tla­čil vpřed. Jen­že Hon­za s pěš­cem více se dostal do časo­vých pro­blé­mů, zaple­tl se a ztra­til figu­ru a Marek nechal sou­peř­ce pole d4 pro oba jezd­ce a náh­le to vypa­da­lo špat­ně. Marek ale uká­zal srd­ce bojov­ní­ka, s posled­ní vte­ři­nou na hodi­nách obě­to­val věž, hod­ně pozi­ci zkom­pli­ko­val, sou­peř­ka nena­šla jedi­ný vyhrá­va­jí­cí tah a Marek mato­val!! Vítěz­ství pak už nemoh­lo změ­nit ani to, že Hon­za pozi­ci neu­dr­žel, důle­ži­té bylo, že jsme v sou­hr­nu vyhrá­li nad Oazou 3,5:2,5!

Po třech neú­pl­ných kolech jsme tak se 7 body na prů­běž­ném 3.místě.

Průběžné výsledky na Chess-Results

http://chess-results.com/tnr535544.aspx?lan=5&art=0