Přeskočit na obsah

Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže

Harra­chov 10. – 11. 9. 2022

Na MČR v rapid šachu mlá­de­že jsme měli dva zástup­ce. Makar Hon­cha­rov bojo­val v kate­go­rii H10, Hynek Blud­ský o kate­go­rii výše v H12.

Makar odstar­to­val skvě­le, po třech výhrách v sobo­tu dopo­led­ne šel na oběd jako vedou­cí hráč (!). Ve čtvr­tém kole nastou­pil pro­ti jed­no­mu z favo­ri­tů, kte­ré­ho totál­ně pře­hrál, ale bohu­žel ale chy­ba v kon­cov­ce zna­me­na­la, že ani přes výho­du dvou pěš­ců nešla par­tie vyhrát – remí­za. Pak ale při­šlo 5. a 6. kolo a dal­ší těž­ké par­tie s nej­lep­ší­mi hrá­či kate­go­rie, kte­ré skon­či­ly Maka­ro­vou pro­hrou; pře­ci jen asi úna­va z nároč­né­ho dne způ­so­bi­la své. Do nedě­le Makar vstu­po­val z 13. mís­ta, ale opět zabral a po dvou výhrách se dostal až na dru­hou šachov­ni­ci, kde v posled­ním kole nastou­pil pro­ti dal­ší­mu favo­ri­to­vi tur­na­je. Par­tie vel­mi napí­na­vá, sou­peř ale Maka­ra nako­nec pře­tla­čil a sla­vil výhru v par­tii i v celém tur­na­ji. Makar s 5,5 bodem obsa­dil 9. místo.

To Hynek v H12 sehrál vel­mi zají­ma­vý tur­naj, vyhrál ve všech lichých kolech, tedy pět par­tií a všech­ny čer­ný­mi kame­ny!! V sudých kolech, kdy hrál vždy bílý­mi, se mu tolik neda­ři­lo, ze čtyř par­tií uhrál pou­hý půl­bod. Po sobo­tě byl se 3,5 body na prů­běž­ném 14. mís­tě, v nedě­li stej­ně jako Makar uhrál 2 ze 3 a výsled­ných 5,5 bodu jej posu­nu­lo do prv­ní desít­ky koneč­né­ho pořa­dí, a to na koneč­né na 8. místo.

Oba klu­ci zaslou­ží vel­kou pochva­lu; prv­ní desít­ka v repub­li­ce – kdo by to nebral! Ale jsem pře­svěd­čen, že oba mají i na víc…

Výsledky

https://chess-results.com/tnr666375.aspx

Fotogalerie

Jit­ka Blud­ská, Petr Herejk