Liga mládeže — Áčko bojuje o medaili, Béčko o záchranu

Liga mlá­de­že pokra­čo­va­la v sobo­tu 20. led­na 6. a 7. kolem. Obě naše ligo­vá druž­stva jela opět do Pra­hy – ten­to­krá­te na nás čeka­la druž­stva Oazy B a Říčan B.

Áčko, ve kte­rém Fili­pa Kres­la vystří­dal Sam Trh­lík, dopo­led­ne nastou­pi­lo pro­ti Říča­nům, kte­rou byly v tabul­ce před námi o 2 body. Zápas se vyví­jel vcel­ku dob­ře. Fan­tas­tic­kou par­tii před­ve­dl Matěj Šeter­le (3.). Jak sám oko­men­to­val par­tii: „sou­peř­ka měla všech­ny figu­ry tady (myš­le­no na dám­ském kří­d­le), tam jsem zaú­to­čil na dru­hé stra­ně.“ Byla z toho výhra ve 20 tahu nad sou­peř­kou s vyš­ším ratingem zakon­če­ná obě­tí střel­ce na g6. Sou­peř vyrov­nal, když Sam Trh­lík (6.) při své ligo­vé pre­mi­é­ře neu­stál tlak sou­pe­řo­vých figur, ale pochva­lu zaslou­ží na bojov­ný výkon. Dru­hý bod na naše kon­to při­da­la Adri­an­ka Mál­ko­vá (4.), kte­rá ratingo­vě sil­něj­ší­mu sou­pe­ři vza­la figu­ru a par­tii bez­peč­ně doved­la v kon­cov­ce do vítěz­né­ho kon­ce. Petr Mach (2.) pak remi­zo­val ve věžo­vé kon­cov­ce a roz­ho­do­va­lo se na 5. a 1. šachov­ni­ci. Marek Janouš (5.) sehrál výbor­nou par­tii s obou­stran­ný­mi úto­ky, když už to vypa­da­lo, že Marek vše ustál a vítěz­ství je na dosah (počí­tač hlá­sí výho­du dokon­ce +12,00), při­šel ale osu­do­vý šach na špat­ném poli ve 45.tahu a mís­to matu při­šel Marek o věž a tím i o par­tii. David Hlo­žek (1.) pak i přes veš­ke­rou sna­hu nevy­hrál těž­kou jezd­co­vou kon­cov­ku a byla z toho “jen” remí­za – v sou­tě­ži už tře­tí!

ŠK 64 Plzeň A – KŠ Říča­ny B 3 : 3

To Béč­ko čekal zápas prav­dy s Oazou B, jed­na­lo se o sou­boj dvou druž­stvem namo­če­ných do sestu­po­vých vod. Mís­to Domi­ni­ka Hein­ri­cha ten­to­krá­te nastou­pil Víťa Vilí­mek. Zápas začal nešťast­ně pro Janu Lang­ma­je­ro­vou (4.), kte­rá je jinak vel­kou opo­rou druž­stva. V mír­ně lep­ší pozi­ci pře­hléd­la sou­pe­řo­vu oběť figu­ry a par­tii už nešlo zachrá­nit. Pak cen­nou remí­zu uhrál na prv­ní šachov­ni­ci Pepa Šťast­ný (1.) a skó­re na naši stra­nu oto­či­li Hon­za Lang­ma­jer (3.), kte­rý pěk­ně sou­pe­ře pře­tla­čil ve věžo­vé kon­cov­ce, a Jir­ka Šťast­ný (5.), kte­rý pře­žil kli­nic­kou smrt své­ho krá­le, když mohl sou­peř pře­jít do vyhra­né pěš­co­vé kon­cov­ky, nicmé­ně sou­peř dal šan­ci, kte­rou Jir­ka přes­nou hrou vyu­žil k výhře. Pak ale při­šlo dlou­hé čeká­ní na rozuz­le­ní a nevy­pa­da­lo to vůbec dob­ře. Jak Míša, tak Víťa stá­li vel­mi pode­zře­le, dalo by se říci na pro­hru. Míša Mare­šo­vá (2.) ale vyu­ži­la sou­pe­řo­vy neroz­hod­nos­ti, vymě­ni­la sou­pe­řo­vy dob­ré figu­ry a pak před­ved­la výbor­nou hru ve své sil­né časo­vé tís­ni, sáze­la ve věžo­vé kon­cov­ce jeden přes­ný tah za dru­hým, pro­šla pěš­cem až do dámy, donu­ti­la sou­pe­ře ode­vzdat věž a s věží více lehce vyhrá­la. U Víťi Vilím­ka (6.) to v jeho ligo­vé pre­mi­é­ře vypa­da­lo špat­ně, v zahá­je­ní ztra­til dva pěš­ce, pak byl ješ­tě donu­cen jít do pro­hra­né kon­cov­ky střel­ce pro­ti věži. Sou­peř ale zjev­ně nevě­děl, jak vyhrál, až … se roz­ho­dl obě­to­vat věž za střel­ce zrov­na ale v oka­mži­ku, kdy pěš­cov­ka byla vyhra­ná pro Víťu. Nako­nec tedy v souč­tu pří­jem­ná a důle­ži­tá výhra.

ŠK 64 Plzeň B – ŠK OAZA Pra­ha B 4,5 : 1,5

Béč­ko po obě­dě nastou­pi­lo pro­ti sil­ným Říča­nům, což měl být jed­no­znač­ný zápas v náš nepro­spěch. Začá­tek tomu mož­ná napo­ví­dal, když sou­peř šel rych­le do vede­ní. Pepa Šťast­ný (1.) musel ode­vzdat figu­ru a pro­hrál, Víťa Vilí­mek (6.) neu­stál tlak sou­pe­řo­vých figur a Jir­ka Šťast­ný (5.) po chy­bě se musel roz­lou­čit s dvě­ma kva­li­ta­mi a také pro­hrál. Ostat­ní par­tie se ale vyví­je­li pro nás pří­z­ni­vě. Jana Lang­ma­je­ro­vá (4.) našla v zahá­je­ní pěk­ný dvo­jí úder a zís­ka­la figu­ru a rych­le i celou par­tii. Pak Hon­za Lang­ma­jer (3.) bojo­val v pěš­co­vé kon­cov­ce a hle­dal výhru, zatím­co Míša Mare­šo­vá (2.) vyu­ži­la sou­pe­řo­vy chy­by a zís­ka­la figu­ru. Byla tedy šan­ce na remí­zu. Hon­za ale i přes veš­ke­rou sna­hu a bojov­nost par­tii pro­hrál, Míša pak v dohrá­va­né par­tii zakni­ho­va­la remí­zu, i když by asi v pří­pa­dě potře­by výhra byla.

KŠ Říča­ny B – ŠK 64 Plzeň B 4,5 : 1,5

Áčko odpo­led­ne ode­hrá­lo letoš­ní nej­lep­ší zápas. Skvě­le zahrál Sam Trh­lík (6.) – vyu­žil sou­pe­řo­vy chy­by v zahá­je­ní k prud­ké­mu pře­pa­du, rych­le zís­kal figu­ru a sou­peř již v 10.tahu par­tii zaba­lil. Pre­mi­é­ro­vý bod Sama – a vel­ká pochva­la za zod­po­věd­ný výkon! Vel­mi rych­le bodo­val také David Hlo­žek (1.), výho­du pěš­ce ze zahá­je­ní bez pro­blé­mů pro­mě­nil v celý bod. Vel­mi krát­ký pro­ces udě­lal se sou­pe­řem také skvě­le hra­jí­cí Matěj Šeter­le (3.), a když vyu­ži­li svých výhod Marek Janouš (5.) a Adri­a­na Mál­ko­vá (4.), šlo už jen o to, jest­li z toho bude kanár. To se nako­nec poved­lo, když Petr Mach (2.) pak uká­zal pěk­nou tech­ni­ku ve věžo­vé kon­cov­ce.

ŠK OAZA Pra­ha B – ŠK 64 Plzeň A 0 : 6

Vel­ká pochva­la pro všech­ny naše hrá­če a podě­ko­vá­ní pro rodi­če, kte­ří pomoh­li s dopra­vou! Po sed­mi kolech je naše A‑družstvo s 12 body na 5.místě pou­hé 2 body od dru­hé­ho mís­ta, B‑družstvo je se 4 body desá­té. O všem se roz­hod­nou posled­ní čty­ři kola, kte­rá se budou hrát 21. a 22. dub­na.