Přeskočit na obsah

Letní šachový tábor Hřebečníky 2023

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2023, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 30. 7. - 6. 8. 2023 (letos nedě­le - nedě­le!) v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­ní­kách-Šlo­vi­cích. 

Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e-mail: herejkpetr@seznam.cz co nejdří­ve, nej­poz­dě­ji 15. 6. 2023! Pří­pad­ně si zatím může­te ale­spoň mís­to před­běž­ně zare­zer­vo­vat. Kapa­ci­ta je 80 míst, v pří­pad­ně vyš­ší­ho počtu při­hlá­šek dosta­nou před­nost dří­ve přihlášení!

Plat­bu pro­sím uhraď­te do 15. 6. 2023 ban­kov­ním pře­vo­dem na kon­to ŠK 64 Plzeň: 257349750/0300.

Pro­po­zi­ce nalez­ne­te níže a na strán­ce https://sk64.cz/tabor/.

Přílohy