Letní šachový tábor Hřebečníky 2022

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2022, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2022. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce na strán­ce https://www.sk64.cz/tabor/ a v příloze.

Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

31. 7. – 7. 8. 2021 Letoš­ní let­ní šacho­vý tábor pro­bě­hl v tra­dič­ním mís­tě v Hře­beč­ní­kách ve dnech 31. 7. - 7. 8. 2021. Počet účast­ní­ků se opět dostal nad 70 (přes­ně 72). Poča­sí sice neby­lo tako­vé, jaké bychom si před­sta­vo­va­li, přes­to věřím, že vět­ši­na účast­ní­ků odjíž­dě­la spo­ko­je­na. Výsled­ky hrá­čů ŠK64 v šacho­vých tur­na­jích: Hlav­ní tur­naj A: 1.Matěj Šeter­le 5,5, 2.Jan Lang­ma­jer 5, 7.Artem Mametev, […]

Šachový tábor 2021 - sobota

Den 8. - sobo­ta 7. 8. 2021 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Posled­ní akcí na tábo­ře je vyhlá­še­ní vítězů Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem. Letos hod­nost zla­té­ho krá­le zís­ka­lo cel­kem 8 účast­ní­ků. Cel­ko­vý vítěz ale může být jen jeden a tím se stal s obrov­ským násko­kem 110 bodů Jan Lang­ma­jer. Po pře­dá­ní cen všem účast­ní­kům byl tábor zakon­čen sku­pi­no­vou foto­gra­fií a poté […]

Šachový tábor 2021 - pátek

Den 7. - pátek 6. 8. 2021 Tré­nin­ky - Olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - dis­ko­té­ka Pátek zna­me­ná na tábo­ře dis­ko­té­ku. Před ní je ale potře­ba dopo­led­ne zvlád­nout posled­ní tré­nin­ky a po obě­dě Olym­pi­á­du dušev­ních spor­tů. V té se nej­lé­pe ved­lo Čer­ve­ným Afri­ča­nům. Po večer­ním nástu­pu pak druž­stva před­ved­la svá vystou­pe­ní. Taj­né­ho úko­lu se pod­le poro­ty nej­lé­pe zhos­ti­ly Zele­né osi­ko­ny a po vyhlá­še­ní vítě­ze mohla […]

Šachový tábor 2021 - čtvrtek

Den 6. - čtvr­tek 5. 8. 2021 Tré­nin­ky - hlav­ní tábo­ro­vý tur­naj Čtvr­tek je na tábo­ře tra­dič­ně věno­ván hlav­ní­mu tábo­ro­vé­mu tur­na­ji v rapid šachu. V tur­na­ji A zví­tě­zil Matěj Šeter­le, tur­naj B ovlá­dl Tomáš Písař. V tur­na­ji C se nej­lé­pe ved­lo Edu­ar­du Pli­co­vi, v tur­na­ji D nedal šan­ci sou­pe­řům Jakub Sou­kup (8,5 z 9!!!). Tur­naj E vyhrál na pomoc­né hod­no­ce­ní Ale­xan­der Bílek, stej­ně jako Tomáš Zelen­ka v turnaji […]

Šachový tábor 2021 - středa

Den 5. - stře­da 4. 8. 2021 Tré­nin­ky - míčo­vé odpo­led­ne - hle­dá­ní pokla­du Po dopo­led­ních tré­nin­cích při­šlo na řadu spor­tov­ní odpo­led­ne ve zna­me­ní míčo­vých her. S kom­bi­na­cí fot­bal, pře­ha­zo­va­ná a péta­nque si nej­lé­pe pora­di­lo druž­stvo Zele­né osi­ko­ny, kte­ré vyhrá­lo všech­ny dis­ci­plí­ny. Ve fot­ba­le jim ale zdat­ně kon­ku­ro­val tým Mod­rých kopyt, kte­rý o vítěz­ství při­šel až v penal­to­vém roz­stře­lu. Ve večerním […]

Šachový tábor 2021 - úterý

Den 4. - úte­rý 3. 8. 2021 Naro­ze­ni­ny krá­le Jeli­má­na - tré­nin­ky - simultánky/detektivka V úte­rý jsme se pro­bu­di­li do hus­té mlhy. Ta se naštěs­tí rych­le roz­ply­nu­la, tak­že nám nic nebrá­ni­lo se vydat do lesa hle­dat dárek k naro­ze­ni­nám pro krá­le Jeli­má­na. V oblí­be­né roz­ho­do­va­cí hře si nej­lé­pe vedl Jan Hof­f­mann. Po obě­dě pro­běh­ly netra­dič­ně tré­nin­ky a po veče­ři simul­tán­ky pro­ti vedoucím. […]

Šachový tábor 2021 - pondělí

Den 3. - pon­dě­lí 2. 8. 2021 Tré­nin­ky - Fische­ro­vo šachy - hle­dá­ní dia­gra­mu Ani v pon­dě­lí nám poča­sí pří­liš nepřá­lo. Po dopo­led­ních tré­nin­cích byl na pro­ga­mu odpo­led­ní fot­bal, ale během nástu­pu se spus­til déšť, kte­rý nám plá­ny zka­zil. Odpo­led­ne tedy pro­bě­hl tur­naj ve Fische­ro­vo šachách, ve kte­rém zce­la zaslou­že­ně zví­tě­zil Robin Mádle, když sou­pe­řům povo­lil jedi­nou remí­zu. Po večeři […]

Šachový tábor 2021 - neděle

Den 2. - nedě­le 1. 8. 2021 Tré­nin­ky - spor­tov­ní odpo­led­ne - zdravověda/večerní sport Prv­ní ráno jsme se vzbu­di­li do deš­ti­vé­ho poča­sí. Naštěs­tí během dopo­led­ních tré­nin­ků pršet pře­sta­lo a nic nebrá­ni­lo uspo­řá­dat oblí­be­ný spor­tov­ní troj­boj ping-pong, aqua­pong a stol­ní hry pro nejmen­ší. Nej­ú­spěš­něj­ším druž­stvem se v něm sta­ly Zele­né osi­ko­ny. Veče­ní pro­gram nám pře­ka­zi­lo poča­sí, původ­ně plá­no­va­ná návště­va ast­ro­no­mů kvůli […]

Šachový tábor 2021 - sobota

Den 1. - sobo­ta 31. 7. 2021 Pří­jezd - roz­dě­le­ní do druž­stev - šta­fe­ty - bles­ko­vý tur­naj Po roce opět začal let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky. Po pří­jez­du a uby­to­vá­ní pro­bě­hl nástup a tra­dič­ní roz­lo­so­vá­ní do druž­stev. Letoš­ní tábor pro­bí­há v duchu flmu Mada­gaskar, druž­stva si pro­to vylo­so­va­la také své­ho mas­ko­ta - jed­nu z hlav­ních posta­vi­ček. Po nástu­pu pro­běh­ly šta­fe­ty druž­stev a po veče­ři bles­ko­vý turnaj […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2021

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2001, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2021. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce v příloze.