Letní šachový tábor Hřebečníky 2020 — AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ta nej­dů­le­ži­těj­ší infor­ma­ce: tábor pro­běh­ne v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích v plá­no­va­ném ter­mí­nu 1.–8.8.2020 a v plá­no­va­ném roz­sa­hu! Vzhle­dem k mate­ri­á­lu vyda­né­mu Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví “Hygi­e­­nic­­ko-pro­­­tie­­pi­­de­­mic­­ká opat­ře­ní” sta­no­ve­ná pro zajiš­tě­ní sezó­ny let­ní dět­ské rekre­a­ce 2020 jsme však nuce­ni zavést někte­rá opat­ře­ní: Maxi­mál­ní počet účast­ní­ků na akcích se od 8. 6. 2020 v pří­pa­dě pozi­tiv­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce (což, jak pev­ně dou­fá­me, bude pře­tr­vá­vat) před­po­klá­dá 500 osob […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2020, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 1. — 8. 8. 2020 na tra­dič­ním mís­tě v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích. Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e‑mail: herejkpetr@seznam.cz co nejdří­ve (vzhle­dem z oče­ká­va­né­mu vel­ké­mu zájmu), pří­pad­ně si může­te ale­spoň mís­to před­běž­ně zare­zer­vo­vat.  Plat­bu pro­sím uhraď­te do 15.6.2020 ban­kov­ním pře­vo­dem na kon­to […]

Šachový tábor 2019 — pátek

Den 7. — pátek 9. 8. 2019 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu — noč­ní bojov­ka Pátek byl ve zna­me­ní tur­na­jů v rapid šachu. Na kon­ci dne byla pro nej­star­ší účast­ní­ky při­pra­ve­na noč­ní stez­ka odva­hy. Tur­naj A — http://chess-results.com/tnr461971.aspx?lan=5 Tur­naj B — http://chess-results.com/tnr462025.aspx?lan=5 Tur­naj C — http://chess-results.com/tnr461970.aspx?lan=5 Tur­naj D — http://chess-results.com/tnr461963.aspx?lan=5 Tur­naj E — http://chess-results.com/tnr461969.aspx?lan=5 Tur­naj F — http://chess-results.com/tnr461972.aspx?lan=5 […]

Šachový tábor 2019 — čtvrtek

Den 6. — čtvr­tek 8. 8. 2019 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — taj­ný úkol — dis­ko­té­ka Ve čtvr­tek se ode­hrál vel­ký tur­naj v des­ko­vých hrách. Bylo dohro­ma­dy osm­náct sta­no­višť z toho bylo pat­náct dru­hů her. Pexe­so, hadi a žeb­ří­ky, kost­ky, kvák, tan­gra­my, tik tak bum, double, prší, člo­vě­če nezlob se, duch, piškvor­ky, Bang, time­li­ne, poker a akti­vi­ty. Cel­ko­vým vítě­zem se […]

Šachový tábor 2019 — středa

Den 5. — stře­da 7. 8. 2019 Tré­nin­ky — návště­va vel­mis­t­ra Štočka — hle­dá­ní pokla­du — živé šachy Pátý den nám poča­sí moc nepřá­lo. Neú­sta­vič­ně prše­lo a ven­ku se neda­lo téměř vůbec být. Do chmur­né­ho poča­sí při­ví­tal na šacho­vý tábor pan Jiří Što­ček, šacho­vý vel­mis­tr, kte­rý pře­vzal dru­hou polo­vi­nu tré­nin­ku šacho­vé sku­pi­ny A a pak si při­pra­vil před­náš­ku pro […]

Šachový tábor 2019 — úterý

Den 4. — úte­rý 6. 8. 2019 Tré­nin­ky — hra Super­hr­di­no­vé — Před­náš­ka o Nepá­lu Čtvr­tý den začal stu­de­ně. Ale ani poča­sí neza­sta­vi­lo šachis­ty od tré­nin­ku a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty výko­nu. Hlav­ní udá­los­tí byla odpo­led­ní hra z tro­chu jiné­ho soud­ku a to byla hra na super­hr­di­ny. Na téma sever­ské myto­lo­gie, kde se jed­not­li­vec oci­tl v roli hrdi­ny, kte­rý hle­dá ztra­ce­né žezlo Loki­ho. I přes čas, […]

Šachový tábor 2019 — pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 5. 8. 2019 Tré­nin­ky — více­boj — simul­tán­ky — Aus­tral­ská detek­tiv­ka Je to již tře­tí den šacho­vé­ho tábo­ra. Rána a tré­nin­ky jsou pořád stej­ná. Snad kaž­dý kdo mohl fan­dil Mar­ku Janou­šo­vi, kte­rý hrál na mis­trov­ství Evro­py v Bra­ti­sla­vě! Roz­cvič­ka, sní­da­ně, sva­či­na a pak hurá na odpo­led­ní program.Na dneš­ní den si tábo­ro­vý vedou­cí při­pra­vi­li spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se […]

Šachový tábor 2019 — neděle

Den 2. — nedě­le 4. 8. 2019 Tré­nin­ky — sou­tě­že v Ping-pon­gu, Aqua-pon­gu, frisbee — Fische­ro­vo šachy — fot­bal — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní ráno na šacho­vém tábo­ře v Hře­beč­ní­kách zača­lo zleh­ka jed­no­du­chou roz­cvič­kou. Dopo­led­ne se věno­va­lo tré­nin­kům a zlep­šo­vá­ní doved­nos­tí šachis­tů. I přes nepří­z­ni­vé poča­sí se spor­tov­ní den ode­hrál. Ping-pong, Aqua pong a Desk pong se ode­hrá­ly pod stře­chou are­á­lu, avšak fot­bal musel […]

Šachový tábor 2019 — sobota

Den 1. — sobo­ta 3. 8. 2019 Pří­jezd — roz­dě­le­ní do druž­stev — bles­ko­vý tur­naj Prv­ní den byl pře­de­vším o pří­jez­du a pozná­ní oko­lí. Jak říká Jan Lang­ma­jer: Nechtě­li nás pus­tit do poko­jů, ale roz­dě­le­ní do tea­mů se poved­lo. Mys­lím že moji Rudí ďáblo­vé jsou favo­ri­ti! A zatím se mu jeho před­po­věď poved­la, pro­to­že team rudí vyhrá­li sou­těž o nej­lep­ší název. […]

Aktuality z šachového tábora

8. den — sobo­ta 11. srp­na foto­ga­le­rie 7. den — pátek 10. srp­na foto­ga­le­rie 6. den — čtvr­tek 9. srp­na foto­ga­le­rie 5. den — stře­da 8. srp­na foto­ga­le­rie 4. den — úte­rý 7. srp­na foto­ga­le­rie živé šachy 3. den — pon­dě­lí 6. srp­na foto­ga­le­rie 2. den — nedě­le 5. srp­na Ráno jsme se pro­bu­di­li do chlad­něj­ší­ho dne. V dopo­led­ních tré­nin­cích jsou účast­ní­ci roz­dě­le­ni do 6ti šacho­vých a 1 fil­mo­vé sku­pi­ny dle […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2017

Ve dnech 5. – 12. 8. 2017 pro­bě­hl v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách – Šlo­vi­cích Let­ní šacho­vý tábor pořá­da­ný naším klu­bem. Zúčas­ni­lo se ho 79 spo­ko­je­ných dětí, kte­ré se sta­ra­lo s nále­ži­tou péči 11 vedou­cích. Závě­reč­nou zprá­vu nalez­ne­te v pří­lo­ze. Foto­gra­fie z tábo­ra nalez­ne­te na http://sk64plzen.rajce.idnes.cz/, výsled­ky šacho­vých tur­na­jů ode­hra­ných na tábo­ře na  http://chess-results.com/tnr296433.aspx.