Přeskočit na obsah

Šachový tábor

Šachový tábor 2022 - sobota

Den 8. - sobo­ta 6. 8. 2022 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Super­hr­di­nou pát­ku se stal za výko­ny v šacho­vém tur­na­ji Makar Hocha­rov. Pak už při­šlo na řadu posled­ní povy­šo­vá­ní a vyhlá­še­ní celo­tá­bo­ro­vé… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - sobota

Šachový tábor 2022 - čtvrtek

Den 6. - čtvr­tek 4. 8. 2022 Tré­nin­ky - atle­tic­ké odpo­led­ne - simultánky/večerní kvíz Super­hr­din­kou za stře­du byla vyhlá­še­na Micha­e­la Mare­šo­vá. Po dopo­led­ních tré­nin­cích a obě­dě bylo při­pra­ve­no spor­tov­ní odpo­led­ne s mno­ha nový­mi dis­ci­plí­na­mi. Děti… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - čtvrtek

Šachový tábor 2022 - středa

Den 5. - stře­da 3. 8. 2022 Tré­nin­ky - hle­dá­ní pokla­du - fyzi­kál­ní večer - noč­ní hra Na ran­ním nástu­pu byl vyhlá­šen Mar­tin Drob­ný jako úter­ní super­hr­di­na. Po dopo­led­ních tré­nin­cích a poled­ní pau­ze násle­do­va­lo hle­dá­ní… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - středa

Šachový tábor 2022 - úterý

Den 4. - úte­rý 2. 8. 2022 Tré­nin­ky - olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - komen­to­vá­ní spor­tov­ních zápa­sů - auto­gra­mi­á­da super­hr­di­nů Na nástu­pu v zamra­če­ném úter­ním ránu byla vyhlá­še­na super­hr­din­ka pon­dě­lí - Míša Šedá. Dopo­led­ne… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - úterý

Šachový tábor 2022 - pondělí

Den 3. - pon­dě­lí 1. 8. 2022 Tré­nin­ky - spor­tov­ní odpo­led­ne - Fische­ro­vo šachy/lodě Pon­děl­ní pro­gram byl zahá­jen roz­cvič­kou a vyhlá­še­ním neděl­ní­ho super­hr­di­ny. Tím se stal Hon­za Lang­ma­jer. Po dopo­led­ních tré­nin­cích násle­do­va­lo spor­tov­ní odpo­led­ne.… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - pondělí

Šachový tábor 2022 - neděle

Den 2. - nedě­le 31. 7. 2022 Tré­nin­ky - roz­ho­do­va­cí hra - úni­ko­vá hra Po oblí­be­né ran­ní roz­cvič­ce se k tre­né­rům po návra­tu z Par­du­bic­ké­ho tur­na­je při­po­jil Mar­tin Kopři­va. Dopo­led­ní tré­nin­ky tak moh­ly pro­běh­nout v plném… Číst dále »Šacho­vý tábor 2022 - neděle

Šachový tábor 2021 - sobota

Den 8. - sobo­ta 7. 8. 2021 Vyhlá­še­ní Zla­té­ho krá­le - odjezd domů Posled­ní akcí na tábo­ře je vyhlá­še­ní vítězů Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem. Letos hod­nost zla­té­ho krá­le zís­ka­lo cel­kem 8 účast­ní­ků. Cel­ko­vý… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - sobota

Šachový tábor 2021 - pátek

Den 7. - pátek 6. 8. 2021 Tré­nin­ky - Olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů - dis­ko­té­ka Pátek zna­me­ná na tábo­ře dis­ko­té­ku. Před ní je ale potře­ba dopo­led­ne zvlád­nout posled­ní tré­nin­ky a po obě­dě Olym­pi­á­du dušev­ních spor­tů.… Číst dále »Šacho­vý tábor 2021 - pátek