Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021

Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slabší.

Jako prv­ní dohrál tur­naj do 10 let, kde jsme měli dva zástup­ce, Jir­ku Hof­f­man­na a naše­ho nové­ho čle­na Ste­pa­na Sinel­ni­ko­va. Jir­ko­vi se ten­to­krá­te moc neda­ři­lo a ješ­tě měl vylo­že­ně smůlu na vylo­so­vá­ní; byly z toho 3 zís­ka­né body a koneč­né 11. mís­to. Pro Ste­pa­na to byl prv­ní váž­ný tur­naj (tepr­ve se učil s hodi­na­mi), před­ve­dl ale solid­ní výkon, vybo­jo­val také 3 body a umís­til se hned za Jir­kou na 12. místě.

V kate­go­rii do 12 let bojo­val Voj­ta Jan­čík o zla­to, smol­ná poráž­ka v 5. kole jej ale z boje o zla­to dis­kva­li­fi­ko­va­la. V koneč­ném souč­tu vybo­jo­val 5,5 bodů a obsa­dil 3. mís­to. Dru­hý náš zástup­ce Rud­la Steh­lík před­ve­dl pěk­ný výkon, zís­kal 3 body a obsa­dil 9. mís­to. V tur­na­ji do 12 let hrá­la také Tere­za Hen­drych­o­vá, kte­ré se bohu­žel tak neda­ři­lo (skon­či­la bez bodu), přes­to se však rado­va­la ze stří­br­né medai­le mezi děv­ča­ty do 12 let.

Pro­to­že kate­go­rie do 14 let se hrá­la bez účas­ti našich hrá­čů, pozor­nost se zamě­ři­la na tur­naj šest­nác­ti­le­tých. Tam jsme měli dvě hor­ká želíz­ka Mar­ka Janou­še a Arte­ma Mame­te­va, k tomu Jir­ku Lese a také Anič­ku Šafá­řo­vou. Ta byla v tur­na­ji sama dív­ka, tak­že již dopře­du bylo jas­né, že zla­to z D16 je doma. Z dvou­den­ní­ho klá­ní vyšel Marek Janouš se stří­br­nou medai­lí za dru­hé mís­to s 5,5 body, Artem Mame­tev s půl­bo­do­vým odstu­pem skon­čil tře­tí. Jir­ka Les vybo­jo­val 3 body a obsa­dil 10. mís­to. Anič­ka bojo­va­la, ale všich­ni sou­pe­ři se uká­za­li být nad její síly.

Kompletní výsledky

MŠ, HD8, HD10 - http://chess-results.com/tnr565688.aspx?lan=5
HD12 - http://chess-results.com/tnr565687.aspx?lan=5
HD14 - http://chess-results.com/tnr565686.aspx?lan=5
HD16 - http://chess-results.com/tnr565685.aspx?lan=5

Fotogalerie