Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021

Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan Mach a Jiří Hof­f­mann vstu­po­va­la do sou­tě­že se star­tov­ním čís­lem 16, což zna­me­na­lo, že jsme jako dru­zí z dru­hé polo­vi­ny hned v prv­ním kole nara­zi­li v der­by na dru­hé nasa­ze­né Klatovy.

1. kolo – Zápas pro­ti favo­ri­tu na úvod vůbec není špat­ný, sice z toho je poráž­ka 2 : 4, ale cen­ná vítěz­ství zazna­me­ná­vá Víťa Blud­ský, kte­rý Hon­zu Váňu napros­to ukáz­ko­vou hrou, za kte­rou by se nemu­sel sty­dět žád­ný vel­mis­tr, udo­lá­vá ve věžo­vé kon­cov­ce, a Hon­za Mach pre­mi­é­ro­vým bodem, když sou­pe­ře obí­rá o věž a krás­ně matu­je. Ostat­ním se v boji s ratingo­vě sil­něj­ší­mi hrá­či nedaří.

2. kolo – Po poráž­ce k nám byl los milo­srd­ný, ve dru­hém kole na nás čeka­jí 25. nasa­ze­né Želez­né Hory. Zápas máme vcel­ku pod kon­t­ro­lou, nej­sil­něj­ší­ho hrá­če sou­pe­ře bez­peč­ně pře­hrá­vá Hynek Blud­ský, vyhrá­vá i Vít Blud­skýHon­za Mach, a roz­ho­du­jí­cí čtvr­tý bod do spo­leč­né­ho měš­ce při­dá­vá Voj­ta Jan­čík. Tak­že ani neva­dí, že se v par­tii neda­ří Deni­se Mare­šo­véJir­ko­vi Hof­f­man­no­vi, kte­rý se ješ­tě po dlou­hé době u šachov­ni­ce tro­chu rozkou­ká­vá. Výhru 4 : 2 bereme.

3. kolo – A v hou­pač­ce švý­car­ské­ho sys­té­mu opět naho­ru, ten­to­krá­te v úvod­ním sobot­ním kole Klub šachis­tů Říča­ny (nasa­ze­ná šest­ka). Bojov­ný zápas bohu­žel ovliv­ní nasta­ve­ná věž Voj­ty Jan­čí­ka a ztrá­ta dámy Jir­ky Hof­f­man­na, a je to 0 : 2. V ostat­ních par­ti­ích máme dob­ré šan­ce. Zvláš­tě, když na prv­ní Hynek Blud­ský sou­pe­ře krás­ně figu­ra­mi zatla­čí a bodu­je. Bohu­žel věžo­vá kon­cov­ka se zatou­la­nou věží se sta­ne osud­nou Hon­zo­vi Macho­vi a je jas­né, že nevy­hra­je­me. Víťa Blud­ský pak ve vyrov­na­né pozi­ci při­jí­má nabíd­ku remí­zy a stej­ným výsled­kem kon­čí par­tie Deni­sy Mare­šo­vé. Tak­že tře­tí výsle­dek 4 : 2, ten­to­krá­te v náš neprospěch.

4. kolo – Hra­je­me s Náměští nad Osla­vou, kte­rá je nasa­ze­ná jen o jed­no mís­to za námi. Fan­tas­tic­ky hra­jí HynekVíťa Blud­ští, kte­ří nej­lep­ší hrá­če sou­pe­ře doslo­va roze­bí­ra­jí a bodu­jí. Ostat­ní par­tie nám bohu­žel pro­té­ka­jí mezi prs­ty a všech­ny (Voj­ty Jan­čí­ka, Deni­sy Mare­šo­vé, Hon­zy MachaJir­ky Hof­f­man­na) kon­čí pro­hrou našich bor­ců. Ško­da toho­to zápa­su, měli jsme na ně! Opět poráž­ka 2 : 4.

5. kolo – Už to chce zabrat! Ale co to? Los nám do ces­ty sta­ví prv­ní nasa­ze­ný Libe­rec s Vaš­kem Fiň­kem na prv­ní šachov­ni­ci. Hynek Blud­ský sice pro­hrá­vá, ale má záži­tek na celý život, hra­je se svě­to­vou jed­nič­kou této věko­vé kate­go­rie (!!). V ostat­ních par­ti­ích se ale dějí věci! Jir­ka Hof­f­mann se již adap­tu­je, sou­pe­ře pře­hrá­vá a zazna­me­ná­vá svůj prv­ní (a hod­ně důle­ži­tý) bod v sou­tě­ži, Hon­za Mach bodu­je také, a když ješ­tě vyhrá­va­jí Voj­ta Jan­číkDeni­sa Mare­šo­vá, je jas­né, že bodu­je­me. Aby toho neby­lo málo, ješ­tě Víťa Blud­ský donu­tí k rezig­na­ci sou­pe­ře s ratingem o více než 100 bodů vyš­ším a je z toho sen­zač­ní vítěz­ství 5 : 1.

6. kolo – Před­po­sled­ní sobot­ní kolo, čeka­jí nás nevy­zpy­ta­tel­né Čes­ké Budě­jo­vi­ce, kde pře­de­vším prv­ní dvě šachov­ni­ce jsou nebez­peč­né. Ale nako­nec je z toho zápas, kde vyjde úpl­ně vše! Všich­ni do jed­no­ho (Hynek Blud­ský – pře­hrá­vá sou­pe­ře, kte­rý má na kon­ci tur­na­je 6 bodů, Víťa Blud­ský, Voj­ta Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­váJir­ka Hof­f­mann) vyhrá­va­jí a je z toho vítěz­ství 6 : 0!

7. kolo – Je jas­né, že po dvou vyso­kých výhrách půjde­me opět na něko­ho sil­né­ho. A je to praž­ský Uni­chess a bohu­žel posled­ní kolo si vybí­rá daň v podo­bě nasta­ve­ných figur. Voj­ta Jan­čík nechá­vá stát figu­ru již v zahá­je­ní a pro­hrá­vá, Deni­su Mare­šo­vou sou­peř „oši­dí“ nej­pr­ve o pěš­ce pak o dámu. O figu­ru v zahá­je­ní při­šel i Jir­ka Hof­f­mann a i přes bojov­ný výkon par­tii již neza­chrá­ní. Opět skvě­le hra­je Víťa Blud­ský, naše jis­to­ta dru­hé šachov­ni­ce, sil­né­ho sou­pe­ře čer­ný­mi donu­tí k chy­bě, zís­ká­vá dámu a vyhrá­vá. Hon­za Mach bohu­žel krás­ně roze­hra­nou par­tii nedo­táh­ne do vítěz­né­ho kon­ce a „jen“ remi­zu­je. Dohrá­vá Hynek Blud­ský, v těž­ké dám­ské kon­cov­ce boju­je jako lev, sou­peř ale přes­to doká­že par­tii dovézt do vítěz­né­ho kon­ce v 81. tahu. Bohu­žel na závěr sobot­ní­ho dne utr­pí­me poráž­ku 1,5 : 4,5.

8. kolo – V nedě­li po vydat­né hote­lo­vé sní­da­ni nás čeká ŠK Lípa, nasa­ze­ná jen jed­no mís­to před námi. Skvě­le zabo­jo­va­la dru­há polo­vi­na naší sesta­vy, Jir­ka Hof­f­mann zís­ká­vá tře­tí bod z posled­ních čtyř par­tií, na vítěz­nou notu se opět nala­dí Hon­za Mach a vyhrá­vá i Deni­sa Mare­šo­vá. Na prv­ních dvou šachov­ni­cích ten­to­krá­te nara­zí kosa na kámen. HynekVíťa Blud­ští své par­tie pro­hrá­va­jí, Hynek s hrá­čem o 300 bodů sil­něj­ším a Víťa, jak se nako­nec uká­za­lo s nej­lep­ším hrá­čem dru­hé šachov­ni­ce. Roz­ho­du­je se na tře­tí šachov­ni­ci. Voj­ta Jan­čík dosáh­ne vyhra­né pozi­ce a dává mat dámou! Jen­že co děje, mís­to, aby sou­peř uznal poráž­ku, drze matu­jí­cí dámu zadar­mo bere a mís­to výhry v zápa­se je z toho jen remí­za 3 : 3.

9. kolo – Remí­za v před­po­sled­ním kole zna­me­ná rela­tiv­ně při­ja­tel­né­ho sou­pe­ře pro kolo posled­ní – Béč­ko Staré­ho Měs­ta (mimo­cho­dem, když bychom před­cho­zí kolo vyhrá­li, hrá­li bychom v posled­ním kole se sil­nou Lysou nad Labem, kte­rá nako­nec skon­či­la na 8. mís­tě). No nic, Béč­ko Staré­ho Měs­ta se uká­že jako vel­mi při­ja­tel­ný sou­peř a všich­ni naši bor­ci do jed­no­ho (Hynek Blud­ský, Víťa Blud­ský, Voj­ta Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Hon­za Mach i Jir­ka Hof­f­mann) své par­tie vyhra­jí! Podru­hé v sou­tě­ži tak vítě­zí­me 6 : 0! Pří­jem­ný závěr.

Sta­ro­měst­ským kru­tá poráž­ka ale moc neva­dí, na dru­hém kon­ci sálu se jejich Áčko radu­je z titu­lu, poté co naši kama­rá­di z Kla­tov pro­hrá­va­jí s Bohem­kou a z prv­ní­ho mís­ta pada­jí na tře­tí. Přes­to gra­tu­la­ce do Kla­tov! A Bohem­ka kon­čí na výbor­ném 4. místě! 

Pro nás je z toho koneč­né 14. mís­to. Vylep­ši­li jsme nasa­ze­ní o dvě mís­ta, prv­ní desít­ka objek­tiv­ně byla daleko…Podrobné výsled­ky na http://chess-results.com/tnr564508.aspx.

Kaž­do­pád­ně vel­ká gra­tu­la­ce všem našim hrá­čům. Vel­ko­le­pé bylo před­sta­ve­ní Hyn­ka Blud­ské­ho, kte­rý hájil prv­ní šachov­ni­ci pro­ti nej­lep­ším hrá­čům sou­pe­řů, čas­to medai­lis­tům z Mis­trov­ství Čech a repub­li­ky, 5 bodů a zisk 85 bodů do ratingu elo rapid – skvě­lé! Dal­ší famóz­ní byl výkon Víti Blud­ské­ho na dru­hé šachov­ni­ci – 7,5 zís­ka­ných bodů z 9 je až neu­vě­ři­tel­ných! K tomu +105 bodů do ratingu! A to ješ­tě v osmém kole bojo­val v pří­mém sou­bo­ji o nej­lep­ší výsle­dek na dru­hé šachov­ni­ci (nako­nec byl dru­hým nejlepším).

Jak Hynek, tak Víťa kro­mě skvě­lých výko­nů, kte­rý­mi táh­li celé druž­stvo, ješ­tě pomá­ha­li a povzbu­zo­va­li ostat­ní čle­ny týmu, zkrát­ka uká­za­li se jako pra­ví lídři týmu! Těž­kou úlo­hu měl Voj­ta Jan­čík na troj­ce, a pře­ci jen na něm bylo vidět, že dlou­ho nehrál naži­vo, zbrk­lá roz­hod­nu­tí a těch nasta­ve­ných figur bylo dost, ale zís­ka­né 4 body roz­hod­ně nejsou špat­né (do elo -25). Deni­sa Mare­šo­vá se tro­chu poma­le­ji roz­jíž­dě­la (jen půl bodu z prv­ních čtyř par­tií), figur­ky po dlou­hé pau­ze moc nepo­slou­cha­ly, pak se ale roz­je­la a na čtvr­té šachov­ni­ci uhrá­la sluš­ných 4,5 bodu (do elo -7), tedy pade­sát pro­cent, což vůbec není špat­né. Hon­za Mach hrál za naše druž­stvo prv­ní sou­těž a byl vel­mi pří­jem­ným pře­kva­pe­ním. Hrál sou­stře­dě­ně a spo­leh­li­vě sbí­ral body se slab­ší­mi sou­pe­ři, a i když vstu­po­val do sou­tě­že bez výkon­nost­ní tří­dy a bez elo, jed­no­znač­ně potvr­dil opráv­ně­nost své nomi­na­ce. Skvě­le také zapa­dl do týmu a pod­po­ro­val své mlad­ší spo­lu­hrá­če. Výsle­dek 6,5 bodu z 9 par­tií je skvě­lý, Hon­za si vybo­jo­val 4. výkon­nost­ní tří­du (gra­tu­lu­je­me!) a teo­re­tic­ky by mu moh­lo vyjít elo přes 1220. Jir­ka Hof­f­mann plnil na šes­té šachov­ni­ci roli mlad­ší­ho žáka. V úvo­du tur­na­je byla vidět ner­vo­zi­ta a také to, že chy­bí tur­na­jo­vá pra­xe. Ve dru­hé polo­vi­ně sou­tě­že se ale roz­jel, trpě­li­vou a zod­po­věd­nou hrou v posled­ních pěti par­ti­ích při­spěl druž­stvu 4 body (do elo -15).

Díky všem čle­nům týmu i dopro­vod­né­mu týmu za skvě­lou atmo­sfé­ru. Druž­stvo má navíc urči­tě per­spek­ti­vu v této sou­tě­ži si v příš­tím roce ješ­tě polep­šit, pět hrá­čů ze šes­ti (kro­mě Hon­zy Macha) může hrát ješ­tě příští rok! Máme se tedy na co těšit!!

Fotogalerie