Přeskočit na obsah

4. turnaj šachových nadějí

Závě­reč­ný 4. tur­naj šacho­vých nadě­jí se ode­hrál 15. 4. 2023 v Líních. Z naše­ho klu­bu hrá­li v kate­go­rii mlad­ších dva naši hrá­či: Alex Tirb uhrál pěk­ných 5 bodů a obsa­dil 6. mís­to, Anto­nín Šobr se 3,5 body obsa­dil 20. mís­to. V tur­na­ji star­ších bylo počet­něj­ší zastou­pe­ní z naše­ho klu­bu. Nej­lé­pe se ved­lo Jaku­bu Mare­šo­vi, kte­rý zis­kem 5 bodů vybo­jo­val 5. mís­to. O půl bodu méně měl na 11. mís­tě Petr Slu­ka. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 15.Vít Vokrač­ka 4, 17.Jan Hadin­ger 4, 18.Tere­za Hen­drych­o­vá 4, 19.Tomáš Koc 3,5, 24.Mar­tin Tenk 3, 35.Josef Kohout 2.

Kom­plet­ní výsled­ky: https://chess-results.com/tnr753523.aspx?lan=5