Výsledky Vánočního seriálu online turnajů mládeže

Seri­ál tur­na­jů Vánoč­ní král zápa­du pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň měl pět tur­na­jů hra­ných v pra­cov­ních dnech Vánoč­ních prázd­nin švý­car­ským sys­té­mem 2 x 10 min. + 5 s/tah. Ve čtyřech tur­na­jích vyhrál Marek Janouš, jeden­krát se z výhry rado­val Artem Mametev.

Oba také obsa­di­li prv­ní dvě mís­ta v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie H18 (1.Marek Janouš 17,5, 2.Artem Mame­tev 16,5, 3.Jan Lang­ma­jer 16). V kate­go­rii D18 byla nej­lep­ší Micha­e­la Mare­šo­vá (13 bodů) před Tere­zou Hen­drych­o­vou (8). Mezi chlap­ci H10 domi­no­val Makar Hon­cha­rov (12 b.) před Andre­jem Sinel­ni­ko­vem (9) a Ale­xem Tir­bem (7). A nej­lep­ší dív­kou v kate­go­rii D10 se sta­la Deni­sa Mare­šo­vá (10,5).

1. turnaj - 23. 12. 2021

Vítě­zem v kon­ku­ren­ci 15 hrá­čů se po vel­mi vyrov­na­ném prů­bě­hu stal Marek Janouš před Hon­zou Lang­ma­je­rem (oba 5,5 bodu). Podrob­né výsled­ky jsou na https://lichess.org/swiss/yrNzBQV2.

1.Janouš Marek 5,5, 2.Langmajer Jan 5,5, 3.Mametev Artem 5, 4.Veličkov Domi­nik 4,5, 5.Valdman Jakub 5, 6.Bernt The­o­dor 4, 7.Novák Ondřej 4, 8.Hodl Voj­těch 4, 9.Jančík Voj­těch 3, 10.Hendrychová Tere­za 3, 11.Honcharov Makar 3, 12.Sinelnikov Ste­pan 3, 13.Trhlík Mar­tin 3, 14.Tirb Ale­xej 2, 15.Koutný David 1.

2. turnaj - 27. 12. 2021

Dru­hé vítěz­ství zazna­me­nal Marek Janouš (6 bodu) opět před Hon­zou Lang­ma­je­rem (5,5 bodu). Podrob­né výsled­ky jsou na https://lichess.org/swiss/urDA1Zyq.

1.Janouš Marek 6, 2.Langmajer Jan 5,5, 3.Mametev Artem 4,5, 4.Marešová Micha­e­la 4,5, 5.Veličkov Domi­nik 4, 6.Valdman Jakub 4, 7.Honcharov Makar 4, 8.Tomeš Jan 4, 9.Hodl Voj­těch 3,5, 10.Bernt The­o­dor 3,5, 11.Marešová Deni­sa 3, 12.Mach Jan 2, 13.Sinelnikov Ste­pan 2, 14.Novák Maty­áš 1, 15.Tirb Ale­xej 1.

3. turnaj - 28. 12. 2021

I tře­tí tur­naj vyhrál Marek Janouš (5,5 bodu) na dru­hém mís­tě skon­čil Matěj Šeter­le (5 bodu). Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://lichess.org/swiss/c1ZLG69w.

1.Janouš Marek 6, 2.Šeterle Matěj 5,5, 3.Valdman Jakub 5, 4.Mametev Artem 4, 5.Langmajer Jan 4, 6.Marešová Micha­e­la 4, 7.Mores Anto­nín 4, 8.Bernt The­o­dor 4, 9.Honcharov Makar 4, 10.Marešová Deni­sa 4, 11.Novák Ondřej 3, 12.Vilášek Mar­tin 3, 13.Tomeš Jan 2,5, 14.Hodl Voj­těch 2,5, 15.Trhlík Mar­tin 1, 16.Sinelnikov Ste­pan 1.

4. turnaj - 29. 12. 2021

Ve čtvr­tém tur­na­ji zví­tě­zil Artem Mame­tev (6 bodů) před vítě­zem před­cho­zích tří klá­ní Mar­kem Janou­šem (5,5 bodu). Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://lichess.org/swiss/4NJR99lB.

1.Mametev Artem 6, 2.Janouš Marek 5,5, 3.Langmajer Jan 5, 4.Veličkov Domi­nik 5, 5.Marešová Micha­e­la 4,5, 6.Honcharov Makar 4, 7.Bernt The­o­dor 3,5, 8.Marešová Deni­sa 3,5, 9.Mores Anto­nín 3, 10.Hendrychová Tere­za 3, 11.Sinelnikov Ste­pan 3, 12.Tirb Ale­xej 2, 13.Koutný David 1.

5. turnaj - 30. 12. 2021

Až posled­ní kolo 5.turnaje Vánoč­ní­ho krá­le zápa­du roz­hod­lo o vítěz­ství Mar­ka Janou­še (6 bodů) před Arte­mem Mame­te­vem (5,5 bodu). Tře­tí mís­to vybo­jo­val Jan Lang­ma­jer (5 b.). Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://lichess.org/swiss/cTzaSlKc.

1.Janouš Marek 6, 2.Mametev Artem 5,5, 3.Langmajer Jan 5, 4.Šeterle Matěj 4,5, 5.Bernt The­o­dor 4, 6.Bludský Hynek 4, 7.Valdman Jakub 4, 8.Bludský Vít 3,5, 9.Marešová Micha­e­la 3,5, 10.Novák Ondřej 3, 11.Marešová Deni­sa 3, 12.Sinelnikov Ste­pan 3, 13.Tirb Ale­xej 3, 14.Hendrychová Tere­za 2, 15.Koutný David 1.

Celkové pořadí po kategoriích

H18 - 1.Janouš Marek 17,5, 2.Mame­tev Artem 16,5, 3.Lang­ma­jer Jan 16, 4.Velič­kov Domi­nik 13,5, 5.Val­d­man Jakub 12,5, 6.Bernt The­o­dor 12, 7.Novák Ondřej 10, 8.Hodl Voj­těch 10, 9.Šeter­le Matěj 9,5, 10.Mores Anto­nín 7, 11.Blud­ský Hynek 4, 12.Blud­ský Vít 3,5, 13.Vilá­šek Mar­tin 3, 14.Mach Jan 2.

D18 - 1.Mare­šo­vá Micha­e­la 13, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za 8.

H10 - 1.Hon­cha­rov Makar 12, 2.Sinel­ni­kov Ste­pan 9, 3.Tirb Alex 7, 4.Tomeš Jan 6,5, 5.Trh­lík Mar­tin 4, 6.Jan­čík Voj­těch 3, 7.Kout­ný David 3, 8.Novák Maty­áš 1.

D10 - 1.Mare­šo­vá Deni­sa 10,5.