Vánoční seriál online turnajů mládeže

Pro mlá­dež (2003 a ml.) jsme o vánoč­ních svát­cích při­pra­vi­li Vánoč­ní seri­ál onli­ne tur­na­jů mlá­de­že. Bude se hrát 5 tur­na­jů švý­car­ským sys­té­mem na 10 min. + 3 s/tah, a to ve dnech 23.12., 27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. vždy dopo­led­ne od 10,00. Vyhla­šo­vá­ny budou kate­go­rie chlap­ci do 18 let (2003 – 2010), dív­ky do 18 let (2003 – 2010), chlap­ci do 10 let (2011 a ml.) a dív­ky do 10 let (2011 a ml.). Kaž­dé­mu hrá­či budou do koneč­né­ho pořa­dí vánoč­ní­ho seri­á­lu započ­te­ny tři nej­lep­ší výsled­ky. Podrob­nos­ti viz pro­po­zi­ce v příloze.